ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Kısa Bilgi Modülü: Psikoloji ve Tıp Bölümü Öğrencilerinin Elektro-Konvulsif Terapiye (EKT) İlişkin Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi
Brief Information Module: The Examination of Psychology and Medical Students Knowledge and Attitudes Toward Electro-Convulsive Therapy (ECT)
Samet Çelik, Nuray Atasoy, Seydahmet Ercan, Mustafa Oğuz
doi: 10.5505/kpd.2020.47135  Sayfa 0

2.
Cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenlerde cinsiyet ve yaşa ilişkin farklılıklar: psikopatoloji öngörücüleri
Gender and age-related differences in sexually abused child and adolescents: predictors of psychopathology
ÖZGE METİN, FEVZİYE TOROS, CANAN KUYGUN KARCI
doi: 10.5505/kpd.2020.82335  Sayfa 0

3.
Polikistik over sendromu tanılı hastalarda baskın mizaç özellikleri ile aleksitimi ve dürtüsellik düzeyleri
Temperament features, alexithymia, impulsiveness levels of patients with polycystic ovary syndrome
Filiz Özsoy, Asker Zeki Özsoy, Hatice Yilmaz Doğru
doi: 10.5505/kpd.2020.28190  Sayfa 0

4.
Opioid Kullanım Bozukluğu Sürdürüm Tedavisinde Naltrekson İmplant ile Oral Buprenorfin-Nalokson Kullanan Hastaların Tedaviyi Yarıda Bırakma Risklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Risk of Drop-out from Opioid Maintenance Treatment in Patients Using Naltrexone Implants vs. Oral Buprenorphine-Naloxone
Umut Kırlı, Omer Nart
doi: 10.5505/kpd.2021.37084  Sayfa 0

5.
“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna Geçiş Sonrası Bir Yıllık Sağlık Kurulu Verilerinin Değerlendirilmesi”
“The Evaluation of Medical Board Report Datas For One Year Period After The Transition to Special Needs Report for Children”
Barış Güller, Ferhat Yaylacı
doi: 10.5505/kpd.2020.02438  Sayfa 0

6.
Mülteci Çocuk Ruh Sağlığı Ünitesinin 3 Yıllık Verileri
3-Year Data of the Refugee Child Mental Health Unit
Hatice Ünver, Veysi Çeri, Onur Tugce Poyraz Findik, Ayşe Rodopman Arman
doi: 10.5505/kpd.2020.57614  Sayfa 0

7.
Diyarbakır’daki taziye evlerinde akut dönem yas sürecinin yaşanması ve yasın ağırlık derecesine etki eden faktörlerin belirlenmesi
Acute grief experience in Diyarbakir condolence houses and the factors influencing the severity of grief
Evindar Karabulut, Azad Günderci, Şakir Özen
doi: 10.5505/kpd.2021.65668  Sayfa 0

8.
Çoklu antipsikotik kullanımı: Psikotik bozukluk izlem polikliniğinde takip edilen olguların geriye dönük değerlendirilmesi
Antipsychotic polypharmacy: Retrospective evaluation of cases with psychotic disorder followed in outpatient clinic
Şahabettin Çetin, Melike Ceyhan Balcı Şengül, Osman Özdel
doi: 10.5505/kpd.2020.27676  Sayfa 0

9.
Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve intihar davranışının değerlendirilmesi: Birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin karşılaştırıldığı kesitsel bir çalışma
Depression, anxiety, sleep problems and suicidal behavior among medical students: A cross-sectional comparison study between first and sixth year students
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu, Onur Duran, Safa Buğra Karademir, Furkan Karaaslan, Furkan Melih Alyu
doi: 10.5505/kpd.2020.59365  Sayfa 0

10.
Ergenlerde depresif semptomlar ve vücut kiltle indeksi: Ebeveyn psikolojik kontrolünün ve yaşın durumsal aracılık etkisi
Depressive symptoms and body mass index among adolescents: A moderated mediation model of parental psychological control and age
Neşe NİZAMETTİNOĞLU, Cennet Şafak Öztürk, Yaşar Kuzucu, Mehmet Şakiroğlu, Çiğdem Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2020.946548  Sayfa 0

11.
Çekişmeli Boşanma/Velayet Sürecinde Aile Mahkemelerinden Üniversite Hastanesine Gönderilen Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Cases Sent From Family Courts To University Hospital During Contentious Divorce / Custody Process
Ferda Karadağ, Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.76259  Sayfa 0

12.
Birinci Basamak Hekimlerinin, Psikiyatri ile İlgili Temel Hekimlik Uygulamalarına Dair Öz Yeterlilik Algılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi: Ulusal Çapta Bir Çalışma
Evaluation of Self-Perceived Competency Levels and Perspectives of Primary Care Physicians on Psychiatry Related Basic Practical Skills: A Nationwide Study in Turkey
Özlem Coşkun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Dilek Öztaş, Özgür Erdem, Selçuk Aslan
doi: 10.5505/kpd.2020.38980  Sayfa 0

13.
Suça sürüklenen çocukların adli psikiyatrik değerlendirme ve rapor sonuçları: İki yıllık retrospektif dosya taraması
Forensic psychiatric evaluation and reports of juvenile pushed to crime: A two-year retrospective chart review
Çilem Bilginer, Serkan Karadeniz, Sevda Hızarcı, Berire Cekin Yilmaz, Sema Kandil
doi: 10.5505/kpd.2020.02360  Sayfa 0

14.
Koronavirüse Karşı Koruyucu Önlemleri Uygulamada Psikolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Psychological Factors on Implementing Protective Behaviors Against Coronavirus
Merve Gül Buçakcı, İpek Selin Günhan, Özlem Kahraman-Erkuş
doi: 10.5505/kpd.2021.47855  Sayfa 0

15.
İskemi Modifiye Albumin: Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluktaki Genel Metabolik Risk İçin Potansiyel Bir Belirteç
Ischemia Modified Albumin: A Potential Marker for Global Metabolic Risk in Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder
Esra Kabadayı Şahin, Gökçen Turan, salim neselioglu, Murat İlhan Atagün
doi: 10.5505/kpd.2020.49404  Sayfa 0

16.
COVID-19 tanısı ile tedavi gören bireylerin iyileşme dönemi sonrasında psikiyatrik tanı açısından değerlendirilmesi
Psychiatric evaluation of individuals treated with the diagnosis of COVID-19 following recovery period
Barış Yılbaş
doi: 10.5505/kpd.2020.89156  Sayfa 0

17.
Prematür Ejakülasyon Hastalarında Mizaç ve Karakter Özellikleri
Temperament and Character Traits of Premature Ejaculation Patients
İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Gülcan Güleç, İlknur Gündoğdu, Çınar Yenilmez, Aydın Yenilmez
doi: 10.5505/kpd.2020.06978  Sayfa 0

18.
COVID-19 pandemisinin bipolar bozukluk tanılı hastaların uyku kalitesine etkisi
The effect of COVID-19 pandemic on the sleep quality of patients who have the diagnosis of Bipolar Disorder
Ünsal Aydınoğlu, Ece Yazla
doi: 10.5505/kpd.2020.26576  Sayfa 0

19.
Kullanıcıların güvendiği ve doğruladığı sosyal medya haberlerinin COVID-19 Pandemisinde kaygı düzeyi ve hastalık kontrol algısı üzerindeki etkileri
The Effects of Social Media News That Users Trusted and Verified on Anxiety Level and Disease Control Perception in COVID-19 Pandemic
Erman Şentürk, Bahadır Geniş, Burak Erman Menkü, Behcet Cosar
doi: 10.5505/kpd.2020.69772  Sayfa 0

20.
Ebeveyni kanser olan çocukların depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesi: Olgu kontrol çalışması
The evaluation of depression, anxiety and quality of life in children living with parental cancer: A case-control study
Ali Karayağmurlu, Muhammet Emin Naldan, Öztun temelli, Murat Coşkun
doi: 10.5505/kpd.2020.87699  Sayfa 0

21.
Tedavi arayışındaki morbid obez bireylerde depresif belirtiler ve kısıtlayıcı yeme arasında yeme, beden imajı ve kilo endişelerinin aracı rolü
The intermediating role of eating, shape and weight concerns between depressive symptoms and avoiding behavior in morbid obese patients seeking treatment
Selçuk Özdin, Gizem Gerdan, Miraç Barış Usta, Aytül Karabekiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.15986  Sayfa 0

22.
Özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan çocukların depresif belirtileri ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü
The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation
Halime Şenay Güzel, Gözde Akkaya, Meltem Altuntaş
doi: 10.5505/kpd.2020.24008  Sayfa 0

23.
Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Psikolojik İyi-Oluş Hali Arasındaki İlişkide Mizahın Aracı Rolü
The Mediating Effect of Humour in Relation to Early Maladaptive Schema Domains and Psychological Wellbeing
Burak Baran Yavuz, Başak Türküler Aka
doi: 10.5505/kpd.2021.21548  Sayfa 0

24.
Yaşam Doyumu ve Öznel Zindeliğin Covid-19 Korkusu ile Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki Aracılık İlişkisi
The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality fear of covid-19 and problematic internet use
Adem Peker, Serkan Cengiz, MELİKE NEBİOGLU YILDIZ
doi: 10.5505/kpd.2020.92259  Sayfa 0

25.
Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumu ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkide, Dijital Oyun Bağımlılığının Aracı Rolünün İncelenmesi
The Mediator Effect of Digital Game Addiction on The Relationship Between Perceived Parental Attitudes And Emotional Intelligence among Adolescents
Gizem Tetik, Z. Deniz Aktan
doi: 10.5505/kpd.2020.32815  Sayfa 0

26.
Kişilerarası duygu düzenlemenin kişilik özellikleri ve psikopatoloji belirtileriyle ilişkisi
The relationship between interpersonal emotion regulation, personality traits, and psychopathology symptoms
Ceren Gökdağ, Berk Naldöken
doi: 10.5505/kpd.2020.79106  Sayfa 0

DERLEME
27.
Düşüncelerimiz mi Önemli, Yoksa Eylemlerimiz mi? Ahlak Boyutundaki Düşünce Eylem Kaynaşmasına Dair Bir Alanyazın Derlemesi
Are Our Thoughts Important or Actions? A Literature Review of Thought-Action Fusion on Morality
İlkyaz Kaya Yıldırım, Orçun Yorulmaz
doi: 10.5505/kpd.2020.13540  Sayfa 0

28.
Buspiron, SSRI / SNRI kaynaklı bruksizm için bir çözüm olabilir mi?
Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism?
Sultan Efsun TAMDEMİR, Bahadır Geniş, Muhammed Hakan Aksu, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2020.63496  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
29.
Şiddetli entellektüel yetiyitimi olan bir çocukta olası valproik asit-aripiprazol etkileşimi ile ilişkili asimetrik tremor
Asymmetrıc tremor due to possıble valproıc acıd-arıpıprazole ınteractıon ın a chıld wıth severe ıntellectual dısabılıty
Enes Sarıgedik, Neslihan Kara, çiğdem yektaş
doi: 10.5505/kpd.2020.32549  Sayfa 0

30.
Borderline Kişilik Bozukluğunda Oto-Vampirizm: Olgu Sunumu
Auto-Vampirism In Borderline Personality Disorder: A Case Report
Aslı Kazğan, Sevler Yildiz, SEVDA Korkmaz, Murad Atmaca
doi: 10.5505/kpd.2020.79095  Sayfa 0

31.
Çocukluk Çağında Capgras Sendromu: Olgu Sunumu
Capgras Syndrome in Childhood: A Case Report
Berna Gündüz Çıtır, SEVCAN KARAKOÇ DEMIRKAYA
doi: 10.5505/kpd.2020.25932  Sayfa 0

32.
Gözlenebilir Kompulsiyonların Eşlik Etmediği Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi
Cognitive Behavioral Treatment of Obsessions without Observable Compulsions
Elif Üzümcü, Müjgan Inozu
doi: 10.5505/kpd.2020.30306  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
33.
COVID 19 Pandemisi ve Çocuk Ruh Sağlığı Alanında Telepsikiyatrinin Kullanımı
COVID19 Pandemic and The Use Telepsychiatry in Child Mental Health Practices
Hande Ayraler Taner
doi: 10.5505/kpd.2020.87894  Sayfa 0
Makale Özeti

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale