ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Bariatrik cerrahi adaylarında D Tipi kişilik ve Vücut kitle indeksinin yordayıcı faktörleri (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 334-341 | DOI: 10.5505/kpd.2021.45578

Bariatrik cerrahi adaylarında D Tipi kişilik ve Vücut kitle indeksinin yordayıcı faktörleri (eng)

İbrahim Yağcı1, Yasin Taşdelen2, Okay Koç3, Yüksel Kıvrak4
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kars,türkiye
2Aydın Devlet Hastanesi,Psikiyatri Kliniği,Aydın,Türkiye
3Gastroenteroloji Cerrahisi Özel Muayehane, Aydın,Turkey
4Afyonkarahisar Sağlık bilimleri Üniversitesi Tıp fkültesi,Psikiyatri Anabilimdalı,AfyonTürkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı bariatrik cerrahi adaylarında depresyon-anksiyete düzeylerinin, cinsel yaşantılarının, çocukluk çağı travmatik yaşantılarının, benlik saygıları, yeme tutumları ile D Tipi kişilik özelliklerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmış olup 50 bariatrik cerrahi adayı ile 50 sağlıklı kişi olmak üzere toplam 100 kişi alınmıştır. Çalışmamızda sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, D Tipi Kişilik Ölçeği, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Yeme Tutum Testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Obezite grubunda kontrol grubuna göre daha sık D tipi kişilik örüntüsü, cinsel yaşantılarda ve benlik saygısında bozukluk, yaşam kalitesinde bozulma ve daha sık çocukluk çağı travmaları görülmüş olup anksiyete ve depresyon skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca Vücut Kitle İndeksi’nin yordayıcı faktörlerinin eğitim, benlik saygısı, yeme tutumu, çocukluk çağı travmaları olduğu, varyansın %63.5’ini açıkladığı tespit edilmiştir. D tipi kişiliğin ise yordayıcı faktörlerden olmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bariatrik cerrahi adayları rutin olarak operasyonları öncesinde psikiyatrik muayeneleri yapılmakta olup ameliyat sonrası dönemde de bu kişilerin psikiyatrist ile kontrol görüşmelerinin yapılmasının önemli olduğu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, D Tipi Kişilik, obesite, Vucüt kitle indeksi, çocukluk çağı travmaları

Type D personality and predictive factors of Body Mass Index in bariatric surgery candidates (eng)

İbrahim Yağcı1, Yasin Taşdelen2, Okay Koç3, Yüksel Kıvrak4
1Kars Harakani State Hospital,Department of Psychiatry,kars,turkey
2Aydın State Hospital, Department of Psychiatry,AYdın,Turkey
3Department of Gastroenterology surgery, Aydın, Turkey
4Department of Psychiatry, Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Afyon, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to investigate depression-anxiety levels, sexual lives, childhood traumatic experiences, self-esteem, eating attitudes, and Type D personality traits in bariatric surgery candidates.
METHODS: Our study was conducted between June 2019 and December 2019 and included a total of 100 individuals, 50 bariatric surgery candidates and 50 healthy people. A sociodemographic data form, the Beck Depression Inventory, the Beck Anxiety Inventory, the Childhood Trauma Questionnaire, the Type D Personality Scale, the Arizona Sexual Experiences Scale, the Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Eating Attitudes Test were used in our study.
RESULTS: The scores of Type D Personality, Arizona sexual experiences, childhood trauma, eating attitude, and self-esteem scales were significantly higher in the patient group than in the control group. There was no statistically significant difference between the anxiety and depression scores of both groups. In addition, it was found that the predictive factors of the Body Mass Index were education, self-esteem, eating attitude, and childhood traumas, explaining 63.5% of the variance. Type D personality, on the other hand, was not found to be one of the predictive factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bariatric surgery candidates undergoe routine psychiatric examinations prior to their operations, and preoperative follow-up interviews with a psychiatrist is believed to be important for these individuals.

Keywords: Bariatric surgery, D Type personality, obesity, body mass index, childhood trauma

İbrahim Yağcı, Yasin Taşdelen, Okay Koç, Yüksel Kıvrak. Type D personality and predictive factors of Body Mass Index in bariatric surgery candidates (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 334-341

Sorumlu Yazar: Yüksel Kıvrak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale