ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Evaluation of the political psychological reflections of the COVID-19 process in the context of Turkey (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(2): 209-218 | DOI: 10.5505/kpd.2022.16779

Evaluation of the political psychological reflections of the COVID-19 process in the context of Turkey (eng)

Gülşah Köprülü1, Mehmet Ak2
1Ministry of Education, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Konya, Turkey,

The Covid-19 epidemic, with its rapid contagion and deadly effect, emerged in China and surrounded the whole world. This epidemic, unlike other epidemics has emerged in the global age. Due to the disappearance of borders as a result of globalization, both the physiological and psychological spread of the virus has been rapid. The transmission of the Covid-19 virus through contact and droplets has provided its physiological spread, while digital media channels have provided its psychological spread. The negativities experienced in health, economy, politics and cultural structures have shaken the societies in the context of political-psychology. Anxiety and fear caused by the pandemic have negatively affected the psychology of individuals and therefore the whole society. In this study, the effects of the Covid-19 process on Turkey and how Turkey responded to the epidemic were tried to be evaluated in the context of political psychology. By examining the researches published in the process, the improvements made in the field of health against the epidemic, the regulations covering the whole society and the measures to overcome the process with the least damage were mentioned. It has been concluded that, as a result of the negative factors that directly affect mental health such as compulsory social isolation, losses, death anxiety brought by the pandemic, as well as processes such as unemployment and bankruptcy caused by inadequate socio-economic policies, a pandemic of mental disorders may occur in future.

Keywords: COVID-19, politics, psychology

COVID-19 sürecinin politik psikolojik yansımalarının Türkiye bağlamında değerlendirilmesi (eng)

Gülşah Köprülü1, Mehmet Ak2
1Milli Eğitim Bakanlığı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Konya, Türkiye

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı saran Covid-19 salgını, hızla bulaşması ve ölümcül etkisiyle dünya tarihideki en büyük salgınlardan biri olmuştur. Bu salgın, diğer salgınlardan farklı olarak küresel çağda ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak sınırların ortadan kalkması nedeniyle virüsün hem fizyolojik hem de psikolojik yayılımı hızlı olmuştur. Covid-19 virüsünün temas ve damlacık yoluyla bulaşması fizyolojik yayılmasını sağlarken, dijital medya kanalları psikolojik yayılmasını sağlamıştır. Sağlık, ekonomi, siyaset ve kültürel yapılarda yaşanan olumsuzluklar toplumları siyaset-psikoloji bağlamında sarsmıştır. Pandeminin yarattığı endişe ve korku, bireylerin ve dolayısıyla tüm toplumun psikolojisini olumsuz etkilemiştir. Bu çalışmada politik psikoloji bağlamında Covid-19 sürecinin Türkiye üzerindeki etkileri ve Türkiye'nin salgına nasıl tepki verdiği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte yayımlanan araştırmalar ve raporlar incelenerek Türkiye’nin salgın yönetiminde hangi alanlarda başarılı ya da başarısız olduğu tespit edilmeye çalışılırken özellikle ülkedeki psikopolitik durum üzerine yoğunlaşılmıştır. Pandeminin getirdiği zorunlu sosyal izolasyon, kayıplar, ölüm kaygısı gibi ruh sağlığını doğrudan etkileyen olumsuz faktörlerin yanı sıra yetersiz sosyo-ekonomik politikaların neden olduğu işsizlik ve iflas gibi süreçler sonucunda, gelecekte bir ruhsal bozukluk salgınının ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, politika, psikoloji

Gülşah Köprülü, Mehmet Ak. Evaluation of the political psychological reflections of the COVID-19 process in the context of Turkey (eng). J Clin Psy. 2022; 25(2): 209-218

Corresponding Author: Mehmet Ak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale