ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Klinik Psikiyatri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Theory of Mind Skills in Children with Mild Intellectual Disabilities within the Framework of Social Learning Theory
Fatih Bal, Ayşe Tuba CEYHUN
doi: 10.5505/kpd.2021.70298  Sayfa 0

2.
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uyum Sorunları Ölçeğinin Geliştirilmesi
Developing an Assessment Scale for Adjusment Problems in University Students
Ahmet Topuzoğlu, Furkan Özel, Zeynep Meva Altaş, Can Ilgın, Cihad Kaya, Seyhan Hıdıroğlu
doi: 10.5505/kpd.2021.94032  Sayfa 0

3.
Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician, patients and patients’ relatives in psychiatric clinics
Feride Ercan, Mehmet Karakaş, Nermin Gürhan, Ümran Demircan, Haydar Mehmet Kaya
doi: 10.5505/kpd.2021.82653  Sayfa 0

4.
Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV Alt Puanlarının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenler Açısından İncelenmesi
Evaluation of Wechsler Intelligence Scales for Children- IV on behalf of cognitive funcitons in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Serdar Koyunoğlu, arzu onal sonmez, HALE A.KAHYAOĞLU ÇAKMAKCI, ayten erdogan
doi: 10.5505/kpd.2021.26780  Sayfa 0

5.
Ortaöğretim öğretmenlerinde ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafeyi etkileyen faktörler
Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers
Hülya Arslantaş, Filiz Abacıgil, Rüveyda Yüksel, Filiz Adana, Ezgi Sarı, Duygu Yeşilfidan, Selen Gürsoy Turan
doi: 10.5505/kpd.2021.43760  Sayfa 0

6.
COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye'de Endişe, Stres, Öfke ve Korkudaki Değişim: Seri-Kesitsel Takip Bulguları
Fluctuations in Worry, Stress, Anger, and Fear During the COVID-19 Pandemic in Turkey: Findings of a Serial Cross Sectional Study
Başar Demir, Sila Demir, Ata Cantürk Doğrul
doi: 10.5505/kpd.2021.48108  Sayfa 0

7.
Adli Psikiyatri Hastalarının Şiddet Davranışlarının Tedaviye Uyum ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Forensic Psychiatry Patients' Violent Behaviors and Levels of Treatment Adherence and Hope
Hatice Polat, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2021.84704  Sayfa 0

8.
Siberkondria, Anksiyete Duyarlılığı, Bedensel Duyumları Abartma ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigation of the Relationships Between Cybercondria, Anxiety Sensitivity, Somatosensory Amplification, and Intolerance to Uncertainty
Yavuz Yılmaz, Erdi Bahadır, Ali Erdoğan
doi: 10.5505/kpd.2021.40221  Sayfa 0

9.
Obsesif kompulsif bozuklukta nörobilişsel esneklik, mükemmelliyetçilik ve obsesif inanışlar
Neurocognitive flexibility, perfectionism, obsessive beliefs in patients with obsessive compulsive disorder
Betül Önder Uzgan, Melike Tetik Oktay, Cansu Aykaç, Çağatay Ermiş, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2021.90187  Sayfa 0

10.
Otojen ve reaktif tip OKB'de Oksidatif Stres ve Nörokognisyon
Oxidative Stress and Neurocognitive function In Patients With Autogenous And Reactive Type OCD
Evrim Özkorumak Karagüzel, Filiz Civil Arslan, Selim Demir, Demet Saglam Aykut, Yusuf Demirtaş, Süleyman Caner Karahan
doi: 10.5505/kpd.2021.37431  Sayfa 0

11.
Hollanda Yeme Davranışı Anketinin Türkçe Formunun 12-18 Yaş Arasındaki Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin ve Yeme Davranışlarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi
Psychometric Properties of Turkish Version of Dutch Eating Behavior Questionnaire in adolescents aged between 12 and 18 years and assessment of the effect of age and gender on eating behaviours
Ezgi Şen Demirdöğen, Pinar Algedik, dilara demirpence
doi: 10.5505/kpd.2021.88156  Sayfa 0

12.
Depresif Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Şiddeti, Algılanan Cinsiyet Eşitliği ve Çocukluk Çağı Travmalarının İlişkisi: Türkiye’nin Bölgelerine Göre Farklılıklar
The Association Between Suicidal Behavior Severity, Perceived Gender Equality, and Childhood Traumas among Depressive Adolescent Girls: Differences between the Regions of Turkey
Helin Yilmaz Kafali, Adem IŞIK, Binay Kayan Ocakoglu, Burcu kardas, Ömer kardas, Gizem Müjdecioğlu Demir, Serap Akpınar, Sümeyra Elif Kaplan Karakaya, Yeliz Balca çapan, Özden Şükran Üneri, Çiğdem yektaş
doi: 10.5505/kpd.2021.47113  Sayfa 0

13.
Covid-19 Pandemisinin Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklar Üzerine Etkisi
The Impacts Of Covid-19 Pandemic On Children With Neurodevelopmental Disorder
Sezen Köse, Gamze Yüksel, Birsen Senturk Pilan, Elif Tortop, Gokce Anilir, Reyhan Çalışan, Begüm Yuluğ, Sibel Helin Tokmak, Burcu Özbaran, Zeki Yüncü, Serpil Erermiş, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2021.05579  Sayfa 0

14.
Diyabet Tanılı Bireylerin Anksiyete, Depresyon, Aleksitimi Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
The Levels Of Anxiety, Depression And Alexithymia In Individuals Diagnosed With Diabetes And The Affecting Factors
Arife Zühal Değirmencioğlu, Leyla BAYSAN ARABACI, NALAN GORDELES BESER
doi: 10.5505/kpd.2021.39259  Sayfa 0

15.
Yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu tanılı hastalarda komorbidite ve işlevsellik ile ilişkili faktörler
The related factors with functionality and the comorbidity in the patients with adult seperation anxiety disorder
Mahmut Onur Karaytuğ, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Mahmut Gürbüz
doi: 10.5505/kpd.2021.82957  Sayfa 0

16.
Denetimli Serbestliği Olan Bağimli Hastalarin Umut-Umutsuzluk Ve Stresle Baş Etme Tarzlari Arasindaki İlişki
The Relationship Between Hope-Hopelessness Levels And Ways Of Coping With Stress Of Addicted Patients On Probation
Çiğdem Doğan, Leyla BAYSAN ARABACI, Dılek AYAKDAS DAGLI
doi: 10.5505/kpd.2021.70370  Sayfa 0

17.
Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Remisyonun İşlevsellik, Yaşam Kalitesi ve Aşerme ile İlişkisi
The Relationship of Remission with Functionality, Quality of Life and Craving in Patients with Opiate Use Disorder
Mehmet Murat Balcı, Şima Ceren Pak, Ali Erdoğan, Mustafa Mehmet Eryılmaz
doi: 10.5505/kpd.2021.65148  Sayfa 0

18.
Uykusuzluğu Felaketleştirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri
Turkish adaptation and psychometrics properties of Insomnia Catastrophizing Scale
Ömer Faruk Uygur, Onur Hursitoğlu, Hilal Uygur, Esat Fahri Aydın, Fatma Özlem Orhan
doi: 10.5505/kpd.2021.54189  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
19.
Dissosiyatif bozukluğun bağlanma travması çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu
Evaluation of Dissociative disorder in the context of attachment trauma: A case report
Hande Günal Okumuş, Kevser Nalbant
doi: 10.5505/kpd.2021.42402  Sayfa 0

20.
Modern Dünyadaki Yalnızlık: Türkiye’den Bir Hikikomori Vakası
Loneliness In Modern World: A Case Study of Hikikomori From Turkey
Meryem Kaşak, Cafer Doğan Hacıosmanoğlu, Selma Tural Hesapcioglu, Mehmet Fatih Ceylan
doi: 10.5505/kpd.2021.59265  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
21.
DEHB tanılı analjezik bağımlılığı olan ergende metilfenidat tedavisi
Methylphenidate Treatment in an Analgesic Dependent Adolescent with ADHD
Ayşegül Yolga tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Ayse Avci, canan kuygun karcı
doi: 10.5505/kpd.2021.23255  Sayfa 0
Makale Özeti

LookUs & Online Makale