ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Klinik Psikiyatri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Theory of Mind Skills in Children with Mild Intellectual Disabilities within the Framework of Social Learning Theory
Fatih Bal, Ayşe Tuba CEYHUN
doi: 10.5505/kpd.2021.70298  Sayfa 0

2.
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uyum Sorunları Ölçeğinin Geliştirilmesi
Developing an Assessment Scale for Adjusment Problems in University Students
Ahmet Topuzoğlu, Furkan Özel, Zeynep Meva Altaş, Can Ilgın, Cihad Kaya, Seyhan Hıdıroğlu
doi: 10.5505/kpd.2021.94032  Sayfa 0

3.
Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician, patients and patients’ relatives in psychiatric clinics
Feride Ercan, Mehmet Karakaş, Nermin Gürhan, Ümran Demircan, Haydar Mehmet Kaya
doi: 10.5505/kpd.2021.82653  Sayfa 0

4.
COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye'de Endişe, Stres, Öfke ve Korkudaki Değişim: Seri-Kesitsel Takip Bulguları
Fluctuations in Worry, Stress, Anger, and Fear During the COVID-19 Pandemic in Turkey: Findings of a Serial Cross Sectional Study
Başar Demir, Sila Demir, Ata Cantürk Doğrul
doi: 10.5505/kpd.2021.48108  Sayfa 0

5.
Psikotik Bulgulu Olmayan Depresyon Hastalarında İçgörü ve Psikotik Yaşantılar
Insight and Psychotic Experiences in Patients with Non-Psychotic Depression
Oğuzhan Herdi, Oğuz Erkan Berksun
doi: 10.5505/kpd.2021.67625  Sayfa 0

6.
Alkol yoksunluğunda sitokrom p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 gen ekspresyonları ve polimorfizmlerinin araştırılması
Investigation of cytochrome p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4 gene expressions and polymorphisms in alcohol withdrawal
Nazife Taşçıoğlu, Çetin Saatçi, Rabia Emekli, Gulten Tuncel, Ertuğrul Eşel, Munis Dundar
doi: 10.5505/kpd.2021.60938  Sayfa 0

7.
Koronavirüse Karşı Koruyucu Önlemleri Uygulamada Psikolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Psychological Factors on Implementing Protective Behaviors Against Coronavirus
Merve Gül Buçakcı, İpek Selin Günhan, Özlem Kahraman-Erkuş
doi: 10.5505/kpd.2021.47855  Sayfa 0

8.
Hollanda Yeme Davranışı Anketinin Türkçe Formunun 12-18 Yaş Arasındaki Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin ve Yeme Davranışlarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi
Psychometric Properties of Turkish Version of Dutch Eating Behavior Questionnaire in adolescents aged between 12 and 18 years and assessment of the effect of age and gender on eating behaviours
Ezgi Şen Demirdöğen, Pinar Algedik, dilara demirpence
doi: 10.5505/kpd.2021.88156  Sayfa 0

9.
Afektif Mizaç Özelliklerinin Duygu Düzenleme Zorlukları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Affective Temperament Traits on Emotion Regulation Difficulties
Dilara Demirpençe, Ezgi İnce Guliyev, Hatice Gozde Akkin Gurbuz
doi: 10.5505/kpd.2021.21043  Sayfa 0

10.
Bilinçli Farkındalık Temelli Kendini Yetiştirme Programının Bilinçli Farkındalık ve Kendini Yetiştirme Düzeyine Etkisi
The Effectiveness of Mindfulness Based Thriving Program on Level of Mindfulness and Thriving
Neslihan Arıcı Özcan, Safiye Şahin
doi: 10.5505/kpd.2021.65037  Sayfa 0

11.
Covid-19 Pandemisinin Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklar Üzerine Etkisi
The Impacts Of Covid-19 Pandemic On Children With Neurodevelopmental Disorder
Sezen Köse, Gamze Yüksel, Birsen Senturk Pilan, Elif Tortop, Gokce Anilir, Reyhan Çalışan, Begüm Yuluğ, Sibel Helin Tokmak, Burcu Özbaran, Zeki Yüncü, Serpil Erermiş, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2021.05579  Sayfa 0

12.
Diyabet Tanılı Bireylerin Anksiyete, Depresyon, Aleksitimi Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
The Levels Of Anxiety, Depression And Alexithymia In Individuals Diagnosed With Diabetes And The Affecting Factors
Arife Zühal Değirmencioğlu, Leyla BAYSAN ARABACI, NALAN GORDELES BESER
doi: 10.5505/kpd.2021.39259  Sayfa 0

13.
Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Psikolojik İyi-Oluş Hali Arasındaki İlişkide Mizahın Aracı Rolü
The Mediating Effect of Humour in Relation to Early Maladaptive Schema Domains and Psychological Wellbeing
Burak Baran Yavuz, Başak Türküler Aka
doi: 10.5505/kpd.2021.21548  Sayfa 0

14.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Anksiyete İle Serum Ürotensin-II ve S100B Seviyeleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Anxiety and Serum Urotensin-II and S100B Levels in Patients with Essential Hypertension
Aslı Kazğan, Sevda Korkmaz, Sevler Yildiz, Hasan Korkmaz, Selda Telo, Murad Atmaca
doi: 10.5505/kpd.2021.67044  Sayfa 0

15.
Bariatrik cerrahi adaylarında D Tipi kişilik ve Vücut kitle indeksinin yordayıcı faktörleri
Type D personality and predictive factors of Body Mass Index in bariatric surgery candidates
ibrahim yağcı, Yasin Taşdelen, okay koç, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kpd.2021.45578  Sayfa 0

16.
Opioid Kullanım Bozukluğu Sürdürüm Tedavisinde Naltrekson İmplant ile Oral Buprenorfin-Nalokson Kullanan Hastaların Tedaviyi Yarıda Bırakma Risklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Risk of Drop-out from Opioid Maintenance Treatment in Patients Using Naltrexone Implants vs. Oral Buprenorphine-Naloxone
Umut Kırlı, Omer Nart
doi: 10.5505/kpd.2021.37084  Sayfa 0

17.
Madde Kullanımı Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerdeki Travmatik Yaşantılar ve Sosyal Destek Algısı Açısından Farklılıklar
Differences in the Perception of Social Support and Traumatic Experiences in Adolescents with Substance Use Disorder and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
Arzu Çiftçi, İbrahim Ethem Ovali, Cuneyt Evren, Murat Eyuboglu, Damla Eyuboglu
doi: 10.5505/kpd.2021.50375  Sayfa 0

18.
Ortaöğretim öğretmenlerinde ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafeyi etkileyen faktörler
Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers
Hülya Arslantaş, Filiz Abacıgil, Rüveyda Yüksel, Filiz Adana, Ezgi Sarı, Duygu Yeşilfidan, Selen Gürsoy Turan
doi: 10.5505/kpd.2021.43760  Sayfa 0

19.
Adli Psikiyatri Hastalarının Şiddet Davranışlarının Tedaviye Uyum ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Forensic Psychiatry Patients' Violent Behaviors and Levels of Treatment Adherence and Hope
Hatice Polat, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2021.84704  Sayfa 0

20.
Siberkondria, Anksiyete Duyarlılığı, Bedensel Duyumları Abartma ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigation of the Relationships Between Cybercondria, Anxiety Sensitivity, Somatosensory Amplification, and Intolerance to Uncertainty
Yavuz Yılmaz, Erdi Bahadır, Ali Erdoğan
doi: 10.5505/kpd.2021.40221  Sayfa 0

21.
Obsesif kompulsif bozuklukta nörobilişsel esneklik, mükemmelliyetçilik ve obsesif inanışlar
Neurocognitive flexibility, perfectionism, obsessive beliefs in patients with obsessive compulsive disorder
Betül Önder Uzgan, Melike Tetik Oktay, Cansu Aykaç, Çağatay Ermiş, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2021.90187  Sayfa 0

22.
Türkiye’de Genç Psikiyatristlerin Profili: Kesitsel Bir Anket Çalışması
Profile of Young Psychiatrists: A Cross-Sectional Survey Study From Turkey
Oğuzhan Kılınçel, gamze erzin, Şenay Kılınçel, sevin hun senol, Deniz Ceylan, Murat Acar, Ahmet Gürcan, Necip Capraz
doi: 10.5505/kpd.2021.15428  Sayfa 0

23.
Özel Bir Hastanenin Psikiyatri Servisinde Bağımlılık Tedavisi Alan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis Of Sociodemographic And Clinical Characteristics Of Patients Receiving Addiction Treatment In The Psychiatric Service Of A Private Hospital
Şeyma Demiralay, İlkay Keser, Mukerrem Guven
doi: 10.5505/kpd.2021.08870  Sayfa 0

24.
Ruminatif Düşünme Stili, Beden Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Romantik İlişki ve Partner Odaklı Obsesif Kompulsif Semptomlarla İlişkisi
The Relationship Between Ruminative Thinking Style, Body Image and Social Appearance Anxiety To Romantic Relationship Centered and Partner- Focused Obsessive Compulsive Symptoms
Ezgi Abak, H.şenay Güzel
doi: 10.5505/kpd.2021.14632  Sayfa 0

DERLEME
25.
Cinsel Yönelime ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık ve COVID-19 Salgını
Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity and the COVID-19 Pandemic
Ender Cesur, Seven Kaptan, Sahika Yuksel
doi: 10.5505/kpd.2021.60024  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
26.
Dissosiyatif bozukluğun bağlanma travması çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu
Evaluation of Dissociative disorder in the context of attachment trauma: A case report
Hande Günal Okumuş, Kevser Nalbant
doi: 10.5505/kpd.2021.42402  Sayfa 0

27.
Sertralin Kullanımı Sonrası Şiddetli Nötropeni: Guillain-Barre Sendromu Olan Bir Ergen Olgusu
Sertraline Induced Severe Neutropenia: An Adolescent Case with the Guillain-Barre Syndrome
Elif Akcay, Ozhan Yalcin
doi: 10.5505/kpd.2021.42650  Sayfa 0

28.
Bupropiona bağlı gelişen lökopeni: bir olgu sunumu
Bupropion-induced leukopenia: a case report
Gamze Gürcan, Ahmet Gürcan
doi: 10.5505/kpd.2021.02419  Sayfa 0

29.
‘Öyküsünde karbonmonoksit zehirlenmesi olan geç başlangıçlı psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu’
Late-onset psychotic disorder with a history of carbon monoxide poisoning: a case report
Gözde Salihoğlu, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2021.91489  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
30.
DEHB tanılı analjezik bağımlılığı olan ergende metilfenidat tedavisi
Methylphenidate Treatment in an Analgesic Dependent Adolescent with ADHD
Ayşegül Yolga tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Ayse Avci, canan kuygun karcı
doi: 10.5505/kpd.2021.23255  Sayfa 0
Makale Özeti

31.
Down Sendromu’nda Zihinsel Yetmezlik ve Capgras Sendromu: Vaka Sunumu
Capgras Syndrome and Intellectual Disability in Down Syndrome: A Case Report
Burcu Akın Sarı
doi: 10.5505/kpd.2021.45403  Sayfa 0

LookUs & Online Makale