ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
An Obsessive Compulsive Disorder Case Induced by Addition of Cefuroxime to Varenicline [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(2): 120-125

An Obsessive Compulsive Disorder Case Induced by Addition of Cefuroxime to Varenicline

Arda Karagöl1, Ali Çayköylü2, Hatice Kılıç3, Yasemin Eren4, Naci Özdemir5
1Uz.Dr.,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Prof.Dr Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
3Uz.Dr., Göğüs Hastalıkları Kliniği Ankara
4Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Ankara
5Uz Dr., Nöroloji Kliniği, Ankara

Varenicline is the latest smoking cessation medication approved by Food and Drug Administration (FDA). It is partially agonistic to the a.4 p2 subtype nicotinic acetyl- cholinergic receptors. When varenicline is binded to these receptors, it stimulates them with a lower activity then nicotine (agonism). It also inhibits nicotines' activation on these receptors (antagonism). So the dopaminergic mezolymbic system can not be activated. Post marketing case reports, observations about vareni- clin, caused some concerns about this pharmaceuticals potential side effects. Varenicline may cause some psychiatric side effects. Cefuroxim is an antibiotic that can pass all the body fluids including serebro spinal fluid. No neurological side effects noticed with cefoxitine except seizure which is very rarely seen. We presented an obsessive compulsive disorder which is induced by addition of cefuroxime to varenicline. It is possible that varenicline caused obsessive compulsive disorder by, activating nicotinergic type cholinergic receptors especially at amygdala and orbitofrontal cortex by partial agonism, dopaminergic stimulation, serotonergic reuptake inhibition by nicotinergic blockage and drug interaction with cefuroxime. We wanted to attract attention to the importance of psychiatric evaluation before and after the treatment, informing of patient about the possible psychiatric side effects and drug interaction.

Keywords: Key Words: Varenicline, cefuroxime, drug interaction, side effect, obsessive compulsive disorder.

Varenikline Sefuroksim Eklenmesiyle Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu

Arda Karagöl1, Ali Çayköylü2, Hatice Kılıç3, Yasemin Eren4, Naci Özdemir5
1Uz.Dr.,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Prof.Dr Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
3Uz.Dr., Göğüs Hastalıkları Kliniği Ankara
4Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Ankara
5Uz Dr., Nöroloji Kliniği, Ankara

Vareniklin, gıda ilaç yönetimi (FDA) tarafından onaylanmış en son sigara bıraktırma ilacıdır, a.4 P2 alttipi niko- tinik asetilkolinerjik reseptörlere parsiyel agonistik etki gösterir. Bu reseptörlere bağlanan vareniklin, nikotinden daha düşük bir aktivite ile bu reseptörleri stimüle eder (agonizma). Ayrıca nikotinin bu reseptörü stimüle etmesini de engeller (antagonizma). Dolayısıyla mezolim- bik dopaminerjik sistem de stimüle edilemez. Vareniklin, pazara sürüldükten sonraki gözlemler ve olgu raporları bu ilaçla ilgili potansiyel yan etkilerle ilgili kaygıların doğmasına neden olmuştur, vareniklin, çeşitli psikiyatrik yan etkilere yol açabilmektedir. Sefuroksim, beyin omurilik sıvısı da dahil, tüm vücut sıvılarına dağılan bir antibiyotiktir. Sefuroksim ile çok nadiren görülen "nöbet" dışında nörolojik bir yan etki bildirilmemiştir. Yazımızda, varenikline sefuroksim eklenmesine bağlı olarak geliştiği düşünülen bir obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olgusunu sunduk. Vareniklinin, özellikle amigdala ve orbitofrontal korteksteki nikotinerjik tipteki kolinerjik reseptörleri düşük şiddette ancak sürekli bir şekilde (parsiyel agonizma ile) uyarması dopaminerjik stimülasyon oluşturması, nikotinerjik blokaj ile serotoninin alınımını azaltılması veya vareniklin ile sefuroksim arasındaki ilaç etkileşimi OKB'yi tetiklemesi muhtemel mekanizmalardır. Dolayısıyla vareniklin alan hastalarda tedaviye başlanmadan önce ve tedavinin devamında yapılacak olan psikiyatrik değerlendirmenin ve hastayı bu olası yan etkilerle ilgili olarak bilgilendirmenin ve ilaç etkileşimlerinin önemine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Vareniklin, sefuroksim, ilaç etkileşimi, yan etki, obsesif kompulsif bozukluk.

Arda Karagöl, Ali Çayköylü, Hatice Kılıç, Yasemin Eren, Naci Özdemir. An Obsessive Compulsive Disorder Case Induced by Addition of Cefuroxime to Varenicline. J Clin Psy. 2013; 16(2): 120-125
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale