ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Madde kullanımı bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerdeki travmatik yaşantılar ve sosyal destek algısı açısından farklılıklar (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 394-404 | DOI: 10.5505/kpd.2021.50375

Madde kullanımı bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerdeki travmatik yaşantılar ve sosyal destek algısı açısından farklılıklar (tur)

Arzu Çiftçi1, İbrahim Ethem Ovali2, Cuneyt Evren3, Murat Eyuboglu4, Damla Eyuboglu4
1Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İstanbul Türkiye
2Kızıltepe Devlet Hastanesi,mardin,türkiye
3Bakırköy Prof.dr.mashar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Amatem İstanbul Türkiye
4Osman Gazi Ünversitesi Cocuk Ergen Psikiyatrisi Eskişehir Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Madde Kullanım Bozukluğu (MKB) olan ergenlerin çocukluk çağı travmalarının (ÇÇT) ve sosyal destek algılarının araştırılmasıdır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, MKB tanılı 52, MKB ve DEHB eş tanılı 48 ve DEHB tanılı 50 erkek hasta olmak üzere 150 hasta ve ebeveynleri alındı. Tüm hastalar Çocukluk Çağı Travmaları Soru Listesi, Algılanan Aile ve Arkadaş Desteği Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğini, ebeveynleri ise Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeğini doldurdu.
BULGULAR: MKB+DEHB de sokak yaşantısı, evden kaçma, suç işleme, kendine zarar verme ve intihar girişimleri yüksek saptandı. ÇÇTsının MKB ve MKB+DEHB de yüksek olduğu belirlendi. Fiziksel ve cinsel istismar MKB-DEHB yüksek bulundu. MKB de duygusal ihmal yüksek bulundu.Üç grup arasında algılanan aile ve arkadaş desteği skorları açısından farklılık saptanmadı. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek skorlarında arkadaş alt ölçek puanı DEHB de yüksek idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Duygusal ihmal DEHB den bağımsız olarak MKB için ciddi bir risk faktörüdür. DEHB nin varlığı istismar riskini arttırmaktadır.Travma yaşamış kişilerin tespitiyle erken mudahale, DEHB nin tanınması ve aileyle birlikte kişiye mudahale edilmesi birey ve toplum için önemli ruh sağlığı sorunu olan MKB nun önlenmesinde etkin olabilir.

Anahtar Kelimeler: Madde kullanımı, ergen, travma, DEHB, sosyal destek

Differences in the perception of social support and traumatic experiences in adolescents with substance use disorder and attention deficit and hyperactivity disorder (tur)

Arzu Çiftçi1, İbrahim Ethem Ovali2, Cuneyt Evren3, Murat Eyuboglu4, Damla Eyuboglu4
1Balıklı Greek Hospital Foundation İstanbul,turkey
2Kiziltepe Public Hospital, Mardin, Turkey
3Department of Psychiatry, Bakirkoy Training and Research Hospital for Mental Health and Neurological Disorders, Amatem Istanbul, Turkey
4Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Child And Adolescent Psychiatry, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the childhood traumas and perceived social support of the adolescents with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) and Substance Use Disorder(SUD)
METHODS: The 150 male patients, 52 of with the diagnosis of substance use disorder (SUD), and 48 of whom were diagnosed with comorbid SUD and ADHD, and also 50 of with the diagnosis of with ADHD without the history of substance use, and their parents were included in the study. All adolescent completed the Childhood Trauma Questionnaire, Perceived Family and Friend Support Scale and Multi-Dimensional Perceived Social Support Scale while their parents completed the Screening and Assessment Scale Based on the DSM-IV for the Behavioral Disorders in Children and Adolescents.
RESULTS: street life/experience, escaping from home, committing any crime, self-mutilative behavior and suicide attempt was higher particularly in adolescents with SUD and comorbid ADHD. The childhood traumas were higher in adolescents the SUD -ADHD. Physical and sexual abuse were found to be higher in SUD-ADHD. Emotional neglect was found to be high in SUD. No difference was identified between the three groups in terms of the scores of the perceived family and friend support. In respect of the score of the Multi-Dimensional Perceived Social Support, the friend subscale score was higher in the non-comorbid ADHD group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Emotional neglect is a serious risk factor for SUD, independent of ADHD. The presence of ADHD increases the risk of abuse. Early intervention by detecting trauma survivors, recognizing ADHD and intervening with family members can be effective in preventing SUD, which is an important mental health problem for the individual and society.

Keywords: Substance use, adolescents, trauma, ADHD, social support

Arzu Çiftçi, İbrahim Ethem Ovali, Cuneyt Evren, Murat Eyuboglu, Damla Eyuboglu. Differences in the perception of social support and traumatic experiences in adolescents with substance use disorder and attention deficit and hyperactivity disorder (tur). J Clin Psy. 2021; 24(3): 394-404

Sorumlu Yazar: Arzu Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale