ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Klinik Psikiyatri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Okul Çağındaki Çocuklarında Ayrılık Kaygısı ve Uyku Sorunlarının Karşılaştırmalı Araştırılması
A Comparative Study of Separation Anxiety and Sleep Problems in School-Aged Children of Health Professionals During the COVID-19 Pandemic
Melike Kevser Gül, Esra Demirci, Sevgi Özmen
doi: 10.5505/kpd.2023.95226  Sayfa 0

2.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk ve patolojik internet kullanımı olan çocuk ve gençlerin yürütücü işlevlerinin karşılaştırılması
Comparison of executive functions in attention deficit hyperactivity disorder, obsessive compulsive disorder and pathological internet use in children and adolescents
Sevcan Karakoç, Sibelnur Avcil, Hatice Aksu, Börte Gürbüz Özgür, Zafer Güleş, Sercan Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2022.94770  Sayfa 0

3.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yavaş bilişsel tempo birlikteliği çocuklarda tedaviye yanıtı etkiler mi?
Does the coexistence of attention deficit hyperactivity disorder and sluggish cognitive tempo affect the treatment response in children?
Çiğdem Yektaş, Ali Evren Tufan, Elif Sümeyra Kaplan Karakaya, Merve Yazıcı, Enes Sarıgedik
doi: 10.5505/kpd.2023.23500  Sayfa 0

4.
Obsesif Kompulsif Bozukluk Olan Olgularda Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi ve Oksidatif Metabolizmanın Değerlendirilmesi
Dynamic Thiol/Disulfide Balance and Oxidative Metabolism in Obsessive Compulsive Disorder Patients
ÖMER FURKAN YILMAZ, Fatma KARTAL, Şükrü Kartalcı
doi: 10.5505/kpd.2023.98853  Sayfa 0

5.
Maddeye Bağlı İlk Atak Psikoz ve Madde ile İlişkisiz İlk Atak Psikozun İnflamatuvar Tam Kan Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Substance Induced and Substance Free First-Episode Psychosis in Terms of Inflammatory Whole Blood Count Parameters
Hidayet Ece Arat Çelik
doi: 10.5505/kpd.2023.14564  Sayfa 0

6.
Alkol ve madde kullanım bozukluklarında travmatik yaşantılar nüksleri nasıl etkiliyor?
How do traumatic experiences affect relapse in alcohol and substance use disorders?
Ebru Mercandağı, Ahmet Bulent Yazici, Esra Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2023.93764  Sayfa 0

7.
Türkiye'de Psikoterapi Eğitimi: Kariyerinin Erken Dönemindeki Psikiyatristlerin Deneyimleri
Psychotherapy Training In Turkey: Experience of Early Career Psychiatrists
Hatice Kaya, Rümeysa Tasdelen, Batuhan Ayık, Mariana Pinto da Costa
doi: 10.5505/kpd.2023.70487  Sayfa 0

8.
Adli Psikiyatri Servisinde Takipli Hastaların Bakım Verenlerinde Psikolojik Dayanıklılık, Depresyon ve Tükenmişlik Seviyesi
Resilience, Depression and Burnout Levels in Caregivers of Patients Followed in the Forensic Psychiatry Service
Sevler Yıldız, Aslı Kazğan Kılıçaslan, Burcu Sırlıer Emir, Osman Kurt, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2023.67434  Sayfa 0

9.
Partner Şiddeti ile Bağlanma, Kişilik Özellikleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişkiler
The Relationships Between Intimate Partner Violence and Attachment, Personality Features, and Early Maladaptive Schemas
Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Süheyla Doğan Bulut, Yasemin Koçyiğit, Yasir Şafak, Leyla Welkin Haksar
doi: 10.5505/kpd.2023.93708  Sayfa 0

10.
Türkiye'deki Evli Kadınların Eş Cinsel Şiddetine İlişkin Atıfları
Attributions related to Spousal Sexual Violence among Married Women in Turkey
Sinan Tetik, Koray Başar, Vesile Senturk Cankorur
doi: 10.5505/kpd.2023.67934  Sayfa 0

11.
Tip 2 Diyabet tanılı hastalarda dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomlarının değerlendirilmesi
Evaluation of Attention Deficit, Hyperactivity, and Impulsivity Symptoms in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Eray Atalay
doi: 10.5505/kpd.2023.85451  Sayfa 0

DERLEME
12.
Palyatif Bakıma Güncel Bir Bakış: Palyatif Psikiyatri
A Current Overview Of Palliative Care: Palliative Psychiatry
Emel Erdeniz Güreş, Azize Atlı Özbaş
doi: 10.5505/kpd.20232.60252  Sayfa 0

LookUs & Online Makale