ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Alkol yoksunluğunda sitokrom p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 gen ekspresyonları ve polimorfizmlerinin araştırılması (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 298-306 | DOI: 10.5505/kpd.2021.60938

Alkol yoksunluğunda sitokrom p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 gen ekspresyonları ve polimorfizmlerinin araştırılması (eng)

Nazife Taşçıoğlu1, Çetin Saatçi1, Rabia Emekli1, Gulten Tuncel2, Ertuğrul Eşel3, Munis Dundar1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Lefkoşa, KKTC
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, alkol bağımlılığı tedavisi gören hastalarda ve sigara kullanmayan kontrol grubunda CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 genlerinin ekspresyon düzeylerindeki değişiklikleri araştırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, alkol bağımlılığı için risk faktörü olabilecek ve tedavi başarısını etkileyebilecek CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4 gen polimorfizmlerinin allel frekanslarının karşılaştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yatarak tedavi gören ve alkol bağımlılığı tedavisi alan hastalardan ve kontrol grubundan tedavi başlangıcında ve sonunda perifer kan örnekleri alınarak DNA ve RNA izolasyonu yapıldı. Gen ekspresyonu kantitatif PCR (qPCR) ile ölçüldü ve polimorfizm çalışmaları için RFLP tekniği kullanıldı.
BULGULAR: Hastalarda çalışılan genlerin ekspresyon düzeylerinde tedavi öncesi ve sonrası ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Diğer yandan, kontrol ve hasta gruplarında CYP1A2*F allel frekansı arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. CYP2D6*4 polimorfizmi için, hem hastalarda hem de kontrollerde heterozigot genotipler tespit edilirken, her iki grupta da enzim aktivitesini azaltmadan fonksiyonel bir mRNA ekspresyonunu gösteren CYP2D6*4/*4 varyasyonu tespit edilmemiştir. CYP2E1c1/c2 polimorfizminde hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. CYP3A4*V polimorfizmine ise her iki grupta da saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışılan genlerin tedavi öncesi ve sonrası ve kontrol grubunda ekspresyon düzeylerinde farklılık saptanmadı fakat hasta ve kontrol grupları arasında CYP1A2*1F c.734C>A polimorfizminin sıklığında anlamlı bir fark tespit edildi, bunun da bu allelin alkol bağımlılığı için bir risk faktörü olarak olası bir rolüne işaret ettiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alkol, bağımlılık, CYP, gen ekspresyonu, polimorfizm.

Investigation of cytochrome p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4 gene expressions and polymorphisms in alcohol withdrawal (eng)

Nazife Taşçıoğlu1, Çetin Saatçi1, Rabia Emekli1, Gulten Tuncel2, Ertuğrul Eşel3, Munis Dundar1
1Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Kayseri, Turkey
2Near East University, Institute of Research Center of Experimental Health Sciences, Nicosia, Cyprus
3Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Mental Health and Diseases, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to investigate the changes in expression levels of CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4 genes in patients treated for alcohol dependence and a control group. The frequency of selected polymorphisms of these genes that might be a risk factor for alcohol-dependence and may affect the treatment success is also investigated.
METHODS: Blood samples were collected in the beginning and at end of treatment from inpatients taking alcohol dependence treatment and from the control group. DNA and RNA isolation were performed. Gene expression was quantified by quantitative PCR (qPCR) and RFLP technique was used for polymorphism studies.
RESULTS: No significant difference in the expression levels of studied genes in the patients before and after the treatment and between the control group was detected. However, a significant difference between the CYP1A2*F allele frequency in control and patient groups was observed. For CYP2D6*4 polymorphism, heterozygous genotypes have been detected in both patients and controls, whereas no CYP2D6*4/*4 was detected in either groups, indicating expression of a functional mRNA without reducing enzyme activity. No significant difference was found between the patient and control groups in the CYP2E1 c1/c2 polymorphism. CYP3A4*V polymorphism was not detected in either groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No difference in expression levels of studied genes in patients before and after treatment and in the control group was detected. A significant difference in the frequency of CYP1A2*1F c.734C>A polymorphism was detected between patient and control groups indicating a possible role of this allele as a risk factor for alcohol dependence.

Keywords: Alcohol, addiction, CYP, gene expression, polymorphism.

Nazife Taşçıoğlu, Çetin Saatçi, Rabia Emekli, Gulten Tuncel, Ertuğrul Eşel, Munis Dundar. Investigation of cytochrome p450 CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4 gene expressions and polymorphisms in alcohol withdrawal (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 298-306

Sorumlu Yazar: Munis Dundar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale