ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psikiyatristler neden intihar ediyor? İnkar mı, damgalama mı? [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 101-107 | DOI: 10.5505/kpd.2024.22844

Psikiyatristler neden intihar ediyor? İnkar mı, damgalama mı?

Buket Koparal, Muhammed Hakan Aksu, Selçuk Candansayar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İntihar karmaşık bir halk sağlığı sorunudur. Psikiyatristlerin biyopsikososyal bir perspektiften intihar hakkında en çok bilgiye sahip olması beklenmesine rağmen, psikiyatrların ruh sağlığı ve intihar oranlarını değerlendiren çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, ruh sağlığı profesyonellerinin intiharla ilgili tutum ve davranışlarını, ayrıca intiharla ilişkili stigma düzeyini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma, Türkiye'deki psikiyatrlar (psikiyatri uzmanı ve asistan) ile gerçekleştirildi. Çevrimiçi bir anket Google Forms üzerinden oluşturuldu. Çevrimiçi anketler, Google Forms aracılığıyla e-posta ve WhatsApp, Telegram, Google ve Yahoo grupları üzerinden gönderildi. Çalışma, 23 Kasım 2022 ile 23 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcıları değerlendirmek için Sosyodemografik Bilgi Formu ve İntihara Yönelik Stigma Ölçeği (İYSÖ) kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 225 psikiyatrist katıldı. Tüm katılımcılar, intiharla ilgili stigmatizasyon düzeylerinin düşük olduğunu bildirdi. Asistan hekimler, uzman hekimlere göre yükselme/normlanma alt ölçeğinde anlamlı olarak daha yüksek puan aldı (p=0,018). Bir dine inanan katılımcılar, inanmayanlara göre stigmatizasyon ve izolasyon/depresyon alt ölçeklerinde anlamlı olarak daha yüksek puan aldı (sırasıyla p=0,006, p=0,003). İntihar düşüncesi geçmişi olmayan katılımcılar, intihar düşüncesi olanlara göre stigmatizasyon alt ölçeğinde anlamlı olarak daha yüksek puan aldı (p=0,004).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcılar tarafından bildirilen intiharla ilgili stigma puanları düşük olsa da, psikiyatrlar arasında intihar oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Psikiyatristler, intiharla ilgili duygularını, düşüncelerini ve inançlarını gizleyebilir, inkar edebilir ve rasyonalize edebilirler.

Anahtar Kelimeler: İntihar, stigma, inkar, psikiyatrist

Why do psychiatrists commit suicide? Denial or stigma?

Buket Koparal, Muhammed Hakan Aksu, Selçuk Candansayar
Gazi University Medicine Faculty Department Of Psychiatry

INTRODUCTION: Suicide is a complicated public health issue. Despite the expectation that psychiatrists have the most knowledge of suicide from a biopsychosocial perspective, there are few studies assessing the mental health and suicide rates of psychiatrists.This study aims to assess the suicide-related attitudes and behaviors of mental health professionals, as well as the stigma associated with suicide.

METHODS: This cross-sectional survey was conducted with psychiatrists (resident in psychiatry and specialist) in Turkey. An online survey was created via the Google Forms public web address. Online questionnaires were delivered through Google Forms by emailing and messaging on WhatsApp, Telegram, Google and Yahoo groups.The study was performed between November 23, 2022 and February 23, 2023. The Socio-demographic Information Form and the Stigma of Suicide Scale (SOSS) were used to evaluate the participants.

RESULTS: 225 psychiatrists participated in the study. All participants reported low levels of stigmatization related to suicide. Assistant physicians had significantly higher scores in the elevation/norming subscale compared to specialist physicians (p=0.018). Participants who believe in a religion received significantly higher scores in the stigmatization and isolation/depression subscales compared to those who do not believe (p=0.006, p=0.003, respectively). Participants without a history of suicidal ideation received significantly higher scores in the stigmatization subscale compared to those who have had suicidal ideation (p=0.004).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the stigma scores related to suicide reported by the participants were low, we know that the suicide rates among psychiatrists are high. Psychiatrists may hide, deny, and rationalize their feelings, thoughts, and beliefs about suicide.

Keywords: Suicide, social stigma, denial, psychiatrists

Buket Koparal, Muhammed Hakan Aksu, Selçuk Candansayar. Why do psychiatrists commit suicide? Denial or stigma?. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(2): 101-107

Sorumlu Yazar: Buket Koparal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale