ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2021
EDITÖRDEN
1.
COVID 19 Aşı karşıtlığı-kararsızlığı
COVID 19 Vaccine opposition-hesitancy
Mehmet Yumru, Sevcan Karakoç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2021.90692  Sayfalar 276 - 277
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Türkiye’de genç psikiyatristlerin profili: Kesitsel bir anket çalışması (eng)
Profile of young psychiatrists: A cross-sectional survey study from Turkey (eng)
Oğuzhan Kılınçel, Gamze Erzin, Şenay Kılınçel, Sevin Hun Şenol, Deniz Ceylan, Murat Acar, Ahmet Gürcan, Necip Çapraz
doi: 10.5505/kpd.2021.15428  Sayfalar 278 - 287

3.
Erken dönem uyumsuz şema alanları ve psikolojik iyi-oluş hali arasındaki ilişkide mizahın aracı rolü (eng)
The mediating effect of humour in relation to early maladaptive schema domains and psychological wellbeing (eng)
Burak Baran Yavuz, Başak Türküler Aka
doi: 10.5505/kpd.2021.21548  Sayfalar 288 - 297

4.
Alkol yoksunluğunda sitokrom p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 gen ekspresyonları ve polimorfizmlerinin araştırılması (eng)
Investigation of cytochrome p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4 gene expressions and polymorphisms in alcohol withdrawal (eng)
Nazife Taşçıoğlu, Çetin Saatçi, Rabia Emekli, Gulten Tuncel, Ertuğrul Eşel, Munis Dundar
doi: 10.5505/kpd.2021.60938  Sayfalar 298 - 306

5.
Psikotik bulgulu olmayan depresyon hastalarında içgörü ve psikotik yaşantılar (eng)
Insight and psychotic experiences in patients with non-psychotic depression (eng)
Oğuzhan Herdi, Oğuz Erkan Berksun
doi: 10.5505/kpd.2021.67625  Sayfalar 307 - 314

6.
Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda anksiyete ile serum ürotensin-II ve S100B seviyeleri arasındaki ilişki (eng)
The relationship between anxiety and serum urotensin-II and S100B levels in patients with essential hypertension (eng)
Aslı Kazğan, Sevda Korkmaz, Sevler Yildiz, Hasan Korkmaz, Selda Telo, Murad Atmaca
doi: 10.5505/kpd.2021.67044  Sayfalar 315 - 323

7.
Bilinçli farkındalık temelli kendini yetiştirme programının bilinçli farkındalık ve kendini yetiştirme düzeyine etkisi (eng)
The effectiveness of mindfulness based thriving program on level of mindfulness and thriving (eng)
Neslihan Arıcı Özcan, Safiye Şahin
doi: 10.5505/kpd.2021.65037  Sayfalar 324 - 333

8.
Bariatrik cerrahi adaylarında D Tipi kişilik ve Vücut kitle indeksinin yordayıcı faktörleri (eng)
Type D personality and predictive factors of Body Mass Index in bariatric surgery candidates (eng)
İbrahim Yağcı, Yasin Taşdelen, Okay Koç, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kpd.2021.45578  Sayfalar 334 - 341

9.
Opioid kullanım bozukluğu sürdürüm tedavisinde naltrekson implant ile oral buprenorfin-nalokson kullanan hastaların tedaviyi yarıda bırakma risklerinin karşılaştırılması (tur)
Comparison of the risk of drop-out from opioid maintenance treatment in patients using naltrexone implants vs. oral buprenorphine-naloxone (tur)
Umut Kırlı, Omer Nart
doi: 10.5505/kpd.2021.37084  Sayfalar 342 - 349

10.
Afektif mizaç özelliklerinin duygu düzenleme zorlukları üzerine etkisinin incelenmesi (tur)
The effect of affective temperament traits on emotion regulation difficulties (tur)
Dilara Demirpençe, Ezgi İnce Guliyev, Hatice Gozde Akkin Gurbuz
doi: 10.5505/kpd.2021.21043  Sayfalar 350 - 358

11.
Koronavirüse karşı koruyucu önlemleri uygulamada psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi (tur)
Investigation of the effects of psychological factors on implementing protective behaviors against coronavirus (tur)
Merve Gül Buçakcı, İpek Selin Günhan, Özlem Kahraman Erkuş
doi: 10.5505/kpd.2021.47855  Sayfalar 359 - 367

12.
Ruminatif düşünme stili, beden algısı ve sosyal görünüş kaygısının romantik ilişki ve partner odaklı obsesif kompulsif semptomlarla ilişkisi (tur)
The relationship between ruminative thinking style, body image and social appearance anxiety to romantic relationship centered and partner- focused obsessive compulsive symptoms (tur)
Ezgi Abak, H. Şenay Güzel
doi: 10.5505/kpd.2021.14632  Sayfalar 368 - 382

13.
Özel bir hastanenin psikiyatri servisinde bağımlılık tedavisi alan hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin retrospektif analizi (tur)
Retrospective analysis of sociodemographic and clinical characteristics of patients receiving addiction treatment in the psychiatric service of a private hospital (tur)
Şeyma Demiralay, İlkay Keser, F. Mükerrem Güven
doi: 10.5505/kpd.2021.08870  Sayfalar 383 - 393

14.
Madde kullanımı bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerdeki travmatik yaşantılar ve sosyal destek algısı açısından farklılıklar (tur)
Differences in the perception of social support and traumatic experiences in adolescents with substance use disorder and attention deficit and hyperactivity disorder (tur)
Arzu Çiftçi, İbrahim Ethem Ovali, Cuneyt Evren, Murat Eyuboglu, Damla Eyuboglu
doi: 10.5505/kpd.2021.50375  Sayfalar 394 - 404

DERLEME
15.
Cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve COVID-19 salgını (tur)
Discrimination based on sexual orientation and gender identity and the COVID-19 pandemic (tur)
Ender Cesur, Seven Kaptan, Sahika Yuksel
doi: 10.5505/kpd.2021.60024  Sayfalar 405 - 412

OLGU SUNUMU
16.
Sertralin kullanımı sonrası şiddetli nötropeni: Guillain-Barre sendromu olan bir ergen olgusu (eng)
Sertraline induced severe neutropenia: An adolescent case with the Guillain-Barre syndrome (eng)
Elif Akcay, Ozhan Yalcin
doi: 10.5505/kpd.2021.42650  Sayfalar 413 - 415

17.
Bupropiona bağlı gelişen lökopeni: Bir olgu sunumu (eng)
Bupropion-induced leukopenia: A case report (eng)
Gamze Gürcan, Ahmet Gürcan
doi: 10.5505/kpd.2021.02419  Sayfalar 416 - 419

18.
Öyküsünde karbonmonoksit zehirlenmesi olan geç başlangıçlı psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu (tur)
Late-onset psychotic disorder with a history of carbon monoxide poisoning: A case report (tur)
Gözde Salihoğlu, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2021.91489  Sayfalar 420 - 426

EDITÖRE MEKTUP
19.
Down Sendromu’nda zihinsel yetmezlik ve Capgras sendromu: Bir olgu sunumu (eng)
Capgras syndrome and intellectual disability in Down Syndrome: A case report (eng)
Burcu Akın Sarı
doi: 10.5505/kpd.2021.45403  Sayfalar 427 - 428

20.
İnsan hakları perspektifinden COVID-19 pandemisinde Türkiye'deki yaşlı nüfusun durumu (eng)
Human rights perspective of the older population in the COVID-19 pandemic in Turkey (eng)
Dicle Kaya, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2021.78785  Sayfalar 429 - 432
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale