ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Kısa Bilgi Modülü: Psikoloji ve Tıp Bölümü Öğrencilerinin Elektro-Konvulsif Terapiye (EKT) İlişkin Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi
Brief Information Module: The Examination of Psychology and Medical Students Knowledge and Attitudes Toward Electro-Convulsive Therapy (ECT)
Samet Çelik, Nuray Atasoy, Seydahmet Ercan, Mustafa Oğuz
doi: 10.5505/kpd.2020.47135  Sayfa 0

2.
Yatarak tedavi gören geriatrik depresif bozukluk hastalarında klinik değişkenlerin, tedavi direncinin ve yatış süresine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluatıon of clınıcal varıables, treatment resıstance and factors affectıng the hospıtal stay duratıon ın gerıatrıc depressıve dısorders
Selçuk Özdin
doi: 10.5505/kpd.2020.86570  Sayfa 0

3.
Cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenlerde cinsiyet ve yaşa ilişkin farklılıklar: psikopatoloji öngörücüleri
Gender and age-related differences in sexually abused child and adolescents: predictors of psychopathology
ÖZGE METİN, FEVZİYE TOROS, CANAN KUYGUN KARCI
doi: 10.5505/kpd.2020.82335  Sayfa 0

4.
Klinik ve toplum örneklemlerinde Anne babalık ve Aile Uyum Ölçeği’nin, 2-12 yaş aralığındaki çocukların anne babaları için Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
Psychometric properties of Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) in a Turkish sample with parents of 2-12 years old children from both community and clinical sample
Barış Güller, Taner Guvenir, Burçin Seyda Buran, Ömer Aydemir, Fatma Varol, Aylin Özbek, Özlem Gencer Kıdak
doi: 10.5505/kpd.2020.25002  Sayfa 0

5.
Polikistik over sendromu tanılı hastalarda baskın mizaç özellikleri ile aleksitimi ve dürtüsellik düzeyleri
Temperament features, alexithymia, impulsiveness levels of patients with polycystic ovary syndrome
Filiz Özsoy, Asker Zeki Özsoy, Hatice Yilmaz Doğru
doi: 10.5505/kpd.2020.28190  Sayfa 0

6.
Suça Sürüklenmiş Ergenlere Verilen Psikoeğitimin Sosyal Duygusal Öğrenme ve Duygu Yönetimi Becerilerine Etkisi
The Effect of Psycoeducation on Social-Emotional Learning and Emotional Regulation Skills for Delinquent Child-Adolescents
Gulsenay Tas, Leyla BAYSAN ARABACI
doi: 10.5505/kpd.2020.80388  Sayfa 0

7.
Psikiyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Ölçeğinin Türkçe Forumunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Turkish Form of Moral Distress Scale for Psychiatric
Mustafa Sabri Kovancı, AZİZE ATLİ ÖZBAŞ
doi: 10.5505/kpd.2020.79058  Sayfa 0

8.
İlk Defa Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda Ekran Kullanım Özellikleri ve Ebeveynlerin Erken Dönem Endişeleri
Screen Time Characteristics and Early-Term Parental Concerns of Children Newly Diagnosed with Autism Spectrum Disorder
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.23245  Sayfalar 392 - 401

9.
Hastanede yatarak tedavi gören çocuklar: Psikososyal uyumu etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
Hospitalized children: A study on the factors affecting psychosocial adjustment
Bürge Kabukçu Başay, Ömer Basay, Atacenk Ürüt, Berkay Hasmercan, Melisa Uysal, Beyzanur Eren Usul
doi: 10.5505/kpd.2020.80958  Sayfalar 402 - 413

10.
Bipolar bozukluklu olgularda farklı atak dönemlerinde inflamasyon ve lipit parametreleri
Inflammatory parameters and blood lipid values across the different mood states in patients with bipolar disorder
Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci
doi: 10.5505/kpd.2020.98216  Sayfalar 414 - 422

11.
Türkiye- Suriye sınırındaki Kilis’te füze saldırıları sonrası anksiyete, depresyon ve stres tepkisi düzeyleri
Levels of anxiety, depression and stress response after missile attacks in Kilis in Turkey-Syria border
Musa Şahpolat, Duygu Ayar
doi: 10.5505/kpd.2020.26213  Sayfalar 423 - 429

12.
Madde Kullanıcılarında İntihar Girişimi: Agresyon ve Çoklu Madde Kullanımının Etkileşimi İntihar Girişiminde Etkili midir?
Suicide Attempt among Substance Users: Do Aggression and Polysubstance Use Have an Interaction Effect on Suicide Attempt?
Tugba Gorgulu
doi: 10.5505/kpd.2020.56887  Sayfalar 430 - 437

13.
Oyun Dönemindeki Çocukların Davranış Sorunları İle İzledikleri Çizgi Filmler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Preschool Children’s Behavioral Problems and Cartoons They Watch
Ezgi Güneş, Ali Dayi, Mehmet Çolak, Özlem Şireli Bingöl
doi: 10.5505/kpd.2020.55798  Sayfalar 438 - 445

14.
IVF Tedavisi Gören Kadınlarda Bağlanma, Yılmazlık, Depresyon, Anksiyete ve Somatizasyon Belirtileri ile İnfertiliteye İlişkin Global Stres Düzeyi ve Tedavi Sonucu Arasındaki İlişki
The Relationship of Attachment Characteristics, Resilience, Depression, Anxiety and Somatization Symptoms With Infertility Related Stress and Treatment Outcome in Women Undergone IVF Treatment
Pelin Kalcı, Hakan Karaş, Aslıhan Polat
doi: 10.5505/kpd.2020.24865  Sayfalar 446 - 455

15.
Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve intihar davranışının değerlendirilmesi: Birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin karşılaştırıldığı kesitsel bir çalışma
Depression, anxiety, sleep problems and suicidal behavior among medical students: A cross-sectional comparison study between first and sixth year students
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu, Onur Duran, Safa Buğra Karademir, Furkan Karaaslan, Furkan Melih Alyu
doi: 10.5505/kpd.2020.59365  Sayfa 0

16.
Çekişmeli Boşanma/Velayet Sürecinde Aile Mahkemelerinden Üniversite Hastanesine Gönderilen Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Cases Sent From Family Courts To University Hospital During Contentious Divorce / Custody Process
Ferda Karadağ, Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.76259  Sayfa 0

17.
Suça sürüklenen çocukların adli psikiyatrik değerlendirme ve rapor sonuçları: İki yıllık retrospektif dosya taraması
Forensic psychiatric evaluation and reports of juvenile pushed to crime: A two-year retrospective chart review
Çilem Bilginer, Serkan Karadeniz, Sevda Hızarcı, Berire Cekin Yilmaz, Sema Kandil
doi: 10.5505/kpd.2020.02360  Sayfa 0

18.
COVID-19 pandemisinin bipolar bozukluk tanılı hastaların uyku kalitesine etkisi
The effect of COVID-19 pandemic on the sleep quality of patients who have the diagnosis of Bipolar Disorder
Ünsal Aydınoğlu, Ece Yazla
doi: 10.5505/kpd.2020.26576  Sayfa 0

19.
Özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan çocukların depresif belirtileri ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü
The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation
Halime Şenay Güzel, Gözde Akkaya, Meltem Altuntaş
doi: 10.5505/kpd.2020.24008  Sayfa 0

20.
Yaşam Doyumu ve Öznel Zindeliğin Covid-19 Korkusu ile Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki Aracılık İlişkisi
The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality fear of covid-19 and problematic internet use
Adem Peker, Serkan Cengiz, MELİKE NEBİOGLU YILDIZ
doi: 10.5505/kpd.2020.92259  Sayfa 0

DERLEME
21.
Düşüncelerimiz mi Önemli, Yoksa Eylemlerimiz mi? Ahlak Boyutundaki Düşünce Eylem Kaynaşmasına Dair Bir Alanyazın Derlemesi
Are Our Thoughts Important or Actions? A Literature Review of Thought-Action Fusion on Morality
İlkyaz Kaya Yıldırım, Orçun Yorulmaz
doi: 10.5505/kpd.2020.13540  Sayfa 0

22.
Yapay Bozukluk/Bakım Verenin Yapay Bozukluğu Olgularına Psikodinamik Bakış ve Klinik Yaklaşım: Bir Gözden Geçirme
Psychodynamic Aspects and Clinical Approach to The Concepts of Factitious Disorder / Factitious Disorder Imposed on Another: A Review
Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.29291  Sayfa 0

23.
Klozapinin nadir görülen ciddi yan etkileri
Rare serious adverse effects of clozapine
Özcan Uzun
doi: 10.5505/kpd.2020.78790  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
24.
Hiperprolaktinemi Saptanan Sanrısal Bozukluk Tanılı Bir Hastada Uzun Etkili Aripiprazol ile Klinik Düzelme: Olgu Sunumu
Clinical Improvement with Long-acting Aripiprazole in a Patient with Delusional Disorder with Hyperprolactinemia: A Case Report
Sevler Yıldız, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2020.71501  Sayfa 0

25.
Şiddetli entellektüel yetiyitimi olan bir çocukta olası valproik asit-aripiprazol etkileşimi ile ilişkili asimetrik tremor
Asymmetrıc tremor due to possıble valproıc acıd-arıpıprazole ınteractıon ın a chıld wıth severe ıntellectual dısabılıty
Enes Sarıgedik, Neslihan Kara, çiğdem yektaş
doi: 10.5505/kpd.2020.32549  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
26.
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bumetanid: Güncel Deliller
Bumetanide for Autism Spectrum Disorder: Current Evidence
Mazlum Çöpür, Sidar Copur
doi: 10.5505/kpd.2020.47123  Sayfa 0

27.
Internet addiction and mental well-being among secondary school students in a Malaysian district: A cross-sectional survey
Luke Sy-Cherng Woon
doi: 10.5505/kpd.2020.72623  Sayfa 0

28.
Psikojenik Polidipsi Olgu Sunumu Atomoksetine ek Klomipramin Kullanımı
Psychogenic Polydipsia Case Report Use of Additional Clomipramine in Atomoxetine
Berna Gündüz Çıtır, Sevcan Karakaç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2020.26879  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale