ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Özgül Serotonin Geri Alım Engelleyicilerine Bağlı Kesilme Sendromlan [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(2): 102-111

Özgül Serotonin Geri Alım Engelleyicilerine Bağlı Kesilme Sendromlan

Lut Tamam1
Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) depresyon başta olmak üzere, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, dürtü denetim bozuklukları gibi çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak, kısa süreli ilaç etkinlik çalışmalarında belirlenemeyen ya da gözlenmeyen yan etkiler bildirilmeye başlanmıştır. Bunların arasında son zamanlarda üzerinde önemle durulan bir kavram, SSRI'larm aniden ya da yavaş yavaş kesilmesi sonrasında ortaya çıkan somatik ya da psikolojik belirtileri kapsayan kesilme sendromudur. Bu sendrom- da görülen belirtiler genellikle kendi kendini sınırlayan, SSRI'larm tekrar başlanması sonrası hızla düzelen ve ilacın tedavi etmek amacıyla kullanıldığı hastalığın tekrar ortaya çıkması ya da rekürrensi ile açıklanamayan belirtilerdir. Başlangıçta sadece birkaç olgu sunumunda adı geçen bu sendrom üzerinde, son zamanlarda çok sayıda araştırma, kontrollü çalışmalar, olgu bildirimleri yapılmış ve böylece konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilebilmiştir. Bu yazıda, SSRI kesilme sendromunun sıklığı, klinik ve sosyodemografık özellikleri, etiyoloji ve patofız- yolojisi, tedavisi ve ortaya çıkmasını engellemeye yönelik yapılması gerekenler aktarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Selektif serotonin gerialım inhibitörleri, antidepresanlar, kesilme sendromu, yan etkiler.

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation Syndromes

Lut Tamam1
Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA

Selective serotonin reuptake inhibitors are widely used in many psychiatric disorders such as depression, anxiety disorders, obsessive-compulsive disorders, eating disorders, impulse control disorders. The number of adverse effect reports relevant to SSRI that has not been defined during short-term drug efficacy studies started to increase in parallel to widespread usage ofSSRI's. An important phenomenon among these adverse effects is SSRI discontinuation syndrome, which occurs following the interruption of an extended period ofSSRI's and associated with somatic and psychological symptoms. Discontinuation symptoms are characteristic symptoms that follow termination or reduction in drug dosage, are self-limiting, reversed by re-introducing the drug and which can not be explained as a re-appearance of the disorder for which the drug was prescribed. Literature concerning the SSRI discontinuation syndrome consists mainly of case reports and a limited number of controlled prospective studies. In this article, the frequency, clinical features, etiology and pathophysiology, treatment of SSRI discontinuation syndrome and management methods for avoiding this syndrome are explained in detail.

Keywords: Key Words: Selective serotonin reuptake inhibitors, antidepressants, discontinuation syndromes, adverse effects.

Lut Tamam. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation Syndromes. J Clin Psy. 2001; 4(2): 102-111
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (6664 kere indirildi)
LookUs & Online Makale