ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Psikiyatri branşıyla ilgili tıbbi uygulama hatası (malpraktis) iddiası nedeniyle değerlendirilen vakaların klinik özellikleri ve adli psikiyatrik açıdan incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(4): 395-403 | DOI: 10.5505/kpd.2022.33716

Psikiyatri branşıyla ilgili tıbbi uygulama hatası (malpraktis) iddiası nedeniyle değerlendirilen vakaların klinik özellikleri ve adli psikiyatrik açıdan incelenmesi (tur)

Ender Cesur1, İlker Taşdemir2, Ercan Büyükakıncak2, Hızır Asliyüksek2, Şenol Turan2
1Acıbadem Maslak Hastanesi
2Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı psikiyatri dalında çalışan sağlık personeli hakkında açılan tıbbi uygulama hatası davalarının adli tıbbi boyutunu değerlendirmek, hangi sağlık çalışanlarından şikayetçi olunduğu, tıbbi uygulama hatası tespit edilen vakalarda ortaya çıkan zararların neler olduğu ve tespit edilen hataların hangi süreçlerde meydana geldiğini araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Adli Tıp Kurumu tarafından 2013-2020 yılları arasında değerlendirilen psikiyatri branşıyla ilgili tıbbi uygulama hatası iddiası olan 122 vakanın raporları geriye dönük olarak sosyodemografik ve klinik form aracılığıyla incelenmiştir.


BULGULAR: İncelenen dosyaların 42’si (%34,4) eğitim ve araştırma hastanesinde, 34’ü (%27,9) devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik olmuştur. Tıbbi uygulama hatası iddia edilen hekimler içinde uzman hekimler ilk sırada bulunmuştur. Olaya müdahil olan personellerden 113’ü hekimdir (%92,6). Vakaların ölüm duruma bakıldığında, 65’inin (%53,3) ölümle sonuçlandığı görülmüştür. 19 vaka intihar (%29,2) nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Çalışmamızda hekim hatası olduğu tespit edilen vakaların en önemli kusur nedeninin teşhis ve rapor uyumsuzluğu olduğu görülmektedir.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık çalışanlarının artan iş yükü ve sorumlulukları, hastalara ayrılan zamanın azalması hekim-hasta arasındaki güveni zedeleyebilmekte bu da tıbbi uygulama hatalarına ya da olası iddialara zemin hazırlamaktadır. Bu konudaki çalışmaların arttırılması, tıbbi uygulama hatası iddialarının önlenmesine ve bu hataların en aza indirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Malpraktis, psikiyatri, tıbbi uygulama hatası, adli psikiyatri

Clinical characteristics and forensic psychiatric examination of cases evaluated due to alleged psychiatric medical malpractice (tur)

Ender Cesur1, İlker Taşdemir2, Ercan Büyükakıncak2, Hızır Asliyüksek2, Şenol Turan2
1Acıbadem Maslak Hospital
2The Council of Forensic Medicine

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate the forensic medical dimension of medical malpractice lawsuits filed against health personnel working in the field of psychiatry, to investigate which health workers are complained about, what are the damages that occur in cases where medical malpractice is detected, and in which processes the detected errors occur.
METHODS: In the study, the reports of 122 cases with claims of medical malpractice concerning psychiatry, which were evaluated by the Council of Forensic Medicine between 2013 and 2020, were examined retrospectively through sociodemographic and clinical forms.
RESULTS: 42 (34.4%) of the examined files were made against healthcare professionals working in training and research hospitals and 34 (27.9%) in public hospitals. 113 of the personnel involved in the incident were physicians (92.6%). Psychiatry specialists were in the first place among the physicians with alleged faults. Considering the death status of the cases, it was seen that 65 (53.3%) resulted in death. 19 cases died due to suicide (29.2%). In our study, it was seen that the most important cause of defect in the cases found to be physician error was diagnosis and report mismatch.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increasing workload and responsibilities of healthcare professionals and the decrease in the time allocated to patients can damage the trust between the physician and the patient, which paves the way for medical practice errors or possible claims. Increasing studies on this subject will contribute to the prevention of claims of medical malpractice and to minimize these errors.

Keywords: Malpractice, psychiatry, medical malpractice, forensic psychiatry

Ender Cesur, İlker Taşdemir, Ercan Büyükakıncak, Hızır Asliyüksek, Şenol Turan. Clinical characteristics and forensic psychiatric examination of cases evaluated due to alleged psychiatric medical malpractice (tur). J Clin Psy. 2022; 25(4): 395-403

Sorumlu Yazar: Ender Cesur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale