ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Eksiklik sendorumu olan ve olmayan şizofrenide tiroid işlevleri ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
A comparison for thyroid functions and clinical features in deficit and non-deficit schizophrenia
Ali İnaltekin, Yasin Taşdelen
doi: 10.5505/kpd.2024.22309  Sayfa 0

2.
Adli denetimdeki madde kullanıcılarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve duygu düzenleme güçlükleri açısından kontrollerle karşılaştırılması
Comparison of substance users under judicial supervision with controls in terms of attention deficit hyperactivity disorder and emotion regulation difficulties
Mustafa Akan, Nusret Ayaz, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2024.00878  Sayfa 0

3.
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Belirleyicileri ve Klinik Olmayan Örneklemlerde Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Early Maladaptive Schemas And Domains In Social Anxiety Disorder Specifiers And Non-Clinical Samples
Esengül Ekici, Şerif Bora Nazlı, Fatih Yığman
doi: 10.5505/kpd.2024.08684  Sayfa 0

4.
Trafik Kazası Geçirmiş Kişilerde Travma Sonrası Büyüme, Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Nörobilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Post-Traumatic Growth, Post-Traumatic Stress Symptoms, and Neurocognitive Flexibility Levels in Individuals Who Have Experienced a Traffic Accident
Cansu Aykaç, Nese Direk, Kerem Kemik, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2024.53189  Sayfa 0

5.
Türkiye’de Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinde Tedavi Gören Suç İşlemiş Şizofreni Tanılı Hastalarda Kendini Damgalama ve Suçlulara Yönelik Algıların İncelenmesi
Investigation of Self-Stigmatization and Perceptions Towards Delinguency in Inpatient Individuals Diagnosed with Schizophrenia in High-Security Forensic Psychiatry Settings in Turkiye
Selma Çilem Kızılpınar, Barış Kılıç Demir
doi: 10.5505/kpd.2024.90767  Sayfa 0

6.
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Ve Pekiştireç Duyarlılığı İlişkisinin Araştırılması
Investigation of the Relationship between Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Reinforcement Sensitivity in Substance Use Disorders
Esra Porgalı Zayman, Süheyla Ünal, Hatice Birgül Cumurcu, Özlem Özel Özcan, Rabia Bilici, Erşah Zayman
doi: 10.5505/kpd.2024.56767  Sayfa 0

7.
Tıp Eğitimi Düzeyinin Kadınlara ve LGBTIQ+ Bireylere Yönelik Tutumlar ile İlişkisi
Medical Education Level’s Relationship with Attitudes Toward Women and LGBTIQ+ Individuals
Erbil Mert Akdemir, Imran Gökçen Yılmaz-karaman, Şengül Tosun Altınöz, Ferdi Kosger, Ali Ercan Altınöz
doi: 10.5505/kpd.2024.65390  Sayfa 0

8.
Psikotrop İlaçların Prospektüslerinin Okunabilirlik Düzeyleri
Readability Levels of Package Leaflets of Psychotropic Drugs
Kerem Laçiner, Selçuk Özdin
doi: 10.5505/kpd.2024.53254  Sayfa 0

9.
Annelerdeki Patolojik İnternet Kullanımı ile Psikopatolojik Belirtilerinin Çocuklardaki Patolojik İnternet Kullanımına Etkisi
The Effect of Mothers' Pathological Internet Use and Psychopathology on Children's Pathological Internet Use
Gamze Kaya Aktaş, Nur İnci Namlı, Hesna Durmuş, Sevcan Karakoç
doi: 10.5505/kpd.2024.94809  Sayfa 0

10.
Çocuklar için Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği: Güvenirlik, Geçerlik ve Uyarlama Çalışması
The Intolerance of Uncertainty Scale for Children: Reliability, Validity and Adaptation Study
Gülsen Erden, CİHAT ÇELİK
doi: 10.5505/kpd.2024.48640  Sayfa 0

11.
Türkiye’de Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Otizm Spektrum Bozukluğu İle İlgili Bilgi Düzeyi
The level of knowledge about autism spectrum disorders among a university hospital healthcare professionals in Turkey
Hacer Gizem Gerçek, Çağla Çelikkol Sadıç, Aziz Kara
doi: 10.5505/kpd.2024.47587  Sayfa 0

12.
The Relationship between the Psychological Resilience of Patients with Chronic Kidney Failure and Post-Traumatic Growth and Psychological Symptoms
The Relationship between the Psychological Resilience of Patients with Chronic Kidney Failure and Post-Traumatic Growth and Psychological Symptoms
Demet Sağlam Aykut, Evrim Özkorumak, Şükrü Ulusoy, Filiz Civil Arslan, Medine Gözde Üstündağ, Aykut Karahan
doi: 10.5505/kpd.2024.60465  Sayfa 0

13.
Psikiyatristler neden intihar ediyor? İnkar mı, damgalama mı?
Why do psychiatrists commit suicide? Denial or stigma?
Buket Koparal, Muhammed Hakan Aksu, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2024.22844  Sayfa 0

14.
Yetişkin Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğunun Nomofobi Üzerine Etkisi
The Impacts of Adult Separation Anxiety Disorder on Nomophobia
Aslı Kazğan Kılıçaslan, Osman Kurt, Sevler Yildiz, Burcu Sırlıer Emir
doi: 10.5505/kpd.2024.69862  Sayfa 0

15.
Psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastalarda yakın partner şiddeti ve cinsel işlev bozukluğu kültür sonuçları etkiler mi?
Intimate partner violence and sexual dysfunction in women admitted to psychiatry outpatient clinic does culture affect outcomes?
Burcu Kök Kendirlioğlu, Gozde Gundogdu Meydaneri
doi: 10.5505/kpd.2024.39260  Sayfa 0

DERLEME
16.
Bipolar bozuklukta lityum yanıtıyla ilişkili klinik, genetik ve epigenetik belirteçler
Clinical, genetic, and epigenetic markers associated with lithium response in bipolar disorder
Bilge Targıtay Öztürk, Nese Direk
doi: 10.5505/kpd.2024.55632  Sayfa 0

17.
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Akran Desteği: Hem Tanıdık Hem Yepyeni
Peer Support in Mental Health Services: Familiar and Brand New
Seda Attepe Özden, Seval BEKİROĞLU, ARİF HALDUN SOYGÜR
doi: 10.5505/kpd.2024.78972  Sayfa 0

LookUs & Online Makale