ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
The relationship between the psychological resilience of patients with chronic kidney failure and post-traumatic growth and psychological symptoms [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 108-116 | DOI: 10.5505/kpd.2024.60465

The relationship between the psychological resilience of patients with chronic kidney failure and post-traumatic growth and psychological symptoms

Demet Sağlam Aykut1, Evrim Özkorumak Karaguzel1, Şükrü Ulusoy2, Filiz Civil Arslan1, Medine Gözde Üstündağ3, Aykut Karahan1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Nefroloji Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında travma sonrası büyümeye ve dayanıklılığa katkıda bulunabilecek faktörleri, travma sonrası büyümenin ortaya çıkmasında dayanıklılığın yanı sıra depresyon ve anksiyete belirtilerinin rolünü araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya KBY tanısı ile diyaliz replasmanı alan 64 hasta alınmıştır. Tüm hastalara sırası ile Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Travma Sonrası Büyüme Envanteri (TSBE) ve Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (YPDÖ) uygulanmıştır.
BULGULAR: BDÖ ve BAÖ puanları ile TSBE’nın benlik algısında değişim (r= -0.70, r= -0.65), başkaları ile ilişkilerde değişim (r= -0.57, r= -0.65), yaşam felsefesinde değişim (r= -0.60, r= -0.57) alt ölçeği ve TSBE toplam puanı (r= -0.70, r= -0.66) arasında negatif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir ilişki olduğu gösterilmiştir. BDÖ ve BAÖ puanları ile YPDÖ’nün gelecek algısı (r= -0.51, r= -0.57), kendilik algısı (r= -0.54, r= -0.59), sosyal kaynaklar (r= -0.66, r= -0.60) alt ölçeği ve YPDÖ toplam puanı (r= -0.68, r= -0.71) arasında negatif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001), YPDÖ’nün yapısal stil (r= -0.30, r= -0.40), aile uyumu (r= -0.43, r= -0.53), sosyal yeterlilik (r= -0.54, r= -0.50) alt ölçekleri arasında negatif yönde zayıf düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir ilişki olduğu gösterilmiştir. TSBE ve YPDÖ toplam puanları arasında da arasında istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.001), pozitif yönde orta düzeyde (r= 0.69) bir ilişki gösterilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KBY hastalarında görülen anksiyete ve depresyon belirtileri, hastaların psikolojik dayanıklılık düzeylerine ve travma sonrası büyümenin gelişimine olumsuz etki etmektedir. Psikolojik dayanıklılık yükseldikçe travma sonrası büyüme artmaktadır. KBY hastalarının psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ve travma sonrası büyüme gelişiminin desteklenmesine yönelik psikolojik müdahaleler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, travma sonrası büyüme, psikolojik dayanıklılık, depresyon, anksiyete

The relationship between the psychological resilience of patients with chronic kidney failure and post-traumatic growth and psychological symptoms

Demet Sağlam Aykut1, Evrim Özkorumak Karaguzel1, Şükrü Ulusoy2, Filiz Civil Arslan1, Medine Gözde Üstündağ3, Aykut Karahan1
1Department of Psychiatry, Faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Department of Nephrology, Faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Department of Public Health, Faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the factors that may contribute to post-traumatic growth and resilience in chronic kidney failure (CKF) patients, the role of depression and anxiety symptoms as well as resilience in the emergence of post-traumatic growth.
METHODS: 64 patients diagnosed with CKF and received dialysis were included in the study. The Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Post-Traumatic Growth Inventory (PTGI) and Resilience Scale for Adults (RSA) were administered to all patients, respectively.
RESULTS: Self-perception on PTGI (r= -0.70, r= -0.65), change in relationships with others (r= -0.57, r= -0.65), change in philosophy of life (r= -0.60, r = -0.57) subscales, and PTGI total score (r= -0.70, r= -0.66) were shown to have a moderately negative and statistically significant (p<0.001) relationship with BDI and BAI scores. A negative and statistically moderate significant relationship was found between BDI and BAI scores and perception of the future subscale (r= -0.51, r= -0.57), self-perception (r= -0.54, r= -0.59), social resources (r= -0.66, r= -0.60) subscales of RSA and total RSA score (r= -0.68, r= -0.71) (p<0.001). A weak statistically significant relationship was found between BAI and BDI scores, and structural style (r= -0.30, r= -0.40), family harmony (r= -0.43, r= -0.53) and social competence (r= -0.54, r= -0.50) subscales (p<0.001). A statistically significant (p<0.001) and moderately positive (r= 0.69) relationship between PTGI and RSA total scores was also determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anxiety and depression symptoms observed in CKF patients impact the psychological resilience levels of patients and the development of post-traumatic growth. Post-traumatic growth develops as psychological resilience increases. Thus, psychological interventions should be planned to support the psychological resilience levels and post traumatic growth development of CKF patients.

Keywords: Chronic kidney failure, post-traumatic growth, resilience, depression, anxiety

Demet Sağlam Aykut, Evrim Özkorumak Karaguzel, Şükrü Ulusoy, Filiz Civil Arslan, Medine Gözde Üstündağ, Aykut Karahan. The relationship between the psychological resilience of patients with chronic kidney failure and post-traumatic growth and psychological symptoms. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 108-116

Sorumlu Yazar: Demet Sağlam Aykut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale