ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Frontal Cortical Activation Under Serial Digit Learning Test: fMRG Patterns [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(2): 79-86

Frontal Cortical Activation Under Serial Digit Learning Test: fMRG Patterns

Hakkı Muammer KARAKAŞ1, Sirel KARAKAŞ2
1Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, EDİRNE
2Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

Studies on clinical samples have shown that performance on Serial Digit Learning Test (SDLT) is dependent on mesial temporal lobe and hippocampus, both of which are responsible from learning and its consolidation. However, an effective SDLT performance also requires such processes as utilisation of various cognitive strategies, temporal ordering of events and control of interfering effects; all of these processes are among the functions of the frontal lobes. This study tests the hypothesis that SDLT performance is also related to the frontal lobes. The study was conducted on four healthy, right-handed, volunteer male subjects who were exposed to the conditions of the experiment more that once for control purposes. For functional magnetic resonance imaging (fMRl), the "motor-SDLT1 paradigm that had been developed in the present study were applied at 1.0 T magnetic environment, using single-shot gradient-echo echo planar imaging. Also developed in the study were fMRl recording and analysis techniques that application of the specified paradigm required. SDLT correlated activations were encountered in all subjects in frontal lobe, especially distinct at the right orbital frontal gyrus; these activations were mapped to Brodmann's 9, 10, and 11. areas. Brodmann's 11. area was found to be specifically correlated with the recall phase of the task. These prelimi-nary findings supported the research hypothesis which stated that SDLT performance affects frontal lobe activation. The findings that were obtained from clinical samples on the serial learning curve were also found to be consistent with the findings of this study. Previous studies where various mapping techniques were utilised could not obtain similar findings. Such findings were discussed within the scope that in these studies, appropriate techniques that would specifically reveal frontal activation had not been utilised.

Keywords: Key Words: Serial Digit Learning Test (SDLT), frontal lobe, cognition, functional magnetic resonance imaging (fMRI).

Sayı Dizisi Öğrenme Testinin Yol Açtığı Frontal Kortikal Aktivasyonlar: fMRG Paternleri

Hakkı Muammer KARAKAŞ1, Sirel KARAKAŞ2
1Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, EDİRNE
2Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanı,TÜBİTAK Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu, Ankara

Sayı Dizileri Öğrenme Testi (SDÖT) performansının, öğrenme ve bunun konsolidasyonundan sorumlu mezial temporal lob ve hip- pokampusla ilişkili olduğu, hasta grupları üzerinde yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak SDÖT performansı, çeşitli bilişsel stratejilerin kullanılması, olayların zamanda düzenlenmesi, olayların birbiri üzerindeki enterferansmın kontrolü gibi süreçleri de gerektirmektedir; bu süreçler ise frontal lobun faaliyetleri arasındadır. Mevcut çalışmada SDÖT performansının frontal lob faaliyetiyle de ilgili olduğu yolundaki hipotez test edilmiştir. Çalışma kontrol amacıyla tekrarlı kontrol ölçümlerinin alındığı sağlıklı, sağ elini kullanan dört gönüllü erkek denek üzerinde yürütülmüştür. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) için, mevcut çalışma kapsamında geliştirilmiş olan "motor-SDÖT' paradigması 1.0 T manyetik alanda single-shot gradyent-eko eko-planar görüntüleme sekansı kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmada, ayrıca, söz konusu paradigmanın uygulanması için gerekli olan fMRG kayıt ve analiz teknikleri geliştirilmiştir. Tüm deneklerde sağ orbital girus çevresinde belirgin olmak üzere frontal aktivasyonlar saptanmış, aktivasyonlar Brodmann'ın 9, 10 ve 11. alanlarına haritalanmıştır. Brodmann'ın 11. alanı, görevin hatırlama fazına özgül aktivas- yon göstermiştir. Elde edilen öncül sonuçlar, SDÖT performansının frontal aktivasyona yol açtığı yolundaki araştırma hipotezini desteklemiştir. Klinik örneklemlerde seri öğrenme eğrisi üzerinde elde edilen bulgular da, araştırma bulgularıyla uyumlu olmuştur. Çeşitli beyin haritalama tekniklerinin kullanıldığı daha

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT), frontal lob, kognisyon, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG).

Hakkı Muammer KARAKAŞ, Sirel KARAKAŞ. Frontal Cortical Activation Under Serial Digit Learning Test: fMRG Patterns. J Clin Psy. 2001; 4(2): 79-86
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale