ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Koronavirüse karşı koruyucu önlemleri uygulamada psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 359-367 | DOI: 10.5505/kpd.2021.47855

Koronavirüse karşı koruyucu önlemleri uygulamada psikolojik faktörlerin etkisinin incelenmesi (tur)

Merve Gül Buçakcı1, İpek Selin Günhan1, Özlem Kahraman Erkuş2
1Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Ankara
2Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, koronavirüs salgınında Türkiye toplumunun koruyucu önlemleri uygulamasında etkili olabilecek psikolojik faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, koruyucu davranışları uygulama ile risk algısı, risk alma davranışı, pozitif ve negatif duygulanım ve başaçıkma stratejileri arasındaki ilişki incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın veri toplama araçları; Koruyucu Davranışları Uygulama Ölçümü, Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği ve Heyecan Arama-Risk Alma Ölçeği’dir. Katılımcıların 364’ü kadın ve 193’ü erkektir. Yaş aralığı 20-64 ve yaş ortalaması 34.69’dur.
BULGULAR: Araştırmada uygulanan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda; yaş ve cinsiyetin koruyucu davranışlar ile arasında pozitif yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Ayrıca, risk algısı ve pozitif duygulanım ile de koruyucu davranışlar arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Ek olarak, boyun eğici başaçıkma yaklaşımı ile koruyucu davranışlar arasında negatif yönlü bir ilişki görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikolojik faktörlerin bireylerin koruyucu önlemleri uygulama etkisinin olduğu söz konusudur. Hastalığa dair algılanan risk arttıkça koruyucu davranışların arttığı görülmektedir. Ayrıca koruyucu davranışlardaki artış pozitif duygulanım ile ilişkilidir. Başaçıkma stillerine bakıldığında, koruyucu davranışları uygulayanların boyun eğici yaklaşımı benimsemedikleri gözlemlenmektedir. Bu durum kontrolü kendinde görme ile ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra, yaş ilerledikçe koruyucu davranışları uygulama artmakta ve kadınların erkeklere oranla koruyucu davranışları daha fazla kullandığı görülmektedir. Çalışmada psikolojik faktörlerin etkisinin kültürel anlamda sonuçlar taşıması, salgın sürecinde küresel bir önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, psikolojik faktörler, risk algısı, risk alma davranışı, duygulanım, başaçıkma, koruyucu davranışlar

Investigation of the effects of psychological factors on implementing protective behaviors against coronavirus (tur)

Merve Gül Buçakcı1, İpek Selin Günhan1, Özlem Kahraman Erkuş2
1Başkent University, Social Sciences Institute, Clinical Psychology Graduate Program, Ankara, Turkey
2Başkent University, Social Sciences Institute, Faculty Of Science And Literature, Department Of Psychology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aims at investigating the psychological factors that may influence the implementation of protective behaviors of Turkish people against the novel coronavirus pandemic. For this purpose, the relationship between the implementation of the protective behaviors and risk perception, risk taking behaviors, positive and negative affect and coping strategies were examined.
METHODS: Data collection tools were The Protective Behavior Implementation Scale, The Positive and Negative Affect Schedule, The Ways of Coping with Stress Scale and The Sensation Seeking-Risk Taking Scale. 364 of the participants were female and 193 were male. The age range was 20-64 and the mean age was 34.69.
RESULTS: The hierarchical regression analysis showed that a positive relationship between age, sex and protective behaviors exists. Another positive relationship was found between protective behaviors, risk perception and positive affect. Moreover, a negative relationship was present between submissive coping and protective behaviors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Psychological factors are influential on the implementation of the protective behaviors against the coronavirus. As the perceived risk regarding the disease increases, protective behaviors are elevated. Else, the increasement in the protective behaviors are related to the positive affect. People who carry out protective behaviors are observed not to be using submissive coping. This may be related to the self-control perception. In addition to that, increased age is associated with applying more protective behaviors and women are found to be more likely to use protective behaviors than men. The study is important as it investigated the impact of psychological factors on cultural settings.

Keywords: Coronavirus, psychological factors, risk perception, risk taking behavior, affect, coping, protective factors

Merve Gül Buçakcı, İpek Selin Günhan, Özlem Kahraman Erkuş. Investigation of the effects of psychological factors on implementing protective behaviors against coronavirus (tur). J Clin Psy. 2021; 24(3): 359-367

Sorumlu Yazar: Özlem Kahraman Erkuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale