ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2022
EDITÖRDEN
1.
Bir bilimsel makalenin ölüm fermanı: Geri çekme (tur, eng)
The death decree of a scientific paper: Retraction (tur, eng)
Mehmet Yumru, Oğuzhan Herdi
doi: 10.5505/kpd.2022.35545  Sayfalar 136 - 139
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda serum zonulin seviyelerinin belirti şiddeti, vücut kitle indeksi ve cinsiyet ile ilişkisi (eng)
Serum zonulin levels are correlated with symptom severity independent from body mass index and gender in children with attention deficit hyperactivity disorder (eng)
Miray Cetinkaya, Halil Kara, Burak Açıkel, Sibel Cigdem Tuncer
doi: 10.5505/kpd.2022.74317  Sayfalar 140 - 147

3.
Tip 1 diabetes mellituslu çocuk ve ergenlerde komorbid psikopatolojilerin glisemik kontrol üzerine etkisinin araştırılması (eng)
Investigation of the effect of comorbid psychopathologies on glycemic control in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus (eng)
Burcu Kardaş, Ömer Kardaş, Meliha Demiral, Edip Ünal, Mehmet Nuri Ozbek
doi: 10.5505/kpd.2022.44712  Sayfalar 148 - 154

4.
Klozapin serum düzeylerinin cinsiyet, sigara içme ve belirti şiddeti ile ilişkisi (tur)
Relationship of clozapine serum levels with gender, smoking and symptom severity (tur)
Eren Yıldızhan, Eda Uzun, Nesrin Buket Tomruk
doi: 10.5505/kpd.2022.56688  Sayfalar 155 - 167

5.
Pandemi döneminde çocuk psikiyatrisi yataklı servisinde izlenen hastaların hastalık şiddeti ve tedavi etkinliği “Normal” dönemden farklı mı? (eng)
Are the illness severity and treatment efficacy of the patients followed in the child psychiatry inpatient service during the pandemic period different from the ‘’Normal’’ period? (eng)
Sezen Köse, Burcu Özbaran, Nurhak Doğan, İlayda Barankoğlu, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2022.46872  Sayfalar 168 - 176

6.
Gri bölgedeki karar verme kapasitesi vakalarına ilişkin acil servis ve psikiyatri hekimlerinin görüşlerinin karşılaştırılması (eng)
Comparison of emergency department and psychiatry physicians’ views on decision-making capacity cases in the grey zone (eng)
Harun Olcay Sonkurt, Şengül Tosun Altınöz, Akın Coşkun, Ali Ercan Altınöz
doi: 10.5505/kpd.2022.13245  Sayfalar 177 - 183

7.
COVID-19 pandemisi öncesi ve sırasında çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuru profilinin karşılaştırılması ve pandeminin çocuklarda duygusal-davranışsal sorunlar üzerine etkisi (eng)
The comparison of application profile to child psychiatry outpatient clinic before and during the COVID-19 pandemic and the effect of the pandemic on emotional-behavioral problems in children (eng)
Ferhat Yaylaci, Barış Güller
doi: 10.5505/kpd.2022.21957  Sayfalar 184 - 192

8.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde Akdeniz diyeti alışkanlıkları ve semptomlar üzerine etkileri (eng)
Mediterranean diet habits and their effects on symptomatology among children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (eng)
Mert Beşenek, Merve Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2022.66592  Sayfalar 193 - 201

9.
COVID-19 pandemi öncesi ve sırasında çocuk ve ergenlere konulan psikiyatrik tanıların değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi örneklemi (tur)
Evaluation of the psychiatric diagnosis of children and adolescents before and during the COVID-19 pandemic: A sample from a university hospital (tur)
Hacer Gizem Gerçek, Aziz Kara, Yağmur Köksal Yasin
doi: 10.5505/kpd.2022.97344  Sayfalar 202 - 208

DERLEME
10.
COVID-19 sürecinin politik psikolojik yansımalarının Türkiye bağlamında değerlendirilmesi (eng)
Evaluation of the political psychological reflections of the COVID-19 process in the context of Turkey (eng)
Gülşah Köprülü, Mehmet Ak
doi: 10.5505/kpd.2022.16779  Sayfalar 209 - 218

OLGU SUNUMU
11.
Antipsikotik ilaçların neden olduğu miyoklonik nöbetler: Bir olgu dizisi ve literatür incelemesi (eng)
Myoclonic seizures induced by antipsychotic drugs: A case series and literature review (eng)
Taylan Altıparmak, Cagatay Hasim Yurtseven, Bahadır Geniş, Behcet Cosar
doi: 10.5505/kpd.2022.48254  Sayfalar 219 - 222

12.
Kleine-Levin sendromu’nda bir tetikleyici olarak L-karnitin: Bir olgu sunumu (eng)
L-carnitine use as a trigger for the onset of Kleine-Levin syndrome: A case presentation (eng)
Ferhat Yaylaci, Önder Küçük, Handan Özek Erkuran
doi: 10.5505/kpd.2022.91668  Sayfalar 223 - 228

13.
Fonksiyonel yürüme bozukluğu olan bir olguya yaklaşım (tur)
Approach to a case with functional gait disorder (tur)
Koray Yarız, Cansu Pınar Yavaş, Hakan Kumbasar
doi: 10.5505/kpd.2022.35651  Sayfalar 229 - 233

14.
Bir kız ergende klaritromisin kullanımında katatoni-benzeri belirtiler ile kendini gösteren psikotik bozukluk: Olgu sunumu (eng)
Clarithromycin induced psychotic disorder with catatonic-like features in an adolescent girl: Case report (eng)
Burcu Ersöz Alan, Sıla Akarçay, Yusuf Selman Çelik
doi: 10.5505/kpd.2022.67984  Sayfalar 234 - 237

LookUs & Online Makale