ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Afektif mizaç özelliklerinin duygu düzenleme zorlukları üzerine etkisinin incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 350-358 | DOI: 10.5505/kpd.2021.21043

Afektif mizaç özelliklerinin duygu düzenleme zorlukları üzerine etkisinin incelenmesi (tur)

Dilara Demirpençe1, Ezgi İnce Guliyev2, Hatice Gozde Akkin Gurbuz3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van, Türkiye
3İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Duygu düzenleme güçlükleri, psikopatoloji ve yaşam kalitesini belirlemede oldukça önemli rol oynar. Duygu düzenleme güçlükleri cinsiyet, mizaç ve bağlanma gibi biyolojik ve çevresel birçok değişkenle ilişkilidir. Çalışmamızda üniversite öğrencilerinde afektif mizaç özelliklerinin duygu düzenleme ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız üniversite öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışmamız kesitsel niteliktedir ve katılımcılar rastgele seçilmiştir. Çalışmamızda Sosyodemografik veri formu, TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis,Pisa,Paris,Sarı Diego Autoquestionnaire) Mizaç Ölçeği, İlişki Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) kullanılmıştır. Eş değişken olarak cinsiyet ve bağlanma stili kullanılarak çoklu regresyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza 194 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların %37,6’sı erkek, %61,3 kadındır. Yaş Aralığı 18-25 ve yaş ortalaması 20,88±1,33’dür. Anksiyöz mizaç duygusal yanıtların kabul edilmemesi, impulsivite ve duygu düzenleme stratejilerine sınırlı erişimi belirlerken, depresif mizacın duygusal yanıtların kabul edilmemesi ile ve siklotimik mizacın ise duygusal netlik eksikliği duygu düzenleme zorluğu alt alanlarını belirlediği görülmüştür. Bununla birlikte anksiyöz mizaç ve hipertimik mizaç özelliklerinin total duygu düzenleme zorluklarını belirlemede anlamlı olduğu, hipertimik mizacın negatif ilişkili olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Afektif mizaç özellikleri bir spektrum olarak sağlıklıdan klinik tanıya bir yelpaze oluşturmaktadır. Afektif mizaç özellikleri gösteren bireylerin, hangi duygusal alanlarda zorluk yaşadığının tespit edilmesi bu bireylerin yaşam kalitesini artıracak müdahaleler ortaya koyabilmek için de önemli görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afektif mizaç, duygu düzenleme zorlukları, duygu düzenleme, emosyon regülasyonu

The effect of affective temperament traits on emotion regulation difficulties (tur)

Dilara Demirpençe1, Ezgi İnce Guliyev2, Hatice Gozde Akkin Gurbuz3
1Şişli Etfal Research and Traning Hospital, Istanbul, Türkiye
2Van Research and Training Hospital, Van, Türkiye
3Istanbul Aydın University, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Emotion regulation difficulties play an important role in determining psychopathology and quality of life. They are related to several biological and environmental factors such as gender, temperament and attachment. Affective temperaments are subclinical trait-like features that represent liability to affective disorders. In our study, we aimed to investigate the relationship between affective temperament traits and emotion regulation difficulties in university students.

METHODS: We conducted a cross-sectional study with university students. All participants were randomly selected and filled out a sociodemographic data form, TEMPS-A(Temperament Evaluation of Memphis,Pisa,Paris,Sarı Diego Autoquestionnaire) Temperament Questionnaire, Relationship Scale and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Multiple regression analyses were conducted by using gender and attachment style as covariate.
.
.

RESULTS: 194 university students participated in our study. 37.6% of the participants are men and mean age is 20.88 ± 1.33. Anxious temperament predicted non-acceptance, impulsivity and strategies, depressive temperament predicted non-acceptance and cyclothymic temperament predicted clarity subdomains of emotion regulation difficulties. While cyclothymic anxious and hyperthymic temperament traits were found to be significant in determining total emotion regulation difficulties, hyperthymic temperament traits were found to be negatively related
DISCUSSION AND CONCLUSION: Affective temperament traits constitute a spectrum from healthy to clinical diagnosis. Identifying in which emotional areas individuals with affective temperament traits experience difficulties also seems important in order to reveal interventions that will increase the quality of life of these individuals.

Keywords: Affective Temperament, Emotion Regulation Difficulties, Emotion Regulation

Dilara Demirpençe, Ezgi İnce Guliyev, Hatice Gozde Akkin Gurbuz. The effect of affective temperament traits on emotion regulation difficulties (tur). J Clin Psy. 2021; 24(3): 350-358

Sorumlu Yazar: Dilara Demirpençe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale