ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Türkiye’de yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisinde tedavi gören suç işlemiş şizofreni tanılı hastalarda kendini damgalama ve suçlulara yönelik algıların incelenmesi [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 127-138 | DOI: 10.5505/kpd.2024.90767

Türkiye’de yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisinde tedavi gören suç işlemiş şizofreni tanılı hastalarda kendini damgalama ve suçlulara yönelik algıların incelenmesi

Selma Çilem Kızılpınar, Barış Kılıç Demir
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adana, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: İçselleştirilmiş damgalanma kişinin toplumsal damgalanmayı kabullenmesi durumudur. İçselleştirilmiş damgalanma, olumsuz hastalık gidişi, düşük tedavi uyumu, düşük özbenlik değeri ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisinde yatan şizofreni tanılı erkek hastalarda psikiyatrik hastalık ve adli servis yatışı ile ilişkili olarak sırasıyla kendini damgalanma ve suçlulara ilişkin algılarının araştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma şizofreni tanısı ile tedavi gören 76 erkek hastanın dahil edildiği kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Hastalarla ilgili sosyodemografik, klinik ve suç ilişkili veriler hastalar, hasta yakınları ve tıbbi kayıtların incelenmesi ile elde edilmiştir. Katılımcılara Suçlulara Yönelik Algılar Ölçeği (SYAÖ), Kendini Damgalama Ölçeği (KDÖ) ve Mevcut Suça İlişkin Şiddet Profili Ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda katılımcıların KDÖ toplam puanı 37,73±16,46 iken; içselleştirilmiş aşağılanma alt boyut puanı 17,91±8,19, içselleştirilmiş stereotipiler alt boyutu puanı 14,77±7,51, sosyal geri çekilme ve hastalığın gizlenmesi alt boyut puanı 4,77±2,70’idi. SYAÖ toplam puanı 32,30±10,38 iken, ahlaki ve kişilik özelliklerine dair algılar alt ölçek puanı 21,16±7,23, sosyal ağlara yönelik algılar puanı 11,16±4,03 idi. Yatış öncesi düzenli antipsikotik tedavi alan hastalarda, almayanlara kıyasla SYAÖ puanının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir(p=0,043).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın sonuçları şizofreni tanısı alan erkek adli hastalarda hem içselleştirilmiş damgalanmanın hem de suça yönelik algıların incelenmesi açısından önemlidir. Çalışmada düzenli tedavi alan hasta grubunda suçluların sosyal ağları ile ilişkili algılarının daha olumsuz olduğu gösterilmiştir. Sonuçlarımız, literatürde tanımlanmış olan ikili damgalanma kuramının ve ülkemizde daha önce yapılan çalışmaların aksine adli psikiyatri popülasyonunda yüksek kendine dönük damgalama düzeylerini desteklememektedir. Türkiye’nin kendi yapısına özgü özellikleri ortaya koyabilmek için ülkemizde adli psikiyatri hastalarında kendini damgalama, ikili damgalanma deneyimleri araştıran geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır. Damgalanmaya yönelik çalışmalar sayesinde adli psikiyatri hastalarına yönelik toplumsal damgalanmanın etkilerinin önüne geçmek ve kendini damgalamanın yönetimi için uygun stratejilerin geliştirilebilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri, damgalanma, içselleştirilmiş damgalanma, suçlulara yönelik algı

Investigation of self-stigmatization and perceptions towards delinguency in inpatient individuals diagnosed with schizophrenia in high-security forensic psychiatry settings in Turkiye

Selma Çilem Kızılpınar, Barış Kılıç Demir
Republic Of Turkey Health Sciences University, Adana City Research and Training Hospital, Psychiatry Clinic, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Internalized stigmatization indicates the internal acceptance of public stigmatization. Double stigma refers to stigmatization due to more than one personality characteristic. We aimed to investigate the levels of self-stigma and perceptions towards delinquents about both psychiatric disorders and forensic psychiatry hospitalization among male patients hospitalized in the high-security forensic psychiatry service in Turkiye.
METHODS: This cross-sectional study was conducted with 76 male participants. Sociodemographic, clinical, and offense-related variables were defined by interviewing patients and families and examining all records. Perceptions Towards Criminals Scale(PTCS), Self-Stigma Scale(SSS), and Violence Profile of Current Offense Scale were administered to the participants.
RESULTS: The participants' SSS total score was 37.73±16.4, the Internalized Devaluation subdimension score was 17.91±8.19, the Internalized Stereotypes score was 14.77±7.51 and the Social Withdrawal and Concealment Disorder score was 4.77±2.70. The total PTCS score was 32.30±10.38, the Perception of Moral and Personality Traits Subscale score was 21.16±7.23 and the Perceptions of Social Networks subscale score was 11.16±4.03. PTCS social network score was relatively more negative in the patients who received regular antipsychotic treatment before hospitalization compared to those who did not adhere to the treatment(p=0.043).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study are important in terms of examining both internalized stigma and perceptions towards delinquency in male forensic patients diagnosed with schizophrenia. Another result is perceptions of the social networks of delinquency are more negative in the patient group receiving regular treatment. The results of the study do not support high self-stigma levels in the forensic psychiatry population, contrary to the double stigma theory and previous studies conducted in our country. The disparities between the results and the literature could be due to investigating the research with different cultural populations. It will be possible to prevent the effects of stigma on forensic patients and to develop appropriate strategies for the management of self-stigma with stigma studies.

Keywords: Forensic psychiatry, stigmatization, internalized stigmatization, perceptions towards delinquency

Selma Çilem Kızılpınar, Barış Kılıç Demir. Investigation of self-stigmatization and perceptions towards delinguency in inpatient individuals diagnosed with schizophrenia in high-security forensic psychiatry settings in Turkiye. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 127-138

Sorumlu Yazar: Selma Çilem Kızılpınar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale