ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Psikotik Bulgulu Olmayan Depresyon Hastalarında İçgörü ve Psikotik Yaşantılar
Insight and Psychotic Experiences in Patients with Non-Psychotic Depression
Oğuzhan Herdi, Oğuz Erkan Berksun
doi: 10.5505/kpd.2021.67625  Sayfa 0

2.
Alkol yoksunluğunda sitokrom p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 gen ekspresyonları ve polimorfizmlerinin araştırılması
Investigation of cytochrome p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4 gene expressions and polymorphisms in alcohol withdrawal
Nazife Taşçıoğlu, Çetin Saatçi, Rabia Emekli, Gulten Tuncel, Ertuğrul Eşel, Munis Dundar
doi: 10.5505/kpd.2021.60938  Sayfa 0

3.
Siberkondria, Anksiyete Duyarlılığı, Bedensel Duyumları Abartma ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigation of the Relationships Between Cybercondria, Anxiety Sensitivity, Somatosensory Amplification, and Intolerance to Uncertainty
Yavuz Yılmaz, Erdi Bahadır, Ali Erdoğan
doi: 10.5505/kpd.2021.40221  Sayfa 0

4.
Türkiye’de Genç Psikiyatristlerin Profili: Kesitsel Bir Anket Çalışması
Profile of Young Psychiatrists: A Cross-Sectional Survey Study From Turkey
Oğuzhan Kılınçel, gamze erzin, Şenay Kılınçel, sevin hun senol, Deniz Ceylan, Murat Acar, Ahmet Gürcan, Necip Capraz
doi: 10.5505/kpd.2021.15428  Sayfa 0

5.
“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna Geçiş Sonrası Bir Yıllık Sağlık Kurulu Verilerinin Değerlendirilmesi”
“The Evaluation of Medical Board Report Datas For One Year Period After The Transition to Special Needs Report for Children”
Barış Güller, Ferhat Yaylacı
doi: 10.5505/kpd.2020.02438  Sayfa 0

6.
Diyarbakır’daki taziye evlerinde akut dönem yas sürecinin yaşanması ve yasın ağırlık derecesine etki eden faktörlerin belirlenmesi
Acute grief experience in Diyarbakir condolence houses and the factors influencing the severity of grief
Evindar Karabulut, Azad Günderci, Şakir Özen
doi: 10.5505/kpd.2021.65668  Sayfa 0

7.
Çoklu antipsikotik kullanımı: Psikotik bozukluk izlem polikliniğinde takip edilen olguların geriye dönük değerlendirilmesi
Antipsychotic polypharmacy: Retrospective evaluation of cases with psychotic disorder followed in outpatient clinic
Şahabettin Çetin, Melike Ceyhan Balcı Şengül, Osman Özdel
doi: 10.5505/kpd.2020.27676  Sayfa 0

8.
Opioid Kullanım Bozukluğu Sürdürüm Tedavisinde Naltrekson İmplant ile Oral Buprenorfin-Nalokson Kullanan Hastaların Tedaviyi Yarıda Bırakma Risklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Risk of Drop-out from Opioid Maintenance Treatment in Patients Using Naltrexone Implants vs. Oral Buprenorphine-Naloxone
Umut Kırlı, Omer Nart
doi: 10.5505/kpd.2021.37084  Sayfa 0

9.
Ergenlerde depresif semptomlar ve vücut kiltle indeksi: Ebeveyn psikolojik kontrolünün ve yaşın durumsal aracılık etkisi
Depressive symptoms and body mass index among adolescents: A moderated mediation model of parental psychological control and age
Neşe NİZAMETTİNOĞLU, Cennet Şafak Öztürk, Yaşar Kuzucu, Mehmet Şakiroğlu, Çiğdem Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2020.946548  Sayfa 0

10.
Birinci Basamak Hekimlerinin, Psikiyatri ile İlgili Temel Hekimlik Uygulamalarına Dair Öz Yeterlilik Algılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi: Ulusal Çapta Bir Çalışma
Evaluation of Self-Perceived Competency Levels and Perspectives of Primary Care Physicians on Psychiatry Related Basic Practical Skills: A Nationwide Study in Turkey
Özlem Coşkun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Dilek Öztaş, Özgür Erdem, Selçuk Aslan
doi: 10.5505/kpd.2020.38980  Sayfa 0

11.
Suça sürüklenen çocukların adli psikiyatrik değerlendirme ve rapor sonuçları: İki yıllık retrospektif dosya taraması
Forensic psychiatric evaluation and reports of juvenile pushed to crime: A two-year retrospective chart review
Çilem Bilginer, Serkan Karadeniz, Sevda Hızarcı, Berire Cekin Yilmaz, Sema Kandil
doi: 10.5505/kpd.2020.02360  Sayfa 0

12.
Koronavirüse Karşı Koruyucu Önlemleri Uygulamada Psikolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Psychological Factors on Implementing Protective Behaviors Against Coronavirus
Merve Gül Buçakcı, İpek Selin Günhan, Özlem Kahraman-Erkuş
doi: 10.5505/kpd.2021.47855  Sayfa 0

13.
İskemi Modifiye Albumin: Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluktaki Genel Metabolik Risk İçin Potansiyel Bir Belirteç
Ischemia Modified Albumin: A Potential Marker for Global Metabolic Risk in Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder
Esra Kabadayı Şahin, Gökçen Turan, salim neselioglu, Murat İlhan Atagün
doi: 10.5505/kpd.2020.49404  Sayfa 0

14.
COVID-19 tanısı ile tedavi gören bireylerin iyileşme dönemi sonrasında psikiyatrik tanı açısından değerlendirilmesi
Psychiatric evaluation of individuals treated with the diagnosis of COVID-19 following recovery period
Barış Yılbaş
doi: 10.5505/kpd.2020.89156  Sayfa 0

15.
Özel Bir Hastanenin Psikiyatri Servisinde Bağımlılık Tedavisi Alan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis Of Sociodemographic And Clinical Characteristics Of Patients Receiving Addiction Treatment In The Psychiatric Service Of A Private Hospital
Şeyma Demiralay, İlkay Keser, Mukerrem Guven
doi: 10.5505/kpd.2021.08870  Sayfa 0

16.
Prematür Ejakülasyon Hastalarında Mizaç ve Karakter Özellikleri
Temperament and Character Traits of Premature Ejaculation Patients
İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Gülcan Güleç, İlknur Gündoğdu, Çınar Yenilmez, Aydın Yenilmez
doi: 10.5505/kpd.2020.06978  Sayfa 0

17.
Bilinçli Farkındalık Temelli Kendini Yetiştirme Programının Bilinçli Farkındalık ve Kendini Yetiştirme Düzeyine Etkisi
The Effectiveness of Mindfulness Based Thriving Program on Level of Mindfulness and Thriving
Neslihan Arıcı Özcan, Safiye Şahin
doi: 10.5505/kpd.2021.65037  Sayfa 0

18.
Özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan çocukların depresif belirtileri ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü
The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation
Halime Şenay Güzel, Gözde Akkaya, Meltem Altuntaş
doi: 10.5505/kpd.2020.24008  Sayfa 0

19.
Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Psikolojik İyi-Oluş Hali Arasındaki İlişkide Mizahın Aracı Rolü
The Mediating Effect of Humour in Relation to Early Maladaptive Schema Domains and Psychological Wellbeing
Burak Baran Yavuz, Başak Türküler Aka
doi: 10.5505/kpd.2021.21548  Sayfa 0

20.
Yaşam Doyumu ve Öznel Zindeliğin Covid-19 Korkusu ile Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki Aracılık İlişkisi
The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality fear of covid-19 and problematic internet use
Adem Peker, Serkan Cengiz, MELİKE NEBİOGLU YILDIZ
doi: 10.5505/kpd.2020.92259  Sayfa 0

21.
Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumu ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkide, Dijital Oyun Bağımlılığının Aracı Rolünün İncelenmesi
The Mediator Effect of Digital Game Addiction on The Relationship Between Perceived Parental Attitudes And Emotional Intelligence among Adolescents
Gizem Tetik, Z. Deniz Aktan
doi: 10.5505/kpd.2020.32815  Sayfa 0

22.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Anksiyete İle Serum Ürotensin-II ve S100B Seviyeleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Anxiety and Serum Urotensin-II and S100B Levels in Patients with Essential Hypertension
Aslı Kazğan, Sevda Korkmaz, Sevler Yildiz, Hasan Korkmaz, Selda Telo, Murad Atmaca
doi: 10.5505/kpd.2021.67044  Sayfa 0

23.
Ruminatif Düşünme Stili, Beden Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Romantik İlişki ve Partner Odaklı Obsesif Kompulsif Semptomlarla İlişkisi
The Relationship Between Ruminative Thinking Style, Body Image and Social Appearance Anxiety To Romantic Relationship Centered and Partner- Focused Obsessive Compulsive Symptoms
Ezgi Abak, H.şenay Güzel
doi: 10.5505/kpd.2021.14632  Sayfa 0

DERLEME
24.
Cinsel Yönelime ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık ve COVID-19 Salgını
Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity and the COVID-19 Pandemic
Ender Cesur, Seven Kaptan, Sahika Yuksel
doi: 10.5505/kpd.2021.60024  Sayfa 0

25.
Buspiron, SSRI / SNRI kaynaklı bruksizm için bir çözüm olabilir mi?
Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism?
Sultan Efsun TAMDEMİR, Bahadır Geniş, Muhammed Hakan Aksu, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2020.63496  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
26.
Borderline Kişilik Bozukluğunda Oto-Vampirizm: Olgu Sunumu
Auto-Vampirism In Borderline Personality Disorder: A Case Report
Aslı Kazğan, Sevler Yildiz, SEVDA Korkmaz, Murad Atmaca
doi: 10.5505/kpd.2020.79095  Sayfa 0

27.
Bupropiona bağlı gelişen lökopeni: bir olgu sunumu
Bupropion-induced leukopenia: a case report
Gamze Gürcan, Ahmet Gürcan
doi: 10.5505/kpd.2021.02419  Sayfa 0

28.
Gözlenebilir Kompulsiyonların Eşlik Etmediği Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi
Cognitive Behavioral Treatment of Obsessions without Observable Compulsions
Elif Üzümcü, Müjgan Inozu
doi: 10.5505/kpd.2020.30306  Sayfa 0

29.
‘Öyküsünde karbonmonoksit zehirlenmesi olan geç başlangıçlı psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu’
Late-onset psychotic disorder with a history of carbon monoxide poisoning: a case report
Gözde Salihoğlu, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2021.91489  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
30.
Down Sendromu’nda Zihinsel Yetmezlik ve Capgras Sendromu: Vaka Sunumu
Capgras Syndrome and Intellectual Disability in Down Syndrome: A Case Report
Burcu Akın Sarı
doi: 10.5505/kpd.2021.45403  Sayfa 0

31.
COVID 19 Pandemisi ve Çocuk Ruh Sağlığı Alanında Telepsikiyatrinin Kullanımı
COVID19 Pandemic and The Use Telepsychiatry in Child Mental Health Practices
Hande Ayraler Taner
doi: 10.5505/kpd.2020.87894  Sayfa 0
Makale Özeti

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale