ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psikotrop ilaçların prospektüslerinin okunabilirlik düzeyleri [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 161-168 | DOI: 10.5505/kpd.2024.53254

Psikotrop ilaçların prospektüslerinin okunabilirlik düzeyleri

Kerem Laçiner1, Selçuk Özdin2
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir metnin okunabilirliği bir dizi matematiksel formül kullanılarak objektif olarak ölçülebilmektedir. Psikiyatride hastaların bir ilacın etkilerini ve yan etkilerini doğru bir şekilde anlaması tedavi uyumu için çok önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’de güncel olarak kullanılan psikotrop ilaçların prospektüslerinin okunabilirlik düzeyini ölçmek ve ortalama olarak hangi yaş ve eğitim düzeyine uygun olduklarını belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya erişkin psikiyatrisinde daha sık kullanıldığı düşünülen dört ana psikotrop ilaç grubu dahil edilmiştir. Bu gruplardaki ilaçların en güncel prospektüslerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (https: //www.titck.gov.tr/kubkt) ve piyasadaki ilgili firmaların resmi web sitelerinden ulaşılmış ve bunların okunabilirlik düzeyi tespit edilmiştir. Çalışmada okunabilirlik düzeylerinin değerlendirilmesi için Ateşman ve Bezirci-Yılmaz tarafından geliştirilen formüller kullanılmıştır.
BULGULAR: Ortalama Ateşman okunabilirlik puanı 48,2 olarak saptanmıştır. Buna göre prospektüslerin okunabilirlikleri için 13. ila 15. sınıf düzeyinde eğitim gerektiği anlaşılmaktadır. Ortalama Bezirci-Yılmaz okunabilirlik puanı ise 13,2 olarak saptanmıştır. Buna göre de prospektüslerin okunabilirlikleri için yaklaşık olarak 13. sınıf, yani lisans düzeyinde eğitim gerektiği anlaşılmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’deki ortalama eğitim düzeyi dikkate alındığında psikotrop ilaç prospektüslerinin okunabilirliği için gereken eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Prospektüslerin okunabilirliklerinin artırılması, psikotrop ilaç kullanan hastaların tedavilerini anlamalarını kolaylaştırarak endişelerini azaltabilir, tedavi uyumlarını artırabilir ve dolayısıyla ruh sağlığının iyileşmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psikotrop ilaç, prospektüs, okunabilirlik

Readability levels of package leaflets of psychotropic drugs

Kerem Laçiner1, Selçuk Özdin2
1Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The readability of a text can be measured objectively using a series of mathematical formulas. Patients' proper understanding of a drug's effects and side effects is essential for treatment compliance in psychiatry. This study aimed to measure the readability level of the package leaflets of psychotropic drugs currently used in Turkey and to determine at what average age and education level were appropriate.
METHODS: Four main psychotropic drug groups, which are thought to be used more frequently in adult psychiatry, were included in this study. The most recent package leaflets of the drugs in these groups were obtained from the official websites of the Ministry of Health, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (https: //www.titck.gov.tr/kubkt) and the relevant companies in the market, and their readability level was determined. The formulas developed by Ateşman and Bezirci-Yılmaz were used to evaluate readability levels in this study.
RESULTS: The average Ateşman readability points were determined to be 48.2. From this, it was understood that an education at the level of the 13th-15th grade was necessary for the readability of the package leaflets. The average Bezirci-Yilmaz readability points were determined to be 13.2, indicating that an education at the level of 13th grade, or further education, was necessary for the readability of the package leaflets.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The level of education required for readability of the psychotropic drug package leaflets was seen to be extremely high when the average level of education in Turkey was considered. Improving package leaflets' readability can reduce patients' concerns about psychotropic drugs by facilitating their understanding of the treatment. It can increase treatment compliance, thereby helping the recovery of mental health.

Keywords: Psychotropic drugs, package leaflet, readability

Kerem Laçiner, Selçuk Özdin. Readability levels of package leaflets of psychotropic drugs. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 161-168

Sorumlu Yazar: Kerem Laçiner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale