ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Tıp fakültesi öğrencilerinde tükenmişlik sendromu (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(4): 404-415 | DOI: 10.5505/kpd.2022.47587

Tıp fakültesi öğrencilerinde tükenmişlik sendromu (tur)

Ayşe Zeynep Akkoyun1, Elif Aksu2, Zeynep Eker2, Hilal Mutlu2, Mustafa Uyar2, Burak Taylan Göbekci2
1Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kırıkkale
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Tıp Fakültesi, Tıp Öğrencisi, Afyonkarahisar.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada AFSÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinde tükenmişlik düzeyini ve tükenmişliğin ilişkili olduğu faktörleri ortaya koyabilmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler; sosyodemografik veri formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Tıp öğrencilerinin tükenmişlik düzeyi önce kişisel ve demografik değişkenler çerçevesinde incelenmiştir. Daha sonra örneklem preklinik (1, 2 ve 3. sınıflar) ve klinik (4, 5 ve 6.sınıflar) olarak iki gruba ayrılıp, gruplar arasında ve tüm örneklemde tükenmişliğin depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeyleriyle ilişkisi araştırılmıştır.
BULGULAR: Yapılan analiz sonuçları; cinsiyet, yaş, sınıf, memlekete gitme sıklığı, fakülteyi tercih etme şekli, kimle yaşadığı ve günlük ortalama uyku miktarı değişkenlerine göre tükenmişlik açısından anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Ayrıca tükenmişliğin alt boyutlarıyla depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri arasında da anlamlı ilişkiler saptanmış, bu parametrelerden depresif belirtilerin tükenmişlikle daha yüksek düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Bununla birlikte preklinik ile klinik grup arasında tükenmişliğin hiçbir alanında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğunu saptayan bu çalışmanın; hekim adaylarını tükenmişliğe sürükleyen faktörlerin ortaya konmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Sendromu, Tıp Fakültesi, Depresyon, Anksiyete, Umutsuzluk.

Burnout syndrome in medical faculty students (tur)

Ayşe Zeynep Akkoyun1, Elif Aksu2, Zeynep Eker2, Hilal Mutlu2, Mustafa Uyar2, Burak Taylan Göbekci2
1Kirikkale University School of Medicine, Department of Psychiatry, Kirikkale.
2Afyonkarahisar Health Sciences University School of Medicine, Third Grade Student, Afyonkarahisar.

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to show the level of burnout and the factors related to burnout in Afyonkarahisar Health Sciences University School of Medicine students.
METHODS: Data; sociodemographic data form was collected through Maslach Burnout Inventory, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory and Beck Hopelessness Inventory. The burnout level of medical students was first examined within the framework of personal and demographic variables. Afterwards, the sample was divided into two groups as preclinical (grades 1, 2 and 3) and clinical (grades 4, 5 and 6). The relationship between burnout and depression, anxiety and hopelessness levels was investigated between the groups and in the whole sample.
RESULTS: The results of the analysis showed us the following: There are significant differences in terms of burnout according to the variables of gender, age, class, frequency of going to the hometown, choosing the faculty, living with whom and the average daily amount of sleep. In addition, significant relationships were found between the sub-dimensions of burnout and the levels of depression, anxiety and hopelessness. Among these parameters, depressive symptoms were found to be associated with burnout at a higher level. In addition, no significant difference was found in any area of burnout between the preclinical and clinical groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study determined that the burnout levels of medical students are high. It is thought that this study contributed to revealing the factors that lead doctor candidates to burnout.

Keywords: Burnout Syndrome, Faculty of Medicine, Depression, Anxiety, Hopelessness.

Ayşe Zeynep Akkoyun, Elif Aksu, Zeynep Eker, Hilal Mutlu, Mustafa Uyar, Burak Taylan Göbekci. Burnout syndrome in medical faculty students (tur). J Clin Psy. 2022; 25(4): 404-415

Sorumlu Yazar: Ayşe Zeynep Akkoyun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale