ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Çocuklar için belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği: Güvenirlik, geçerlik ve uyarlama çalışması [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 150-160 | DOI: 10.5505/kpd.2024.48640

Çocuklar için belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği: Güvenirlik, geçerlik ve uyarlama çalışması

Gülsen Erden1, Cihat Çelik2
1Beykoz Üniversitesi
2Ankara Medipol Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Çocuklar için Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği’nin (ÇBTÖ) Türkçe uyarlama çalışması yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini 7-12 yaş arası (Ort.= 9.55, SS = 1.81) 282 çocuk ile onların ebeveynleri (Ort.= 36.84, SS = 7.04) oluşturmaktadır. Araştırmada, ÇBTÖ-Ebeveyn ve Çocuk Formu ile Spence Çocuklar İçin Kaygı Ölçeği-Ebeveyn (SÇKÖ-Ebeveyn) Formu kullanılmıştır. ÇBTÖ’nin güvenirliği kapsamında Cronbach Alfa iç tutarlılık ve iki yarı test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile kapsama geçerliği ise ÇBTÖ ile SÇKÖ-Ebeveyn Formu arasındaki ilişkiler üzerinden değerlendirilmiştir.
BULGULAR: DFA analizleri sonucunda, ÇBTÖ’nün 12 maddelik kısa formunun iyi uyum değerlerine sahip olduğu ve hem tek faktörlü hem de iki faktörlü yapının doğrulandığı ortaya çıkmıştır. ÇBTÖ-12 Çocuk formu toplam puanı ile SÇİKÖ-Ebeveyn formunun alt faktörleri olan ayrılma kaygısı, panik atak, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk ve agorafobi puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (sırasıyla, r =.25, r =.37, r =.40, r =.25, r =.25; p<.001). Benzer şekilde, ÇBTÖ-12 Ebeveyn formu toplam puanı ile SÇİKÖ-Ebeveyn formunun tüm alt faktörleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (sırasıyla r =.26, r =.32, r =.43, r =.31, r =.22; p<.001). Ölçeğin güvenirliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, ÇBTÖ-12’nin Çocuk formu için Cronbach Alpha katsayısı.91 ve Ebeveyn formu için.91 bulunmuştur. İki yarı test Spearman-Brown korelasyon katsayıları Çocuk formu için r =.89 ve Ebeveyn için r =.90 bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, ÇBTÖ-12’nin Ebeveyn ve Çocuk formunun Türkiye’deki çocukların belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerini değerlendirmede güvenilir ve geçerli sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Belirsizliğe tahammülsüzlük, kaygı, orta ve geç çocukluk

The intolerance of uncertainty scale for children: Reliability, validity and adaptation study

Gülsen Erden1, Cihat Çelik2
1Beykoz University
2Ankara Medipol University

INTRODUCTION: The aim of this study is to adapt the Intolerance of Uncertainty Scale for Children (IUSC) into Turkish.
METHODS: The sample of the study consists of 282 children aged 7-12 (M= 9.55, SD = 1.81) and their parents (M= 36.84, SD = 7.04). The Uncertainty Intolerance Scale (IUSC) for Children-Parent Form and Spence Anxiety Scale for Children-Parent (SASC-P) Form were used. The Cronbach Alpha internal consistency and two half test reliability coefficients were calculated for the reliability of the IUSC. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted for construct validity and the relationships between the IUSC and the SASC-Parent Form for content validity were evaluated.
RESULTS: The CFA analyzes revealed that the 12-item short form of the IUSC had good fit values, and one-factor and two-factor structure were confirmed. As a result of the analyzes significant correlations were found between the total score of the child and parent forms of IUSC-12 and the sub-factors of the SASC-P form, separation anxiety, panic attack, social phobia, obsessive compulsive disorder and agoraphobia scores (child form respectively, r =.25, r =.37, r =.40, r =.25, r =.25; p <.001; parent form respectively, r =.26, r =.32, r =.43, r =.31, r =.22; p <.001). The reliability analyzes revealed that Cronbach Alpha coefficient for the child form of the IUSC-12 short form was.91 and for the parent form.91. The two half-test Spearman-Brown correlation coefficients were found to be r =.90 for the child form and r =.90 for the parent.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results show that parent and child form of the IUSC-12 short form provide reliable and valid results in evaluating the intolerance of uncertainty levels of children in Turkey.

Keywords: Intolerance of uncertainty, anxiety, middle and late childhood

Gülsen Erden, Cihat Çelik. The intolerance of uncertainty scale for children: Reliability, validity and adaptation study. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 150-160

Sorumlu Yazar: Gülsen Erden, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale