ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Investigation of the relationship between forensic psychiatry patients' violent behaviors and levels of treatment adherence and hope (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 491-498 | DOI: 10.5505/kpd.2021.84704

Investigation of the relationship between forensic psychiatry patients' violent behaviors and levels of treatment adherence and hope (tur)

Hatice Polat1, Kerim Uğur2
1Malatya Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic, Malatya
2Malatya Turgut Özal University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Malatya

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the relationship between violent behaviors of forensic psychiatry patients and their adherence to treatment and level of hope.
METHODS: This study used a descriptive and correlational research design. July 2020 October 2020 data of the study was collected and a total of 134 patients participated in the study. A personal information form, Morisky Adherence Scale, Taylor crime violence Rating Scale and Herth Hope Scale were used for data collection.
RESULTS: It was determined that 40.3% of the patients participating in the study exhibited moderate violent behavior, 63.4% had low levels of adherence to treatment and hope levels were 40.14±21.80. It was determined that there was a negative significant relationship between the levels of hope and treatment adherence of violent behavior of patients (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that most forensic psychiatry patients had low adherence treatment and moderate violent behavior, and that there was a negative association between patients ' violent behavior and their level of hope and adherence to treatment.

Keywords: Forensic psychiatry, violence, adherence treatment, hope

Adli psikiyatri hastalarının şiddet davranışlarının tedaviye uyum ve umut düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (tur)

Hatice Polat1, Kerim Uğur2
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Malatya
2Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma adli psikiyatri hastalarının şiddet davranışlarının tedaviye uyum ve umut düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Temmuz 2020 – Ekim 2020 tarihleri arasında toplanmış olup, toplam 134 hasta çalışmaya katılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Morisky Uyum Ölçeği, Taylor Suç Şiddet Derecelendirme Skalası ve Herth Umut Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların %40.3’ünün orta derecede şiddet davranışı sergilediği, %63.4’ünün tedaviye uyumlarının düşük düzeyde olduğu ve umut düzeylerinin 40.14±21.80 olduğu belirlenmiştir. Hastaların şiddet davranışlarının umut düzeyleri ve tedaviye uyumları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adli psikiyatri hastalarının çoğunun tedavi uyumunun düşük olduğu ve orta derecede şiddet davranışı sergilediği ve hastaların şiddet davranışı ile umut düzeyleri ve tedaviye uyumları arasında negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri, şiddet, tedaviye uyum, umut

Hatice Polat, Kerim Uğur. Investigation of the relationship between forensic psychiatry patients' violent behaviors and levels of treatment adherence and hope (tur). J Clin Psy. 2021; 24(4): 491-498

Corresponding Author: Hatice Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale