ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Maddeye bağlı ilk atak psikoz ve madde ile ilişkisiz ilk atak psikozun inflamatuvar tam kan parametreleri açısından değerlendirilmesi [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 170-176 | DOI: 10.5505/kpd.2023.14564

Maddeye bağlı ilk atak psikoz ve madde ile ilişkisiz ilk atak psikozun inflamatuvar tam kan parametreleri açısından değerlendirilmesi

Hidayet Ece Arat Çelik
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Madde kullanımının, yatkınlığı olan bireylerde psikotik atağı tetiklediği bilinmektedir. Son yıllarda inflamatuvar süreçlerin psikotik bozukluktaki önemine yapılan vurgu giderek artmaktadır. Bu çalışmada inflamatuvar tam kan parametrelerinin maddeye bağlı ilk atak psikoz (mİAP(+)) ile madde ile ilişkisiz ilk atak psikozda (mİAP(-)) ne yönde değişim gösterdiğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya mİAP(+) tanısı alan 32 birey, mİAP(-) tanısı alan 48 birey ve 80 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Gruplar arasında inflamatuvar tam kan parametrelerinin karşılaştırılmasında, yaş ve cinsiyet eş değişken olarak alınarak MANCOVA uygulanmıştır, post hoc LSD testi yapılmıştır. Klinik değişkenlerle inflamatuvar tam kan parametreleri arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon analiziyle bakılmıştır.
BULGULAR: Monosit düzeylerinin mİAP(+) tanılı bireylerde mİAP(-) tanılı bireylere ve sağlıklı kontrollere göre yüksek olduğu, PLR düzeylerinin ise mİAP(+) tanılı bireylerde sağlıklı kontrollere göre düşük olduğu bulunmuştur. mİAP(+) grubunda hastalık süresi ile monosit düzeyleri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnflamatuvar tam kan parametrelerinin mİAP(+)’de mİAP(-) ve sağlıklı kontrollere göre farklılık gösteriyor olması inflamatuvar süreçlerin bu duruma katkı sağladığının göstergesidir. Ancak henüz elimizdeki veriler bu parametrelerin klinik pratikte kullanılmasını destekleyecek yeterlilikte değildir.

Anahtar Kelimeler: İlk atak psikoz, maddeye bağlı ilk atak psikoz, madde ile ilişkisiz ilk atak psikoz, inflamatuvar tam kan parametreleri

Evaluation of substance induced and substance free first-episode psychosis in terms of inflammatory whole blood count parameters

Hidayet Ece Arat Çelik
Maltepe University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Substance use is known to trigger psychotic episodes in individuals predisposed to psychosis. Recently, the importance of inflammatory processes in psychotic disorders has been increasingly emphasized. This study aimed to examine the manner in which inflammatory whole blood count (WBC) parameters change in substance-induced first-episode psychosis (siFEP) and substance-free first-episode psychosis (sfFEP).
METHODS: The present study included 32 patients with siFEP, 48 patients with sfFEP, and 80 healthy controls. For the comparison of inflammatory WBC parameters between the three groups, age and sex were considered as covariates when MANCOVA was applied; further, LSD post hoc test was performed. The relationship between clinical variables and inflammatory WBC parameters was analyzed using Pearson’s correlation analysis.
RESULTS: Monocyte levels were higher in patients with siFEP than in those with sfFEP and healthy controls, and platelet-to-lymphocyte ratio values were lower in patients with siFEP than in healthy controls. Furthermore, a moderately significant relationship between duration of illness and monocyte levels was found in the siFEP group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact that inflammatory WBC parameters differ among the siFEP, sfFEP, and healthy control groups suggests that inflammatory processes contribute to psychotic disorder. However, the data from the present study are still insufficient to support the use of these parameters in clinical practice.

Keywords: First-episode psychosis, substance-induced first-episode psychosis, substance-free first-episode psychosis, inflammatory whole blood count parameters

Hidayet Ece Arat Çelik. Evaluation of substance induced and substance free first-episode psychosis in terms of inflammatory whole blood count parameters. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 170-176

Sorumlu Yazar: Hidayet Ece Arat Çelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale