ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ - J Clin Psy: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2023
EDITÖRDEN
1.
Doçentlik sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ne anlama geliyor?
What do the amendments to the associate professorship exam regulation mean?
Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2023.95871  Sayfalar 151 - 154
Makale Özeti |Türkçe PDF | İngilizce PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Şizofreni hastalarında azalmış serum glial belirteç düzeyleri ve bunların klinik parametrelerle ilişkisi
Decreased serum levels of glial markers and their relation with clinical parameters in patients with schizophrenia
İhsan Çetin, Ömer Faruk Demirel, Tarık Sağlam, Nazım Yıldız, Alaattin Duran
doi: 10.5505/kpd.2023.81557  Sayfalar 155 - 162

3.
Türkiye'de eroin kullanım bozukluğu olan ve olmayan sağlıklı bireylerde OPRK1 G36T ve OPRM1 A118G opioid reseptör gen polimorfizmleri sıklığı
The frequency of OPRK1 G36T and OPRM1 A118G opioid receptor gene polymorphisms in heroin-dependent individuals and non-dependent healthy subjects in Turkey
Gunnur Demircan, Tuğçe Toker Uğurlu, Gülizar Zengin, Ata Onur Kepenek, Selim Can Berk, Damla Saygin, Idea Nehir Ozliman, Figen Ateşci, Demet Akın
doi: 10.5505/kpd.2023.73693  Sayfalar 163 - 169

4.
Maddeye bağlı ilk atak psikoz ve madde ile ilişkisiz ilk atak psikozun inflamatuvar tam kan parametreleri açısından değerlendirilmesi
Evaluation of substance induced and substance free first-episode psychosis in terms of inflammatory whole blood count parameters
Hidayet Ece Arat Çelik
doi: 10.5505/kpd.2023.14564  Sayfalar 170 - 176

5.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yavaş bilişsel tempo birlikteliği çocuklarda tedaviye yanıtı etkiler mi?
Does the coexistence of attention deficit hyperactivity disorder and sluggish cognitive tempo affect the treatment response in children?
Çiğdem Yektaş, Ali Evren Tufan, Elif Sümeyra Kaplan Karakaya, Merve Yazıcı, Enes Sarıgedik
doi: 10.5505/kpd.2023.23500  Sayfalar 177 - 185

6.
COVID-19 pandemisi ve karantinanın ergenlerde internet, akıllı telefon kullanımı ve duygusal-davranışsal sorunları üzerindeki etkileri: Boylamsal bir çalışma
The effects of COVID-19 pandemic and lockdown on internet, smartphone use and emotional-behavioral problems in adolescents: A longitudinal study
Damla Eyüboğlu, Murat Eyüboğlu, Deniz Bayar, Özge Tekeli, Deniz Namıduru, Nazlı Ece Ünal, Büşra Ece Yavuz
doi: 10.5505/kpd.2023.46144  Sayfalar 186 - 192

7.
Sars-CoV2 pandemisinin bir çocuk ve ergen acil psikiyatri kliniği başvurularına olan etkisinin incelenmesi
The effect of Sars-CoV2 pandemic on consultations of a child and adolescent emergency psychiatry clinic
Binay Kayan Ocakoglu, Mehmet Can Erata, Gökce Elif Alkaş, Ayşegül Tonyalı, Gül Karaçetin
doi: 10.5505/kpd.2023.99075  Sayfalar 193 - 200

8.
Adli psikiyatri servisinde takipli hastaların bakım verenlerinde psikolojik dayanıklılık, depresyon ve tükenmişlik seviyesi
Resilience, depression and burnout levels in caregivers of patients followed in the forensic psychiatry service
Sevler Yıldız, Aslı Kazğan Kılıçaslan, Burcu Sırlıer Emir, Osman Kurt, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2023.67434  Sayfalar 201 - 208

9.
Ekzojen obezite tanılı ergenlerin internet, akıllı telefon kullanım özellikleri ve psikopatolojiler açısından araştırılması
Investigation of adolescents diagnosed with exogenous obesity in terms of Internet, smartphone usage characteristics and psychopathologies
Gülnur Baş, Ömer Kardaş, Burcu Kardaş, Edip Ünal
doi: 10.5505/kpd.2023.64872  Sayfalar 209 - 218

DERLEME
10.
Palyatif bakıma güncel bir bakış: Palyatif psikiyatri
A current overview of palliative care: Palliative psychiatry
Emel Erdeniz Güreş, Azize Atlı Özbaş
doi: 10.5505/kpd.2023.60252  Sayfalar 219 - 226

OLGU SUNUMU
11.
Sertralin ile tedavi edilen psikojenik disfoni: Bir olgu sunumu
A psychogenic dysphonia treated with sertraline: A case report
Doğancan Sönmez, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2023.61482  Sayfalar 227 - 231

LookUs & Online Makale