ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde retinal bulgularının değerlendirilmesi: Bir vaka kontrol çalışması (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(4): 350-355 | DOI: 10.5505/kpd.2022.34545

Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde retinal bulgularının değerlendirilmesi: Bir vaka kontrol çalışması (eng)

Aziz Kara1, Okan Ağca2
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Konya Şehir Hastanesi, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Özgül Öğrenme Bozukluğu; genetik, epigenetik ve çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu çalışmanın amacı, özgül öğrenme bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenleri göz içi basıncı, retina sinir lifi tabakası, santral makular kalınlık ve koroid kalınlığı açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif vaka kontrol çalışmasına 30’u özgül öğrenme bozukluğu ve 33’ü kontrol olmak üzere 63 çocuk ve ergen dahil edildi. Vaka ve kontrol grupları, 'Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-DSM-5 Türkçe Versiyonu’ kullanılarak değerlendirildi. Olgu ve kontrol grupları göz içi basıncı ve optik koherens tomografi ölçümleri ile retina bulguları açısından karşılaştırıldı. Çalışmada farklı retina sinir lifi kalınlıkları sağ ve sol göz için ayrı ayrı kadranlara ayrılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olgu grubunda sadece sağ göz superior nazal kadran retina sinir lifi kalınlığı kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Diğer parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, özgül öğrenme bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde kontrol grubuna göre düşük sağ göz superior nazal kadran retina sinir lifi tabakası kalınlığını göstermektedir. Ancak göz içi basıncı ve diğer retina bulguları açısından gruplar arasında fark yoktu. Özgül öğrenme bozukluğundaki retina bulgularının topluma genellenebilmesi için daha büyük örneklemli boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Koroid kalınlığı, göz içi basıncı, makula kalınlığı, retina sinir lifi tabakası, özgül öğrenme bozukluğu.

Assessment of retinal findings in children and adolescents with specific learning disorder: A case-control study (eng)

Aziz Kara1, Okan Ağca2
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Ophtalmology, Health Sciences University, Konya City Hospital, Konya,turkey

INTRODUCTION: Specific Learning Disorder; is a neurodevelopmental disorder that arises due to genetic, epigenetic and various environmental factors. The aim of this study is to compare children and adolescents diagnosed with specific learning disorder with healthy controls in terms of intraocular pressure, retinal nerve fiber layer, central macular thickness and choroidal thickness.
METHODS: This prospective case-control study included 63 children and adolescents, including 30 with specific learning disabilities and 33 controls. The case and control groups were assessed using ‘Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia School-Age Children-Present and Lifetime Version Form-DSM-5 Turkish Version for diagnostic interview. Case and control groups were compared in terms of retinal findings by performing intraocular pressure and optic coherence tomography. In the study, various retinal nerve fiber layer quadrants were compared separately for the right and left eyes.
RESULTS: In the case group, only the right eye superior nasal retinal nerve fiber layer quadrant thickness was found to be lower than the control group. There was no difference between the groups in terms of other parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study indicates a lower right eye superior nasal retinal nerve fiber layer quadrant thickness in children and adolescents with specific learning disorder as compared to controls. However, there was no difference between the groups in terms of intraocular pressure and other retinal findings. Longitudinal studies with larger samples are needed in order to generalize retinal findings in specific learning disorder to the population.

Keywords: Choroidal thickness, intraocular pressure, macular thickness, retinal nerve fiber layer, specific learning disorder.

Aziz Kara, Okan Ağca. Assessment of retinal findings in children and adolescents with specific learning disorder: A case-control study (eng). J Clin Psy. 2022; 25(4): 350-355

Sorumlu Yazar: Aziz Kara, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale