ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Relationships Between Burnout, Job Satisfaction and Life Satisfaction in Physicians [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(2): 113-118

Relationships Between Burnout, Job Satisfaction and Life Satisfaction in Physicians

süheyla Ünal1, Rıfat KARLIDAĞ2, Saim YOLOĞLU3
1Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA
2Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Yrd. Doç. Dr., Biyoistatistik Anabilim Dalı, MALATYA

The aim of our study was to search the relation between burnout, job satisfaction and life satisfaction in physicians working at Malatya. Data were collected from 384 physicians. The questionnaire consisted of a Sociodemographic Data Form, the Maslach Burnout Inventory (MBI), the Job Satisfaction Inventory (JSlj and the Life Satisfaction Inventory (LSI). The importance of the difference between two means test, one way variance analysis, correlation analysis, and multiple regression analysis were applied. Mean life satisfaction: 20.0+6.6, job satisfaction: 37.7+9.4 MBI-Emotional exhaustion: 14.06+6.05, MBI-depersonaliza- tion: 5.31+3.12, MBI-personal accomplishment: 20.57+4.23. Statistically significant associations: LSI/social and demographic variables: greater in women, married, having extra work related with medicine, believing salary is enough. LSI/Age: greater more than 40, LSI/Academic career: greater in academician and specialist than practitioner. LSI points were correlated with MBI- depersonalization, MBI-Emotional exhaustion negatively, and MBI-personal accomplishment, job satisfaction positively. The more education, enhancing communication and management skills, and the more effective coping mechanisms, the more physical exercises; the less burnout, and the more life and job satisfaction.

Keywords: Key Words: Burnout, physician, lije satisfaction.

Hekimlerde Tükenmişlik ve Iş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi

süheyla Ünal1, Rıfat KARLIDAĞ2, Saim YOLOĞLU3
1Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA
2Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Yrd. Doç. Dr., Biyoistatistik Anabilim Dalı, MALATYA

Malatya ili merkezinde çalışan hekimlerde tükenmişlik, iş doyumu düzeylerinin ve bazı sosyodemografik değişkenlerin, yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan 384 hekimden veriler, Sosyodemografik Veri Toplama Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ), İş Doyumu Ölçeği (İDÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılarak toplanmıştır. YDÖ puanları bakımından erkekler ile kadınlar arasında, hekimlikle ilgili ek işi olanlar ile olmayanlar arasında (p<0.05), evliler ile bekarlar arasında (p<0.01), aylık gelirini yeterli bulanlar ile yetersiz bulanlar arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.001). YDÖ puanları bakımından yaş grupları arasında fark olduğu bulunmuştur (F: 9.01; p<0.0001). Meslekte çalışma sürelerine göre oluşturulan gruplar arasında YDÖ puanları yönünden fark olduğu görüldü (F: 9.41; p<0.0001). Akademik Unvanları ile hekimlerin YDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (F: 7.14; P<0.0001). YDÖ puanları MTÖ-DYS (p <0.001) ve MTÖ-DT puanlarıyla negatif (p<0.001), MTÖ-KB (p<0.001) ve İDÖ puanları ile ise pozitif anlamlı korelasyon göstermektedir (p<0.001). Multipl regresyon analizi sonucuna göre YDÖ puanına İDÖ, MTÖ-KB ve MTÖ-DT puanlarının etkili olduğu bulunmuştur. Meslek içi eğitimin kalitesinin arttırılması, iletişim, stresle başa çıkma ve yönetme becerileri açısından özel eğitim verilmesi, düzenli egzersiz gibi etkinliklere olanak yaratılması daha az tükenme, daha fazla iş ve yaşam doyumunu sağlayacaktır.


süheyla Ünal, Rıfat KARLIDAĞ, Saim YOLOĞLU. Relationships Between Burnout, Job Satisfaction and Life Satisfaction in Physicians. J Clin Psy. 2001; 4(2): 113-118
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale