ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2001
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sayı Dizisi Öğrenme Testinin Yol Açtığı Frontal Kortikal Aktivasyonlar: fMRG Paternleri
Frontal Cortical Activation Under Serial Digit Learning Test: fMRG Patterns
Hakkı Muammer KARAKAŞ, Sirel KARAKAŞ
Sayfalar 79 - 86

2.
Madde Kullanma Eğilimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği
The Reliabilitiy and Validity of Substance Abuse Proclivity Scale
Birsen CEYHUN, Ömer OGUZTURK, Ayşe Gülsen CEYHUN
Sayfalar 87 - 93

DERLEME
3.
Özgül Serotonin Geri Alım Engelleyicilerine Bağlı Kesilme Sendromlan
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation Syndromes
Lut Tamam
Sayfalar 102 - 111

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hekimlerde Tükenmişlik ve Iş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi
Relationships Between Burnout, Job Satisfaction and Life Satisfaction in Physicians
süheyla Ünal, Rıfat KARLIDAĞ, Saim YOLOĞLU
Sayfalar 113 - 118

DERLEME
5.
Şizofrenide Psikososyal Beceri Eğitiminde İçerik ve Etkinlikler
Content and Activities of Psychosocial Skills Training for Schizophrenia
Mustafa YILDIZ
Sayfalar 119 - 123

6.
Klozapin ve Şizofreni Sağaltımındaki Yeri
Clozapine and Place of It in Schizophrenia
Mükerrem GÜVEN, Sunar BİRSÖZ
Sayfalar 124 - 128

7.
Şizofreni ve Sanat*
Schizophrenia and Art
Melike Güney
Sayfalar 129 - 133

OLGU SUNUMU
8.
Nöroleptik Malign Sendrom ve Mental Retardasyon: İki Olgu Sunumu
Neuroleptic Malignant Syndrome with Mental Retardation: Two Cases
Metin TURAN, Rahim KUCUR
Sayfalar 134 - 137

LookUs & Online Makale