ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ - J Clin Psy: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - 2023
EDITÖRDEN
1.
Araştırmada ve yayıncılıkta yaşanmış deneyimler
Lived experience in research and publishing
Deniz Ceylan
doi: 10.5505/kpd.2023.43778  Sayfalar 235 - 237
Makale Özeti |İngilizce PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sıçanlarda kronik hafif strese bağlı depresyonda antidepresan tedavisinin hipokampus ve hipotalamus endoplazmik retikulum stresi üzerine etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of antidepressant treatment on hippocampus and hypothalamus endoplasmic reticulum stress in chronic mild stress induced depression in rats
Mustafa Karaağaç, Mehmet Ak, Ercan Kurar, Faruk Uguz, Selim Kutlu
doi: 10.5505/kpd.2023.43410  Sayfalar 238 - 247

3.
Polikistik over sendromlu kadınlarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu semptomlarının obezite ile ilişkisi üzerine bir araştırma
A study on the relation of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms with obesity in women with polycystic ovary syndrome
Hüda Murat Soyak, Gökhan Açmaz
doi: 10.5505/kpd.2023.73603  Sayfalar 248 - 253

4.
Premenstrual disforik bozukluğun sıklığı, öngördürücüleri ve afektif mizaçlarla ilişkisi
Frequency and predictors of premenstrual dysphoric disorder and its association with affective temperaments
Irem Ekmekçi Ertek, Mehmet Ünler, Aysegul Yay Pençe, Aycan Kayalar
doi: 10.5505/kpd.2023.87049  Sayfalar 254 - 263

5.
Psikotik bozukluk tanılı hastaların TRSM programına düzenli katılım sıklığı ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
The frequency of regular participation in the community mental health center program of patients with the diagnosis of psychotic disorders and evaluation of related factors
Ceyda Sardoğan, Bülent Kadri Gültekin
doi: 10.5505/kpd.2023.31644  Sayfalar 264 - 271

6.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel profilleri: Eşlik eden psikiyatrik tanısı olan ve olmayan çocuklar arasındaki farklar
Cognitive profiles of children with attention deficit hyperactivity disorder: Differences between those with and without comorbid psychiatric diagnoses
Herdem Aslan Genç, Romina Markaroğlu, Serra Muradoğlu, Işıl Necef, Tuba Mutluer
doi: 10.5505/kpd.2023.92255  Sayfalar 272 - 281

7.
Sosyal anksiyete bozukluğu hastalarında belirsizlik altında karar verme
Decision-making under ambiguity in patients with social anxiety disorder
Hasan Demirci, Efruz Pirdoğan Aydın, Bekir Alp Kamazoğlu, Ömer Akil Özer
doi: 10.5505/kpd.2023.82713  Sayfalar 282 - 292

8.
Yeni tanı almış kanser hastalarında intihar riskinin değerlendirilmesi
Assessment of suicide risk among newly diagnosed cancer patients
Osman Hasan Tahsin Kilic, İhsan Aksoy, Umut Varol, Murat Anil, Ahmet Alacacioglu, Afra Sevde Çetin
doi: 10.5505/kpd.2023.48902  Sayfalar 293 - 299

9.
Obsesif kompulsif bozukluk olan olgularda dinamik tiyol/disülfit dengesi ve oksidatif metabolizmanın değerlendirilmesi
Evaluation of dynamic thiol/disulfide balance and oxidative metabolism in obsessive compulsive disorder patients
Ömer Furkan Yılmaz, Fatma Kartal, Şükrü Kartalcı
doi: 10.5505/kpd.2023.98853  Sayfalar 300 - 308

DERLEME
10.
Deprem ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığı: Bir sistematik derleme
Earthquake and mental health of healthcare workers: A systematic review
Şeyma Sehlikoğlu, Imran Gökçen Yilmaz Karaman, Cennet Yastıbaş Kaçar, Mustafa Emin Canakci
doi: 10.5505/kpd.2023.70845  Sayfalar 309 - 318

LookUs & Online Makale