ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Serum zonulin levels are correlated with symptom severity independent from body mass index and gender in children with attention deficit hyperactivity disorder (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(2): 140-147 | DOI: 10.5505/kpd.2022.74317

Serum zonulin levels are correlated with symptom severity independent from body mass index and gender in children with attention deficit hyperactivity disorder (eng)

Miray Cetinkaya1, Halil Kara2, Burak Açıkel3, Sibel Cigdem Tuncer4
1Department of Child And Adolescent Psychiatry, University of Health Sciences, Dr Sami Ulus Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Child And Adolescent Psychiatry, Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray, Turkey
3Department of Child And Adolescent Psychiatry, Konya City Hospital, Konya, Turkey
4Department of Clinical Biochemistry, Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray, Turkey

INTRODUCTION: It has been recently emphasized that neurodevelopmental disorders such as schizophrenia, autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) may be related to the gut-brain axis. Zonulin is a protein that changes the integrity of tight junctions between gastrointestinal mucosa cells. We aimed to investigate serum zonulin levels and its relationship with symptom severity in children with ADHD.
METHODS: 21 ADHD patients and 19 controls were included. Zonulin levels were obtained from blood specimens. Clinical severity of the ADHD symptoms was evaluated by Conner’s Parents Rating Scale-Revised/Long Form (CPRS-R/L) and Conner’s Teacher Rating Scale-Revised/Long Form (CTRS-R/L) in ADHD group.
RESULTS: There was no significant difference between the groups in terms of age, gender and body mass index. Mean serum zonulin level of the ADHD group was 13.45±9.08 and 21.32± 19.96 in the control group. There was no significant difference between groups (t=1.99, p=0.51). Significant correlation was found (R=0.82, p<0.01) between serum zonulin levels and CTRS-R/L scores in the ADHD group. This correlation persisted when BMI and sex variables were controlled (R=0.85, p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We have found significant correlation between ADHD symptom severity and serum zonulin levels, whereas there was no significant difference between children with ADHD and controls.

Keywords: Attention deficit, zonulin, children, intestinal, gut

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda serum zonulin seviyelerinin belirti şiddeti, vücut kitle indeksi ve cinsiyet ile ilişkisi (eng)

Miray Cetinkaya1, Halil Kara2, Burak Açıkel3, Sibel Cigdem Tuncer4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi, Ankara
2Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aksaray
3Konya Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi, Konya
4Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Ana Bilim Dalı, Aksaray

GİRİŞ ve AMAÇ: Şizofreni, otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi nörogelişimsel bozuklukların bağırsak-beyin ekseniyle ilişkili olabileceği son zamanlarda vurgulanmıştır. Zonulin, gastrointestinal mukoza hücreleri arasındaki sıkı bağlantıların bütünlüğünü değiştiren bir proteindir. DEHB'li çocuklarda serum zonulin düzeylerini ve semptom şiddeti ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 21 DEHB hastası ve 19 kontrol dahil edildi. Zonulin seviyeleri kan örneklerinden elde edildi. DEHB belirtilerinin klinik şiddeti, Conners’ Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş/Uzun Form (CPRS-R/L) ve Conners’ Öğretmen Derecelendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş/Uzun Form (CTRS-R/L) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından anlamlı fark yoktu. DEHB grubunun ortalama serum zonulin düzeyi 13.45 ± 9.08 ve kontrol grubunda 21.32 ± 19.96 idi. Gruplar arasında anlamlı fark yoktu (t = 1.99, p = 0.51). DEHB grubunda serum zonulin düzeyleri ile CTRS-R / L skorları arasında anlamlı korelasyon (R = 0.82, p <0.01) bulundu. Bu korelasyon, VKİ ve cinsiyet değişkenleri kontrol edildiğinde de devam etti (R = 0.85, p <0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: DEHB semptom şiddeti ile serum zonulin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla birlikte, DEHB olan çocuklar ve kontroller arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği, zonulin, çocuk, bağırsak

Miray Cetinkaya, Halil Kara, Burak Açıkel, Sibel Cigdem Tuncer. Serum zonulin levels are correlated with symptom severity independent from body mass index and gender in children with attention deficit hyperactivity disorder (eng). J Clin Psy. 2022; 25(2): 140-147

Corresponding Author: Miray Cetinkaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale