ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Myoclonic seizures induced by antipsychotic drugs: A case series and literature review (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(2): 219-222 | DOI: 10.5505/kpd.2022.48254

Myoclonic seizures induced by antipsychotic drugs: A case series and literature review (eng)

Taylan Altıparmak1, Cagatay Hasim Yurtseven2, Bahadır Geniş3, Behcet Cosar2
1Cankiri State Hospital, Neurology Department, Cankiri
2Gazi University Faculty of Medicine, Psychiatry Department, Ankara
3Kocaeli University Faculty of Medicine, Psychiatry Department, Kocaeli

The true frequency of myoclonic seizures caused by antipsychotics is unknown. Myoclonus associated with clozapine and other antipsychotics has been shown less frequently than tonic-clonic seizures in the literature and the treatment protocol is controversial. In this study, we have compiled current literature data by presenting our clinical experiences in patients who developed myoclonic seizures with antipsychotic use.
The patients were followed up in the inpatient service of Gazi University Hospital, Department of Psychiatry between 2014-2019. Demographic data, clinical variables, imaging methods and response to treatment of 10 patients with myoclonic seizures were analyzed. After clinical evaluation, psychiatric diagnoses were clarified according to DSM-5. Psychotropic drugs and doses, EEG, MRI examinations and follow-up data were recorded in these patients with myoclonic seizures.
While 6 of the patients (60%) were receiving clozapine treatment, other patients using olanzapine, amisulpride and quetiapine were seen as 2 (20%), 1 (10%) and 1 (10%), respectively. The mean chlorpromazine dose-equivalent of the antipsychotics used by all 10 patients was 876.66 mg per day. In addition to antipsychotic change, valproic acid was used (most frequently) for the control of myoclonic seizures in 8 of the patients (80%), due to insufficient response.
Myoclonic seizures may be misdiagnosed as sudden falls resulting from generalized tonic-clonic seizures, dyskinesia, and clozapine induced hypotension. In patients with myoclonic seizures, use of antipsychotic drugs should be kept in mind, especially in additional medical conditions such as renal failure, as well as direct central nervous system pathologies.

Keywords: Myoclonic seizures, myoclonus, antipsychotics, schizophrenia, atypical antipsychotics

Antipsikotik ilaçların neden olduğu miyoklonik nöbetler: Bir olgu dizisi ve literatür incelemesi (eng)

Taylan Altıparmak1, Cagatay Hasim Yurtseven2, Bahadır Geniş3, Behcet Cosar2
1Çankırı Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Çankırı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli

Antipsikotiklerle oluşan miyoklonik nöbetlerin gerçek sıklığı bilinmemektedir. Klozapin ve diğer antipsikotiklerle ilişkili miyoklonus, literatürde tonik-klonik nöbetlere göre daha az sıklıkla gösterilmiş ve tedavi protokolü tartışmalıdır. Bu çalışmada antipsikotik kullanımı ile miyoklonik nöbet gelişen hastalarımızda klinik deneyimlerimizi sunarak güncel literatür verilerini derlemiş bulunmaktayız.
Hastalar Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ nda 2014-2019 yıllarında takip edilmiştir. Miyoklonik nöbetleri olan 10 hastanın demografik ve klinik verileri, görüntüleme yöntemleri ve tedavi yanıtları incelendi. Klinik değerlendirme sonrası DSM-5'e göre psikiyatrik tanıları netleştirildi. Miyoklonik nöbet görülen bu hastaların tedavilerinde yer alan psikotrop ilaçlar, dozları, EEG, MRG sonuçları ve takip verileri kaydedildi.
Hastaların 6'sı (% 60) klozapin tedavisi alırken, olanzapin, amisülpirid ve ketiapin kullanan diğer hastalar sırasıyla 2(% 20), 1(% 10) ve 1(% 10) olarak görüldü. Kullanılan antipsikotiklerin ortalama klorpromazin doz eşdeğeri günde 876.66 mg olarak hesaplandı. Hastaların 8'inde (% 80) miyoklonik nöbetlerin kontrolü için antipsikotik değişimine ek olarak, yeterli cevap sağlanamaması nedenli, valproik asit (en sık olarak) kullanıldı.
Miyoklonik nöbetler; jeneralize tonik-klonik nöbetler, diskinezi ve klozapine bağlı hipotansiyondan kaynaklanan ani düşmeler olarak yanlış tanı alabilmektedir. Miyoklonik nöbetleri olan hastalarda direkt santral sinir sistemi patolojilerinin yanı sıra -özellikle böbrek yetmezliği gibi ek tıbbi durumlarda- antipsikotik ilaç kullanımı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyoklonik nöbetler, miyoklonus, antipsikotikler, şizofreni, atipik antipsikotikler

Taylan Altıparmak, Cagatay Hasim Yurtseven, Bahadır Geniş, Behcet Cosar. Myoclonic seizures induced by antipsychotic drugs: A case series and literature review (eng). J Clin Psy. 2022; 25(2): 219-222

Corresponding Author: Taylan Altıparmak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale