ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Pediatrik Çölyak hastalığı zemininde plazma düşük dereceli inflamatuvar belirteçlerle depresyonun öngörülebilirliği [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(1): 37-46 | DOI: 10.5505/kpd.2023.23471

Pediatrik Çölyak hastalığı zemininde plazma düşük dereceli inflamatuvar belirteçlerle depresyonun öngörülebilirliği

Ayşegül Efe1, Ayşegül Tok2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hepatoloji, Gastroenteroloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik inflamasyonla seyreden tıbbi durumlara ikincil depresyonda, tam kan sayımına dayalı düşük-dereceli periferik inflamatuvar belirteçlerin tanısal öngörü niteliğine yönelik öncül hipotezleri inceleyen çalışmalarda çelişen bulgular saptanmıştır. Bu doğrultuda, düşük dereceli inflamatuvar belirteçlerin depresyon ve glütenden-kısıtlı diyetle olan ilişkisini çölyak hastalığı zemininde değerlendirerek belirteçlerin öngörülebilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biyopsi ile kanıtlanmış Çölyak hastalığı tanılı 59 çocuk ve genç, önceki çalışmaların odaklandığı düşük dereceli inflamatuvar indekslerin yanı sıra global işlevsellik düzeyleri, depresyon ve anksiyete semptomları açısından yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş 40 kontrolle vaka-kontrol deseninde alt-grup analizleri ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çölyak grubunda depresyon prevalansı %34’idi. Depresyon veya çölyak hastalığıyla ilgili daha önceki çalışmalarda odaklanılan düşük dereceli inflamatuvar belirteçlerin hiçbirisinin çölyak varlığı ve/veya depresyon komorbiditesi veya glütensiz diyet uyumu açısından değişkenlik göstermediği bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çölyak hastalığı ile depresyonun yaygın komorbiditesi üzerinde inflamasyonun rolüne ilişkin güçlü kanıtlar bulunmasına rağmen, inflamasyonun depresyon-çölyak ilişkisi üzerindeki etkisi, önceki çalışmalarda düşük kanıt düzeyi ve çelişkili bulgulara rağmen sistemik inflamasyonun iyi göstergeleri olarak önerilen bu belirteçler üzerinden güncel bulgularla gösterilememiştir. Bahsi geçen belirteçlerin metabolik hastalıkların psikopatolojik sonuçlarını öngörme potansiyellerine yönelik düşük kanıt düzeyine işaret eden bulgular desteklenmiştir. Düşük dereceli inflamatuvar indekslerin kronik inflamatuvar koşullara dayalı psikiyatrik ve metabolik sonuçları öngörülebilirliğine yönelik daha fazla araştırma gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, depresyon, nötrofil/lenfosit oranı, PLR, MPV, inflamatuvar belirteçler.

Predictability of depression by plasma low-grade inflammatory markers in the background of Pediatric Celiac disease

Ayşegül Efe1, Ayşegül Tok2
1University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity, Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity, Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Department of Child Hepatology, Gastroenterology and Nutrition, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Previous hypothesis on the predictability of either psychopathological or chronic metabolic disorders by complete blood count (CBC)-derived, low-grade peripheral inflammatory indicators should be considered with caution given the discrepancies in earlier findings. We aimed to examine the predictability of depression with low-grade inflammatory indices in a background of celiac disease (CD) and the association with gluten-free diet compliance by a case-control study in a pediatric sample.
METHODS: A total of 59 children with a biopsy-proven CD were mainly compared with 40 controls in terms of depression and anxiety symptoms, as well as global functionality and CBC-derived indices which the previous studies focused on. Laboratory findings and psychiatric symptoms were examined through subgroups by either depression or gluten-free diet (GFD) compliance.
RESULTS: Prevalence of depression was 34% in the celiac group and there was a perpetual association of depression with CD. However, none of the CBC-derived indices investigated in earlier studies of either depression or CD was found to be differed by the presence of CD, depression, or status of GFD compliance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the presence of strong evidence for the role of inflammation on the prevalent comorbidity of depression with CD, the impact of inflammation on the depression-CD relationship was not demonstrated on these subjected markers which have been previously recommended as good indicators of systemic inflammation, however, with a low level of evidence and contradictory findings on predicting inflammation. The predictability of psychiatric and metabolic outcomes based on chronic inflammatory conditions with these CBC-derived indices requires further investigation.

Keywords: celiac disease, depression, neutrophil/lymphocyte ratio, PLR, MPV, inflammatory markers.

Ayşegül Efe, Ayşegül Tok. Predictability of depression by plasma low-grade inflammatory markers in the background of Pediatric Celiac disease. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(1): 37-46

Sorumlu Yazar: Ayşegül Efe, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale