ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
İntrakranial kitlesi ve pulmoner emboli öyküsü olan tedaviye dirençli manik bipolar hastada başarılı EKT uygulanması: Olgu sunumu (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(4): 430-433 | DOI: 10.5505/kpd.2022.59320

İntrakranial kitlesi ve pulmoner emboli öyküsü olan tedaviye dirençli manik bipolar hastada başarılı EKT uygulanması: Olgu sunumu (eng)

Anıl Muştucu, Rümeysa Ayşe Güllülü, Salih Saygın Eker
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bursa

Elektrokonvülsif terapi (EKT), birçok psikiyatrik hastalıkta kullanılan etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir. İntrakranial kitle varlığında EKT’nin etkinliği ve güvenilirliği tartışmalıdır. 1980’li yıllara kadar yer kaplayan kitle varlığı, EKT için kontrendikasyon olarak kabul edilmekteydi. Zaman içinde EKT protokollerinin değişmesi ve daha çok hastaya uygulanmasıyla birlikte intrakranial kitlesi olan hastalarda EKT’nin güvenilirliği ile ilgili olumlu veriler birikmeye başlamıştır. Eldeki veriler EKT’nin benign, boyut olarak küçük ve klinik olarak önemsiz tümörleri olan hastalarda güvenle uygulanabileceğini göstermektedir. Psikiyatrik bir bozukluğa eşlik eden pulmoner emboli (PE) öyküsü klinisyenlerin EKT uygulamasından kaçınmasına sebep olabilir. PE öyküsü olan hastalarda EKT uygulamasının güvenliğine ilişkin az sayıda kanıt olması nedeniyle hastalarda EKT uygulanmasıyla ilgili bazı endişeler vardır. Komorbid durumlar birlikteliğinde EKT’nin güvenliğiyle ilgili sınırlı sayıda kanıt olmasına rağmen, diğer tedavilerden yanıt alınamadığında, gerekli konsültasyonlar ve yakın takip eşliğinde tedavide gecikmeye izin vermeden EKT başarıyla uygulanabilmektedir. Bu yazıda, bipolar affektif bozukluk tanısı ile takip edilen, manik atak nedeniyle yatarak tedavi gören, intrakranial tümör, geçirilmiş PE gibi komorbiditeleri olan, uygulanan psikotrop tedavilerden fayda görmeyen ve 9 seans EKT uygulamasından komplikasyon gelişmeden belirgin yanıt alınan bir vaka sunulmaktadır. Burada sunulan vaka bilindiği kadarıyla, klinisyenlerin EKT uygulamasında tereddüt edebildiği intrakranial tümör ve pulmoner emboli öyküsü gibi komorbiditeleri bir arada bulunduran ilk bildirimdir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvülsif terapi, ekt, bipolar, intrakranial kitle, tümör, pulmoner emboli

Succesful ECT treatment of a treatment resistant manic bipolar patient with intracranial mass and pulmonary embolism history: Case report (eng)

Anıl Muştucu, Rümeysa Ayşe Güllülü, Salih Saygın Eker
Department of Psychiatry, Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective and safe treatment method used in many psychiatric disorders. The efficacy and safety of ECT in the presence of an intracranial mass is controversial. The presence of a space-occupying mass was a contraindication to ECT until the 1980s. With the changes in ECT protocols over time and its application to more patients, positive data on the safety of ECT in intracranial masses have begun to accumulate. Available data suggest that ECT can be safely used in patients with benign, small, and otherwise clinically insignificant tumors. A history of pulmonary embolism (PE) accompanying a psychiatric disorder may cause clinicians to avoid ECT. There are some concerns regarding the use of ECT in patients with a history of PE as there is little evidence for the safety of the implementation of ECT. Although there is limited evidence regarding the safety of ECT in the presence of comorbidities, ECT can be successfully implemented where there is no response to other treatments with the necessary consultations and close follow-up, without delaying the treatment. In this article, a case who had been followed up with a bipolar affective disorder diagnosis, was hospitalized for manic episode, who had comorbidities such as intracranial tumor and PE history, who did not benefit from psychotropic treatments and who responded significantly to nine sessions of ECT without any complications is presented. The case presented here is, as far as is known, the first report where comorbidities such as intracranial tumor and pulmonary embolism history, which may cause clinicians to hesitate to implement ECT, co-exist.

Keywords: Electroconvulsive therapy, ect, bipolar, intracranial mass, tumor, pulmonary embolism

Anıl Muştucu, Rümeysa Ayşe Güllülü, Salih Saygın Eker. Succesful ECT treatment of a treatment resistant manic bipolar patient with intracranial mass and pulmonary embolism history: Case report (eng). J Clin Psy. 2022; 25(4): 430-433

Sorumlu Yazar: Anıl Muştucu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale