ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Klinik Psikiyatri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sosyal Kaygısı Olan ve Olmayan Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yakın İlişkilerde Bağlanma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
A Comparatıve Investıgatıon Of Early Maladaptıve Schemas and Attachment Levels In Close Relatıonshıps In Indıvıduals Wıth and Wıthout Socıal Anxıety
Buse Duran, Kahraman Güler
doi: 10.5505/kpd.2022.64436  Sayfa 0

2.
Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Retinal Bulgularının Değerlendirilmesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması
Assessment of Retinal Findings in Children and Adolescents with Specific Learning Disorder: A Case-Control Study
Aziz Kara, Okan Ağca
doi: 10.5505/kpd.2022.34545  Sayfa 0

3.
Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Theory of Mind Skills in Children with Mild Intellectual Disabilities within the Framework of Social Learning Theory
Fatih Bal, Ayşe Tuba CEYHUN
doi: 10.5505/kpd.2021.70298  Sayfa 0

4.
Yaşlı Bireylerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Prevelans ve Klinik Özellikler
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Elderly Individuals: Prevalence and Clinical Features
Şilan Şenbayram Güzelbaba, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Mahmut Onur Karaytuğ, Caner Yeşiloğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.26042  Sayfa 0

5.
İstanbul’daki Kamu Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik İnançları
Beliefs of Health Workers in Istanbul Towards Individuals With Mental Health Problems
Özlem Özaydın, Hande Perk Gürün, Sabanur Çavdar, Seda Tanrıverdi, Begüm Dağ, Seçil Yüzal, Osman Akay
doi: 10.5505/kpd.2022.34033  Sayfa 0

6.
COVID-19 pandemi öncesi ve sırasında çocuk ve ergenlere konulan psikiyatrik tanıların değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi örneklemi
Evaluation of the psychiatric diagnosis of children and adolescents before and during the COVID-19 pandemic: A sample from a university hospital
Hacer Gizem GERÇEK, Aziz KARA, Yağmur Köksal Yasin
doi: 10.5505/kpd.2021.97344  Sayfa 0

7.
Nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit dağılım genişliği: Adolesan depresyonunda potansiyel yeni bir periferik biyobelirteç
Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet distribution width: A potential new peripheral biomarker in adolescent depression.
Masum Öztürk, Yekta Ozkan, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2022.48091  Sayfa 0

8.
COVİD-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuru Profilinin Karşılaştırılması ve Pandeminin Çocuklarda Duygusal-Davranışsal Sorunlar Üzerine Etkisi
The Comparison of Application Profile to Child Psychiatry Outpatient Clinic Before and During the COVID-19 Pandemic and The Effect of the Pandemic on Emotional-Behavioral Problems in Children
Ferhat Yaylaci, Barış Güller
doi: 10.5505/kpd.2022.21957  Sayfa 0

9.
Zihinsel Yetersizliğe Yönelik Tutumlar Anketi (ZYYTA)-Kısa Form Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of the Turkish Version of Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire (ATTID) – Short Form
Sevil Akbulut Zencirci, Selma Metintas, Ferdi Kosger, MERAL MELEKOGLU
doi: 10.5505/kpd.2022.39297  Sayfa 0

10.
Erkek Depresyon Risk Ölçeği Ve Cinsiyete Duyarlı Depresyon Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
Validity And Reliability Study Of The Turkish Versıon Of The Male Depressıon Risk Scale And The Gender-Sensitive Depression Scale
Emre Mısır, Sedat Batmaz, Meral Oran Demir
doi: 10.5505/kpd.2022.67355  Sayfa 0

11.
Pandemi Döneminde Çocuk Psikiyatrisi Yataklı Servisinde İzlenen Hastaların Hastalık Şiddeti ve Tedavi Etkinliği “Normal” Dönemden Farklı mı?
Are the Illness Severity and Treatment Efficacy of the Patients Followed in the Child Psychiatry Inpatient Service During the Pandemic Period Different from the ‘’Normal’’ Period?
Sezen Köse, Burcu Özbaran, Nurhak Doğan, İlayda Barankoğlu, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2022.46872  Sayfa 0

12.
Gri Bölgedeki Karar Verme Kapasitesi Vakalarına İlişkin Acil Servis ve Psikiyatri Hekimlerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Emergency Department and Psychiatry Physicians’ Views on Decision-Making Capacity Cases in the Grey Zone
Harun Olcay Sonkurt, Şengül Tosun Altınöz, Akın Coşkun, Ali Ercan Altınöz
doi: 10.5505/kpd.2022.13245  Sayfa 0

13.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Akdeniz Diyeti Alışkanlıkları ve Semptomlar Üzerine Etkileri
Mediterranean Diet Habits and Their Effects on Symptomatology Among Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Mert Beşenek, Merve Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2022.66592  Sayfa 0

14.
Klozapin Serum Düzeylerinin Cinsiyet, Sigara İçme ve Belirti Şiddeti ile İlişkisi
Relationship of Clozapine Serum Levels with Gender, Smoking and Symptom Severity
Eren Yıldızhan, Eda Uzun, Nesrin Buket Tomruk
doi: 10.5505/kpd.2022.56688  Sayfa 0

15.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda serum zonulin seviyelerinin belirti şiddeti, vücut kitle indeksi ve cinsiyet ile ilişkisi
Serum zonulin levels are correlated with symptom severity independent from body mass index and gender in children with attention deficit hyperactivity disorder
Miray Cetinkaya, Halil Kara, Burak Açıkel, Sibel Cigdem Tuncer
doi: 10.5505/kpd.2022.74317  Sayfa 0

16.
Investigation of The Effect of Comorbid Psychopathologies on Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuk ve Ergenlerde Komorbid Psikopatolojilerin Glisemik Kontrol Üzerine Etkisinin Araştırılması
Burcu Kardaş, Ömer Kardaş, Meliha Demiral, Edip Ünal, Mehmet Nuri Ozbek
doi: 10.5505/kpd.2022.44712  Sayfa 0

DERLEME
17.
Covid Sürecinin Politik Psikolojik Yansımalarının Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of the Political Psychological Reflections of the Covid Process in the Context of Turkey
Gülşah Köprülü, Mehmet AK
doi: 10.5505/kpd.2022.16779  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
18.
Depresif belirtili bir ergen anti-NMDAR ensefaliti olgu sunumu
A case report of adolescent anti-NMDAR encephalitis with depressive symptoms
Onur Tuğçe Poyraz Fındık, Gulten Öztürk Thomas, Hakkı Akbeyaz, Sermin Aksoy Özcan, Olcay Ünver, Dilşad Türkdoğan, Nese Perdahli Fis
doi: 10.5505/kpd.2022.83436  Sayfa 0

19.
HSV Ensefaliti Sonrası Kluver Bucy Sendromunun Eşlik Ettiği Amnestik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
Amnestic Disorder Associated with Kluver Bucy Syndrome After HSV Encephalitis: A Case Report
Neslihan Kara, Enes Sarıgedik, Ahmet Ataoğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.59244  Sayfa 0

20.
Erişkinlik Döneminde Streptokok Enfeksiyonu ile İlişkili Pediyatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluk(PANDAS) Tanısı Düşündüren Bir Olgu
An Adult Case Suggestive of Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infection (PANDAS) Diagnosis
Sare Aydın, Ahmet Ekrem Savaş, ESMA AKPINAR ASLAN, Sedat Batmaz
doi: 10.5505/kpd.2022.16768  Sayfa 0

21.
Fonksiyonel Yürüme Bozukluğu Olan Bir Olguya Yaklaşım
Approach to a case with functional gait disorder
Koray Yarız, Cansu Pınar Yavaş, hakan kumbasar
doi: 10.5505/kpd.2021.35651  Sayfa 0

22.
Risperidon ile ilişkili Guillain-Barre benzeri sendrom, bir olgu sunumu”
Case report: Guillain-Barre like syndrome associated with risperidone use
Güneş Devrim Kıcalı
doi: 10.5505/kpd.2022.70846  Sayfa 0

23.
Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu: Annesine Yabancılaşan Bir Olgu
Parental Alienation Syndrome: A Case Alienated From The Mother
Birsen Senturk Pilan, Öykü Akkaş, Gökül Er, Ali fuat Bayturan, Gizem Akdas, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2022.10846  Sayfa 0

24.
Alkole Bağlı Bir Psikoz Olgusunda Psikotik ve Bilişsel Semptomların Zamansal İlişkisi
Temporal Association of Psychotic and Cognitive Symptoms in an Alcohol-Induced Psychosis Case
Koray Yarız, SİVİ KUÇİ, Meltem Kamacı, Burcu Kahveci Öncü, Inci Ozgur Ilhan
doi: 10.5505/kpd.2022.03271  Sayfa 0

25.
Bir Kız Ergende Klaritromisin Kullanımında Katatoni-Benzeri Belirtiler İle Kendini Gösteren Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu
Clarithromycin Induced Psychotic Disorder With Catatonic-Like Features in an Adolescent Girl: Case Report
Burcu Ersöz Alan, Sıla Akarçay, Yusuf Selman Çelik
doi: 10.5505/kpd.2022.67984  Sayfa 0

26.
Kleine-Levin Sendromu’nda Bir Tetikleyici Olarak L-karnitin: Bir Olgu Sunumu
L-carnitine Use As A Trigger For The Onset of Kleine-Levin Syndrome: A Case Presentation
Ferhat Yaylaci, Önder Küçük, Handan Özek Erkuran
doi: 10.5505/kpd.2022.91668  Sayfa 0

27.
Antipsikotik İlaçların Neden Olduğu Miyoklonik Nöbetler: Bir Olgu Dizisi ve Literatür İncelemesi
Myoclonic Seizures Induced by Antipsychotic Drugs: A Case Series and Literature Review
Taylan Altıparmak, Cagatay Hasim Yurtseven, Bahadır Geniş, Behcet Cosar
doi: 10.5505/kpd.2022.48254  Sayfa 0

LookUs & Online Makale