ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Zorunlu göç ve çocuk ruh sağlığına etkileri
Effects of forced migration on child mental health
Sevcan Karakoç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2020.39206  Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Anne tutumlarına yönelik psikoeğitimin çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluk semptomlarına etkisi (eng)
The effect of psycho-education about maternal attitudes on childhood obsessive compulsive disorder symptoms (eng)
Ecem Akıncı, Oya Mortan Sevi
doi: 10.5505/kpd.2020.82612  Sayfalar 7 - 22

3.
Madde bağımlılığında dürtüsellik ve saldırganlığın incelenmesi (tur)
Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse (tur)
Berrak Köksal, Semra Karaca, Serhat Çıtak
doi: 10.5505/kpd.2020.46693  Sayfalar 23 - 33

4.
Üniversite öğrencilerinde sosyodemografik özellikler ile problemli internet kullanımının kumar oynayanlar ve oynamayanlar arasındaki karşılaştırması (eng)
The comparison between the socio-demographic characteristics and the problematic internet use between gamblers and non-gamblers among university students (eng)
Mehmet Çakıcı, Yağmur Fırat, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz
doi: 10.5505/kpd.2020.93685  Sayfalar 34 - 42

5.
Anksiyeteli ve karma özellikli depresyonu değerlendirme: Klinikte yararlı depresyon sonlanım ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği (tur)
Assessing depression with anxious distress and mixed features: The validity and reliability of the Turkish version of the clinically useful depression outcome scale (tur)
Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Mehmet Öztürk, Esma Akpınar Aslan
doi: 10.5505/kpd.2020.31932  Sayfalar 43 - 55

6.
Yatarak tedavi gören major depresyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eş tanısı olan ve olmayan erişkinlerde çocukluk çağı travmalarının incelenmesi (eng)
Investigation of childhood traumas in inpatient adults with major depression and with or without attention deficit hyperactivity disorder comorbidity (eng)
Esin Erdoğan, Dursun Hakan Delibaş, Emel Pasa Baskin
doi: 10.5505/kpd.2020.54765  Sayfalar 56 - 63

7.
Toplum ruh sağlığı merkezine katılım sıklığının içgörü, tedavi uyumu ve işlevselliğe etkisi (eng)
The effects of the frequency of participation to the community mental health center on insight, treatment adherence and functionality (eng)
Şengül Şahin, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ
doi: 10.5505/kpd.2020.49369  Sayfalar 64 - 71

8.
Psikotik bozukluk tanılı hastalarda uzun etkili, oral ve kombinasyon antipsikotik tedavilerinin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of long acting, oral and combination antipsychotic treatments in patients with psychotic disorder (tur)
Yasir Şafak, Süheyla Doğan Bulut, Hasan Karadağ, Sibel Orsel
doi: 10.5505/kpd.2020.42103  Sayfalar 72 - 82

9.
Okul öncesi dönemde çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocukların annelerinin tutumlarının, yeterliliklerinin ve bağlanma biçimlerinin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of the parental attitudes, competency and attachment styles of the mothers of the children at preschool period who were admitted to child psychiatry services (tur)
Öznur Bilaç, Arif Önder, Canem Kavurma, Yakup Doğan, Gülçin Uzunoğlu, Yetis Isildar, Şermin Yalın Sapmaz
doi: 10.5505/kpd.2020.07078  Sayfalar 83 - 91

10.
Psikiyatrik bozukluklar ile özkıyım arasındaki ilişkinin incelenmesi: 2013-2018 yılları için kayıtlara dayalı geriye dönük bir araştırma (tur)
Investigation of the relationship between psychiatric disorders and suicide: A retrospective research based on records for 2013-2018 (tur)
Burak Mete, Vedat Söyiler, Erkan Pehlivan
doi: 10.5505/kpd.2020.35582  Sayfalar 92 - 100

KISA BILDIRI
11.
Çocuk ve ergen obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastalarda nötrofil lenfosit oranı önemli bir parametre olabilir mi? (eng)
Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be an important parameter in children and adolescents with obsessive compulsive disorder? (eng)
Aylin Deniz Uzun, Şermin Yalın Sapmaz, Burak Çakır, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2020.02359  Sayfalar 101 - 105

OLGU SUNUMU
12.
Psikojenik kusma tedavisinde göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR)’nin hızlı etkinliği: Olgu sunumu (tur)
Rapid effect of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in treatment of psychogenic vomiting: Case report (tur)
İbrahim Gündoğmuş, Mikail Burak Aydın, Dilek Sarı, Alişan Burak Yaşar
doi: 10.5505/kpd.2020.00821  Sayfalar 106 - 110

13.
Az bilinen bir konu 'Delüzyonel Parazitoz': Bir olgu sunumu (tur)
A rarely known topic ‘Delusional Parasitosis’: A case report (tur)
Burak Okumuş, Cicek Hocaoglu, Nursel Dilek
doi: 10.5505/kpd.2020.99815  Sayfalar 111 - 115

14.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu komorbiditesi olan ergen bir hastanın göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme (EMDR) yöntemiyle tedavisi (tur)
Treatment with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for an adolescent patient with comorbidty of attention deficit hyperactivity disorder (tur)
Hüsna Kaan, Ali Karayağmurlu, Nusret Soylu
doi: 10.5505/kpd.2020.19327  Sayfalar 116 - 120

LookUs & Online Makale