ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Tıp eğitimi düzeyinin kadınlara ve LGBTIQ+ bireylere yönelik tutumlar ile ilişkisi [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 117-126 | DOI: 10.5505/kpd.2024.65390

Tıp eğitimi düzeyinin kadınlara ve LGBTIQ+ bireylere yönelik tutumlar ile ilişkisi

Erbil Mert Akdemir1, Imran Gökçen Yılmaz Karaman2, Şengül Tosun Altınöz3, Ferdi Kosger2, Ali Ercan Altınöz2
1Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesi, Van, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Serbest hekim, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadınlara ve LGBTIQ+ bireylere yönelik yükselen önyargıların temelini egemen ideolojiler oluşturmaktadır. Bu önyargılar toplumda olduğu kadar tıp doktorlarında da mevcuttur. Kadınlara ve LGBTİQ+ bireylere yönelik olumsuz tutumlar, sağlık hizmeti kalitesini olumsuz etkilemekte, eşitsizliklere ve hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerinin ve asistan hekimlerin cinsiyetçilik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa ilişkin tutumlarını araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya tıp fakültesi 1. sınıf öğrencileri (n=112), 6. sınıf öğrencileri (n=68) ve tıpta uzmanlık eğitimi alan asistan hekimler (n=41) dahil edildi. Sosyodemografik veri formu, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Envanteri ve Çok Boyutlu Cinsel Yönelim Tutum Ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Gruplar arasında cinsiyetçilik ve cinsel azınlıklara yönelik ayrımcılık puanları eğitim düzeyine göre farklılık göstermedi (p>0,05). Kadınlar ve erkekler arasındaki en belirgin fark, erkek katılımcılarda düşmanca cinsiyetçilik puanlarının kadınlardan yüksek olmasıydı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut tıp eğitimi, hekim adaylarının ve hekimlerin cinsiyet rolleri ve cinsel yönelime dayalı önyargılı tutumlarını değiştirmemektedir. Tüm bireylerin sağlık hizmetinden eşit olarak yararlanabilmesi için tıp eğitimine cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın eklenmesi ve mümkünse bu derslerin uygulamalı hale getirilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, cinsiyetçilik, cinsel azınlıklar, LGBT, homofobi

Medical education level’s relationship with attitudes toward women and LGBTIQ+ individuals

Erbil Mert Akdemir1, Imran Gökçen Yılmaz Karaman2, Şengül Tosun Altınöz3, Ferdi Kosger2, Ali Ercan Altınöz2
1Van Ercis Sehit Ridvan Cevik Hospital, Van, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Eskişehir, Türkiye
3Private Practice, Eskişehir, Türkiye

INTRODUCTION: Dominant ideologies lay the groundwork for the rising prejudices against women and LGBTIQ+ individuals who may be disadvantaged in the hierarchy. These biases exist in medical doctors as well as in the community. Negative attitudes toward women and LGBTIQ+ individuals negatively affect healthcare service quality and lead to inequality and loss of rights. Hence, this study aimed to investigate the attitudes of students and resident physicians in medical school regarding sexism and discrimination based on sexual orientation.
METHODS: First-grade students (n=112), 6th-grade students (n=68), and resident physicians receiving postgraduate training in medicine (n=41) were included in this study. Sociodemographic data form, Ambivalent Sexism Inventory, and Multidimensional Sexual Orientation Attitude Scale were applied.
RESULTS: Compared to groups based on education levels, scale scores on sexism and discrimination against sexual minorities did not vary between groups (p>0.05). The most apparent difference between women and men was the high scores of hostile sexism in male participants (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Current medical education does not change biased attitudes of physician candidates and physicians based on gender roles and sexual orientation. For all individuals to benefit equally from the health service, it would be helpful to add gender equality and discrimination based on sexual orientation to medical education and make these classes practical if possible.

Keywords: Medical education, sexism, sexual minorities, LGBT, homophobia

Erbil Mert Akdemir, Imran Gökçen Yılmaz Karaman, Şengül Tosun Altınöz, Ferdi Kosger, Ali Ercan Altınöz. Medical education level’s relationship with attitudes toward women and LGBTIQ+ individuals. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 117-126

Sorumlu Yazar: Imran Gökçen Yılmaz Karaman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale