ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The comparison of application profile to child psychiatry outpatient clinic before and during the COVID-19 pandemic and the effect of the pandemic on emotional-behavioral problems in children (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(2): 184-192 | DOI: 10.5505/kpd.2022.21957

The comparison of application profile to child psychiatry outpatient clinic before and during the COVID-19 pandemic and the effect of the pandemic on emotional-behavioral problems in children (eng)

Ferhat Yaylaci, Barış Güller
Dörtcelik Child Hospital, Child And Adolescent Psychiatry, Bursa

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the effects of the COVID-19 pandemic and the measures taken in our country on application profile to the child psychiatry clinic.
METHODS: In our study, the file data of the cases aged 0-18 years who applied to our clinic for the first time during the pandemic period (between 1st of April and 1st of august 2020) were retrospectively scanned, and they were compared with the file data of cases applying for the first time between the same dates of the previous year. As part of the evaluation, the data of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Parent form, which was filled out by the parents of all children between the ages of 6 and 16 who applied to our clinic for the first time, were also analyzed.
RESULTS: The data of 707 children and teenagers were examined in our study. It was found that the application rate of school-aged children decreased significantly during the pandemic period (p <0.05). The rate of Anxiety Disorders (13.2%) showed a significant increase in the cases applied during the pandemic (p <0.05). The total difficulty score of SDQ was found to be significantly higher in cases with the application at the time of pandemic compared to cases that applied at the same time of the previous year. The total difficulty scores of SDQ were respectively 15.98 ± 5.63, 13.87 ± 6.64 (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings have shown that the pandemic and the measures taken for it are the reasons for changes in the practice of child psychiatry clinics.

Keywords: Child psychiatry, clinic, COVID 19, pandemic, mental health

COVID-19 pandemisi öncesi ve sırasında çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuru profilinin karşılaştırılması ve pandeminin çocuklarda duygusal-davranışsal sorunlar üzerine etkisi (eng)

Ferhat Yaylaci, Barış Güller
Dörtçeli̇k Çocuk Hastanesi̇,çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, COVİD-19 pandemisi ve ülkemizde uygulanan tedbirlerin bir çocuk psikiyatrisi kliniğine başvuru profili üzerine etkisini araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, pandemi dönemine denk gelen (01 Nisan-01 Ağustos 2020) tarihlerde kliniğimize ilk kez başvuran 0-18 yaş arası olguların dosya verileri geriye dönük olarak taranmış, bir önceki yılın aynı tarihleri arasında ilk kez başvuran olguların dosya verileri ile karşılaştırılmıştır. Değerlendirmenin bir parçası olarak kliniğimizde 6-16 yaş arası ilk kez başvuran tüm çocukların ebeveynlerine doldurtulan Güçler Güçlükler Anketi (GGA) Anne Baba formu verileri de analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda 707 çocuk ve ergenin verileri incelenmiştir. Okul çağı çocuklarının başvuru oranının pandemi döneminde anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Yine pandemi sırasında başvuran olgularda Kaygı Bozuklukları (%13.2) oranı anlamlı artış göstermiştir (p<0.05). GGA toplam güçlük puanı pandemi döneminde başvuran olgularda bir önceki yılın aynı tarihlerinde başvuran olgulara göre anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır. GGA toplam güçlük puanları sırasıyla 15.98±5.63, 13.87±6.64 idi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız pandemi ve alınan önlemlerin çocuk psikiyatrisi klinik pratiğinde değişikliklere neden olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikiyatrisi, klinik, COVID 19, pandemi, ruh sağlığı

Ferhat Yaylaci, Barış Güller. The comparison of application profile to child psychiatry outpatient clinic before and during the COVID-19 pandemic and the effect of the pandemic on emotional-behavioral problems in children (eng). J Clin Psy. 2022; 25(2): 184-192

Corresponding Author: Ferhat Yaylaci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale