ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Özel bir hastanenin psikiyatri servisinde bağımlılık tedavisi alan hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin retrospektif analizi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 383-393 | DOI: 10.5505/kpd.2021.08870

Özel bir hastanenin psikiyatri servisinde bağımlılık tedavisi alan hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin retrospektif analizi (tur)

Şeyma Demiralay1, İlkay Keser2, F. Mükerrem Güven3
1Araştırma Görevlisi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Doktora Öğretim Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
3Uzman Doktor, Özel Lara Anadolu Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bağımlılık tedavisi alan bireylerin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin, retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Özel Lara Anadolu Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde, 1 Ocak-1 Eylül 2018 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 153 hastanın yatış dosyaları hastane kayıt sisteminden retrospektif olarak incelenerek elde edilen veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formlarına aktarılmıştır. Veriler, SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı analizler için ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmada güvenirlik düzeyi %95 ve tüm analizler için istatistiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların %75,2’sinin erkek, %52,3’ünün 35 yaşın altında, %86,3’ünün sosyal güvencesinin olduğu, %81,7’sinin Antalya ve çevre illerde ikamet ettiği, %41,2’sinin daha önce de yatarak tedavi gördüğü, %8,5’inin HCV değerinin pozitif, %16,3’ünün HBV bağışıklığı olduğu, HIV pozitif olan hastanın olmadığı saptanmıştır. Kullanılan maddeler arasında, en yüksek oranda (%39,9) opioid kullanıldığı, bağımlılığa eşlik eden ek tanılar olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Madde kullanım bozukluklarının genç erişkinlerde özellikle erkeklerde daha yaygın olduğu, opioid kullanımının ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarımız tek bir hastane ve küçük bir örneklemi yansıtmakla birlikte, ülkemizin farklı birçok sağlık kuruluşuna aynı sorunun tedavisi için başvuruda bulunan bireylerin sosyodemografik özellikleri ile karşılaştırılabilmesi açısından veri sağlayacağı, bağımlılıkların tedavi sürecini planlama ve yürütmede katkı sağlayıcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyodemografik veriler, Bağımlılık, Madde kullanımı

Retrospective analysis of sociodemographic and clinical characteristics of patients receiving addiction treatment in the psychiatric service of a private hospital (tur)

Şeyma Demiralay1, İlkay Keser2, F. Mükerrem Güven3
1Research Assistant, İstanbul Atlas University, Faculty of Health Sciencesng,Institute of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul
2Doctoral Lecturer; Akdeniz University, Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Antalya
3Expert Doctor, Psychiatry Clinic, Antalya

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to retrospectively evaluate the sociodemographic and clinical characteristics of individuals receiving addiction treatment.
METHODS: In the Private Lara Anatolian Hospital Psychiatry Service, the hospital records of 153 patients who were hospitalized between January 1 and September 1, 2018 were retrospectively examined and the data obtained were transferred to the information forms created by the researchers. The data were evaluated in SPSS 20.0 package program. Chi-square test was used for descriptive analysis. In the study, the reliability level was accepted as 95% and the statistical significance limit p <0.05 for all analyzes.
RESULTS: In patients, 75.2% were male, 52.3% were under the age of 35, 86.3% had social security, 81.7% resided in Antalya and surrounding provinces, 41.2% had previously It was found that the patients were treated in an inpatient manner, 8.5% had positive HCV value, 16.3% had HBV immunity, and no HIV positive patient. Among the substances used, it was found that opioids were used at the highest rate (39.9%) and that there were additional diagnoses accompanying addiction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that substance use disorders are more common in young adults, especially men, and opioid use is in the first place. Although our study results reflect a single hospital and a small sample, it is thought that it will provide data in terms of comparing the sociodemographic characteristics of individuals who apply to many different health institutions for the treatment of the same problem and will contribute to the planning and execution of the treatment process of addictions.

Keywords: Sociodemographic data, Addiction, Substance use

Şeyma Demiralay, İlkay Keser, F. Mükerrem Güven. Retrospective analysis of sociodemographic and clinical characteristics of patients receiving addiction treatment in the psychiatric service of a private hospital (tur). J Clin Psy. 2021; 24(3): 383-393

Sorumlu Yazar: Şeyma Demiralay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale