ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Developing an assessment scale for adjusment problems in university students (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 513-522 | DOI: 10.5505/kpd.2021.94032

Developing an assessment scale for adjusment problems in university students (tur)

Ahmet Topuzoğlu, Furkan Özel, Zeynep Meva Altaş, Can Ilgın, Cihad Kaya, Seyhan Hıdıroğlu
Marmara University School of Medicine, Department of Public Health

INTRODUCTION: We aimed to develop a scale to evaluate adjustment problems in university students and to reveal the factors affecting compliance.
METHODS: A total of 34 questions were created in the areas of procrastination, perfectionism, difficulty in focusing, communication, anxiety, lost mourning and self-confidence, which may disrupt harmony among university students. The study was conducted on the University Health Campus students population. A questionnaire questioning the sociodemographic characteristics, the 34-item Adjustment Problems Scale and the Brief Symptom Inventory (BSI) were applied to the students. When scales with missing responses were excluded, 754 students' responses were included in statistical evaluation because they were complete in all scales.

Factors with eigenvalues ​​above one in the explanatory factor analysis were defined as scale sub-domains. Comparisons were made with the brief symptom inventory and the external validity of the scale was tested in this way. Spearman correlation coefficient was calculated in these comparisons.Confirmatory factor analysis conducted for scale fit analysis.
RESULTS: Seven of the scale questions were excluded from the scale due to low correlation coefficients (<0.30) and factor content load (<0.50). A total of 26 questions was formed. The scale has a structure consisting of 6 sub-fields with 26 questions. Sub-areas Difficulty focusing, procrastination, communication problems, insecurity, perfectionism, social anxiety. The Cronbach alpha value for 26 questions in the scale was 0.87.Based on the confirmatory factor analysis results, a 21-question scale was created by removing avoidance behaviors in communication.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of this study, an adjustment problems scale for university students was obtained. Such a scale can be used to identify risky groups in field studies. It can facilitate the production of knowledge in the field of preventive mental health. At the beginning of the therapy for university students, "Adaptation Problems Scale" can be used to determine problem areas.

Keywords: Social adjustment, executive function, mental health

Üniversite öğrencilerine yönelik uyum sorunları ölçeğinin geliştirilmesi (tur)

Ahmet Topuzoğlu, Furkan Özel, Zeynep Meva Altaş, Can Ilgın, Cihad Kaya, Seyhan Hıdıroğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Üniversite öğrencilerinde uyum sorunlarını değerlendirmek ve uyumu etkileyen faktörleri ortaya koymak için bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üniversite öğrencilerinde uyumu bozabilecek erteleme, mükemmeliyetçilik, odaklanma güçlüğü, iletişim, kaygı, kayıp yas ve kendine güven alanlarında toplam 34 soru oluşturuldu. Çalışma, Üniversite Sağlık Kampüsü öğrencileri evreninde yapıldı. Öğrencilere sosyodemografik özelliklerini sorgulayan bir anket, sınanmak üzere hazırlanmış 34 soruluk Uyum Sorunları Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulandı. Eksik yanıtlı ölçekler dışlandığında 754 öğrencinin yanıtları tüm ölçeklerde tam olduğu için istatistiksel değerlendirmeye alındı.

Açımlayıcı faktör analizinde özdeğeri birin üzerinde saptanan faktörler ölçek alt alanları olarak tanımlandı. Kısa semptom envanteri ile karşılaştırmalar yapıldı ve ölçeğin dış geçerliliği bu yolla test edildi. Spearman korelasyon katsayısı bu karşılaştırmalarda hesap edildi. Doğrulayıcı faktör analizi uygulandı.

BULGULAR: Ölçek sorularından yedisi korelasyon katsayılarında düşüklük (<0,30) ve faktör içerik yükü (<0,50) düşüklüğü nedeniyle ölçekten çıkarıldı.Toplam 26 soruluk bir ölçek oluştu. Ölçek 26 soruluk 6 alt alandan oluşan bir yapı kazandı. Alt alanlar odaklanma güçlüğü, erteleme, iletişim sorunları, özgüvensizlik, mükemmeliyetçilik, sosyal kaygı alt başlıklarını içeriyordu. Ölçekte yer alan 26 soru için Cronbach alfa değeri 0,87’ydi. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına dayanarak iletişimde kaçınma davranışları soruları da çıkartılarak 21 soruluk bir ölçek oluşturulmuş oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda üniversite öğrencileri için bir uyum sorunları ölçeği elde edilmiştir. Böyle bir ölçek alan çalışmalarında riskli grupları tanımlamak için kullanılabilir. Koruyucu ruh sağlığı alanında bilgi üretimini kolaylaştırabilir. Üniversite öğrencilerine yönelik terapilerin başlangıcında “Uyum Sorunları Ölçeği” sorun alanlarını belirlemede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal uyum, yürütücü işlevler, ruh sağlığı

Ahmet Topuzoğlu, Furkan Özel, Zeynep Meva Altaş, Can Ilgın, Cihad Kaya, Seyhan Hıdıroğlu. Developing an assessment scale for adjusment problems in university students (tur). J Clin Psy. 2021; 24(4): 513-522

Corresponding Author: Ahmet Topuzoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale