ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ - J Clin Psy: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2024
EDITÖRDEN
1.
Ruh sağlığı eylem planı 2021-2023: Ne söylemeli? Ne yapmalı?
Mental health action plan 2021-2023: What to say? What to do?
Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2024.69094  Sayfalar 3 - 4
Makale Özeti |Türkçe PDF | İngilizce PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Eksiklik sendorumu olan ve olmayan şizofrenide tiroid işlevleri ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
A comparison for thyroid functions and clinical features in deficit and non-deficit schizophrenia
Ali İnaltekin, Yasin Taşdelen
doi: 10.5505/kpd.2024.22309  Sayfalar 5 - 11

3.
Türkiye’de bir üniversite hastanesi sağlık çalışanlarında otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilgi düzeyi
The level of knowledge about autism spectrum disorders among a university hospital healthcare professionals in Turkey
Hacer Gizem Gerçek, Çağla Çelikkol Sadıç, Aziz Kara
doi: 10.5505/kpd.2024.86836  Sayfalar 12 - 20

4.
Yetişkin ayrılık anksiyetesi bozukluğunun nomofobi üzerine etkisi
The impacts of adult separation anxiety disorder on nomophobia
Aslı Kazğan Kılıçaslan, Osman Kurt, Sevler Yildiz, Burcu Sırlıer Emir
doi: 10.5505/kpd.2024.69862  Sayfalar 21 - 29

5.
Psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastalarda yakın partner şiddeti ve cinsel işlev bozukluğu kültür sonuçları etkiler mi?
Intimate partner violence and sexual dysfunction in women admitted to psychiatry outpatient clinic does culture affect outcomes?
Burcu Kök Kendirlioğlu, Gozde Gundogdu Meydaneri
doi: 10.5505/kpd.2024.39260  Sayfalar 30 - 40

6.
Sosyal anksiyete bozukluğu belirleyicileri ve klinik olmayan örneklemlerde erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesi
Evaluation of early maladaptive schemas and domains in social anxiety disorder specifiers and non-clinical samples
Esengül Ekici, Şerif Bora Nazlı, Fatih Yığman
doi: 10.5505/kpd.2024.08684  Sayfalar 41 - 54

7.
Adli denetimdeki madde kullanıcılarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve duygu düzenleme güçlükleri açısından kontrollerle karşılaştırılması
Comparison of substance users under judicial supervision with controls in terms of attention deficit hyperactivity disorder and emotion regulation difficulties
Mustafa Akan, Nusret Ayaz, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2024.00878  Sayfalar 55 - 64

8.
Trafik kazası geçirmiş kişilerde travma sonrası büyüme, travma sonrası stres belirtileri ve nörobilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi
Examination of post-traumatic growth, post-traumatic stress symptoms, and neurocognitive flexibility levels in individuals who have experienced a traffic accident
Cansu Aykaç, Nese Direk, Kerem Kemik, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2024.53189  Sayfalar 65 - 73

9.
Madde kullanım bozukluğu olan bireylerde erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve pekiştireç duyarlılığı ilişkisinin araştırılması
Investigation of the relationship between adult attention deficit hyperactivity disorder and reinforcement sensitivity in substance use disorders
Esra Porgalı Zayman, Süheyla Ünal, Hatice Birgül Cumurcu, Özlem Özel Özcan, Rabia Bilici, Erşah Zayman
doi: 10.5505/kpd.2024.56767  Sayfalar 74 - 82

DERLEME
10.
Bipolar bozuklukta lityum yanıtıyla ilişkili klinik, genetik ve epigenetik belirteçler
Clinical, genetic, and epigenetic markers associated with lithium response in bipolar disorder
Bilge Targıtay Öztürk, Nese Direk
doi: 10.5505/kpd.2024.55632  Sayfalar 83 - 96

LookUs & Online Makale