ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The related factors with functionality and the comorbidity in the patients with adult seperation anxiety disorder (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 481-490 | DOI: 10.5505/kpd.2021.82957

The related factors with functionality and the comorbidity in the patients with adult seperation anxiety disorder (tur)

Mahmut Onur Karaytuğ1, Lut Tamam1, Mehmet Emin Demirkol1, Zeynep Namlı1, Mahmut Gürbüz2
1Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Adana, Turkey
2St. Elisabeth Krankenhaus Klinik Fur Psychiatrie Und Psychotherapie, Hattingen, Germany

INTRODUCTION: This study aims to determine the frequency of psychiatric comorbidity in patients with Adult Separation Anxiety Disorder (ASAD) and investigate its effect on suicidal ideation and functionality.
METHODS: We included 107 participants diagnosed with ASAD. The patients were interviewed based on the Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders-Clinician Version (SCID-5-CV). We applied sociodemographic data form, SCL-90-R Symptom Checklist, Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASAQ), Structured Clinical Interview for Separation Anxiety Symptoms (SCI-SAA), Separation Anxiety Symptom Inventory (SASI), World Health Organization Disability Assessment Scale (WHODAS) to all participants.
RESULTS: The mean age of onset of the disorder was 20.1 ± 6. Eighty-seven (81.3%) of the patients had psychiatric comorbidity (29% had major depression, 17.8% panic disorder, 16.8% obsessive-compulsive disorder, 11.2% agoraphobia, 6.5% bipolar disorder). Fifty-four (50.4%) of the patients had suicidal thoughts in any period of their lives. Patients with psychiatric comorbidity had a higher ASAQ score, WHODAS-2 loss of functionality score, and suicidal ideation rate than those who were not (p <0.001 for each).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Suicidal ideation, ASAQ score, and loss of functionality rates increase in patients with ASAD in the presence of comorbid psychiatric disorders. Future studies in larger samples and evaluating more than one additional psychiatric disorder will be helpful to support our study results.

Keywords: Adult separation anxiety disorder, comorbidity, functionality

Yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu tanılı hastalarda komorbidite ve işlevsellik ile ilişkili faktörler (tur)

Mahmut Onur Karaytuğ1, Lut Tamam1, Mehmet Emin Demirkol1, Zeynep Namlı1, Mahmut Gürbüz2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2St. Elisabeth Krankenhaus Klinik Fur Psychiatrie Und Psychotherapie, Hattingen, Almanya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu (YAAB) tanılı hastalarda psikiyatrik ek tanı sıklığını tespit etmek ve intihar düşüncesi ile işlevsellik üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini YAAB tanısı konulan 107 kişi oluşturuyordu. Hastalarla DSM-5 Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme-Klinisyen Versiyonu (SCID-5-CV) temelli görüşme yapıldı. Sosyodemografik veri formu, SCL-90-R Belirti Kontrol Listesi, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (YAAA), Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (AAB-YKG), Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE), Dünya Sağlık Örgütü Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi (WHODAS-2) uygulandı.
BULGULAR: Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 20,1 ± 6’idi. Hastaların 87’sinde (%81.3) psikiyatrik ek tanı belirlendi (major depresyon %29, panik bozukluk %17.8, obsesif kompulsif bozukluk-OKB %16.8, agorafobi %11.2, bipolar bozukluk %6.5). Hastaların 54’nün (%50.4) yaşamın herhangi bir döneminde intihar düşüncesi olduğu belirlendi. Ek tanı belirlenen hastaların belirlenmeyenlere göre; yetişkin ayrılma anksiyetesi anketi puanı ve WHODAS-2 işlevsellik kaybı puan ortancaları yüksekti (p<0,001). Ek tanısı olan hastaların olmayanlara göre, intihar düşüncesi oranı daha yüksekti (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ek psikiyatrik hastalık varlığında YAAB tanılı hastaların yetişkin ayrılma anksiyetesi anketi puanı, yaşam boyunca intihar düşüncesi oranı ve işlevsellikte kayıp oranları artmaktadır. Çalışma sonuçlarımızı destekleyecek, daha geniş örneklemde ve birden fazla ek psikiyatrik hastalığın da değerlendirildiği gelecek çalışmalar yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu, komorbidite, işlevsellik

Mahmut Onur Karaytuğ, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Mahmut Gürbüz. The related factors with functionality and the comorbidity in the patients with adult seperation anxiety disorder (tur). J Clin Psy. 2021; 24(4): 481-490

Corresponding Author: Mahmut Onur Karaytuğ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale