ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ - J Clin Psy: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2022
EDITÖRDEN
1.
Türkiye'nin ruh sağlığı yapısını yeniden tartışmak: Nereye gidiyoruz? (tur)
Re-discussing Turkey's mental health structure: Where are we going? (tur)
Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2022.75508  Sayfalar 348 - 349
Makale Özeti |Türkçe PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde retinal bulgularının değerlendirilmesi: Bir vaka kontrol çalışması (eng)
Assessment of retinal findings in children and adolescents with specific learning disorder: A case-control study (eng)
Aziz Kara, Okan Ağca
doi: 10.5505/kpd.2022.34545  Sayfalar 350 - 355

3.
Yaşlı bireylerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Prevelans ve klinik özellikler (tur)
Attention deficit hyperactivity disorder in elderly individuals: Prevalence and clinical features (tur)
Şilan Şenbayram Güzelbaba, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Mahmut Onur Karaytuğ, Caner Yeşiloğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.26042  Sayfalar 356 - 365

4.
Trikotillomani ve deri yolma bozukluğunda psikolojik dayanıklılık ve dürtüsellik (tur)
Psychological resilience and impulsivity in trichotillomania and skin picking disorder (tur)
Efruz Pirdoğan Aydın, Hasan Demirci, Jülide Güler Kenar, Ömer Akil Özer, Oğuz Karamustafalıoğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.78466  Sayfalar 366 - 375

5.
Bipolar I bozukluk tanılı ötimik hastalarda duygu düzenleme güçlüklerinin işlevsellik üzerine etkisi (tur)
The effect of emotional dysregulation on functionality in euthymic patients diagnosed with bipolar I disorder (tur)
Gözde Akbaba, İbrahim Balcıoğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.76736  Sayfalar 376 - 385

6.
Psikotik belirtili psikiyatrik hastalıklarda hastanede kalışı ve bir yıl içindeki tekrarlayan kabulü ön gören değişkenler: Retrospektif bir çalışma (tur)
The variables predicting the length of hospital stay and within one year recurrent admission in psychiatric disorders with psychotic symptoms: A retrospective study (tur)
Çiğdem Geniş, Muhammed Hakan Aksu, Behcet Coşar
doi: 10.5505/kpd.2022.61224  Sayfalar 386 - 394

7.
Psikiyatri branşıyla ilgili tıbbi uygulama hatası (malpraktis) iddiası nedeniyle değerlendirilen vakaların klinik özellikleri ve adli psikiyatrik açıdan incelenmesi (tur)
Clinical characteristics and forensic psychiatric examination of cases evaluated due to alleged psychiatric medical malpractice (tur)
Ender Cesur, İlker Taşdemir, Ercan Büyükakıncak, Hızır Asliyüksek, Şenol Turan
doi: 10.5505/kpd.2022.33716  Sayfalar 395 - 403

8.
Tıp fakültesi öğrencilerinde tükenmişlik sendromu (tur)
Burnout syndrome in medical faculty students (tur)
Ayşe Zeynep Akkoyun, Elif Aksu, Zeynep Eker, Hilal Mutlu, Mustafa Uyar, Burak Taylan Göbekci
doi: 10.5505/kpd.2022.47587  Sayfalar 404 - 415

OLGU SUNUMU
9.
Depresif belirtili bir ergen anti-NMDAR ensefaliti olgu sunumu (eng)
A case report of adolescent anti-NMDAR encephalitis with depressive symptoms (eng)
Onur Tuğçe Poyraz Fındık, Gulten Öztürk, Hakkı Akbeyaz, Sermin Aksoy Özcan, Olcay Ünver, Dilşad Türkdoğan, Nese Perdahli Fis
doi: 10.5505/kpd.2022.83436  Sayfalar 416 - 419

10.
HSV ensefaliti sonrası Kluver Bucy sendromunun eşlik ettiği amnestik bozukluk: Bir olgu sunumu (tur)
Amnestic disorder associated with Kluver Bucy syndrome after HSV encephalitis: A case report (tur)
Neslihan Kara, Enes Sarıgedik, Ahmet Ataoğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.59244  Sayfalar 420 - 425

11.
Risperidon ile ilişkili Guillain-Barre benzeri sendrom: Bir olgu sunumu (eng)
Guillain-Barre like syndrome associated with risperidone use: A case report (eng)
Güneş Devrim Kıcalı
doi: 10.5505/kpd.2022.70846  Sayfalar 426 - 429

12.
İntrakranial kitlesi ve pulmoner emboli öyküsü olan tedaviye dirençli manik bipolar hastada başarılı EKT uygulanması: Olgu sunumu (eng)
Succesful ECT treatment of a treatment resistant manic bipolar patient with intracranial mass and pulmonary embolism history: Case report (eng)
Anıl Muştucu, Rümeysa Ayşe Güllülü, Salih Saygın Eker
doi: 10.5505/kpd.2022.59320  Sayfalar 430 - 433

13.
Erişkinlik döneminde streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediyatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluk (PANDAS) tanısı düşündüren bir olgu (tur)
An adult case suggestive of pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) diagnosis (tur)
Sare Aydın, Ahmet Ekrem Savaş, Esma Akpınar Aslan, Sedat Batmaz
doi: 10.5505/kpd.2022.16768  Sayfalar 434 - 440

LookUs & Online Makale