ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Validity and reliability study of the Turkish Version of The Male Depression Risk Scale and The Gender-Sensitive Depression Scale (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 289-299 | DOI: 10.5505/kpd.2022.67355

Validity and reliability study of the Turkish Version of The Male Depression Risk Scale and The Gender-Sensitive Depression Scale (tur)

Emre Mısır1, Sedat Batmaz2, Meral Oran Demir3
1Department Of Psychiatry, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department Of Psychology, Social Sciences University of Ankara, Ankara, Turkey
3Psychiatry Clinic, Medical Park Hospital, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to investigate the Turkish validity and reliability of the Male Depression Risk Scale (MDRS) and the Gender-Sensitive Depression Scale (GSDS).


METHODS: 108 patients met the diagnostic criteria for major depressive disorder applied to Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine and Yozgat City Hospital Psychiatry Clinic and 98 healthy controls were included in the study. All participants were given the MDRS, GSDS, and the Brief Symptom Inventory (BSI) self-report scales. Explanatory factor analysis, correlation analyzes, and Mann-Whitney U and t test were used for disciriminant-convergent validity. Internal consistency coefficient and item-total score correlations were calculated for reliability. ROC analysis was conducted to show how much the scales differentiates the patient and the healthy control group.
RESULTS: Three-factor solution was obtained for both scales. These factors are Alcohol, Substance and Depression for MDRS; Dysphoria-Irritability, Impulsivity-Shame, and Alcohol for GSDS. Item factor loads were between 0.347-0.893 in MDRS and 0.377-0.962 in GSDS. The scales have been shown to be valid in terms of convergent and discriminant validity. At the same time, the scales were found to be reliable, and the internal consistency coefficients were 0.912 and 0.917 for MDRS and GSDS, respectively. The reliability of the subscales is also at an acceptable level. Subscale scores for both scales, except alcohol and substance dimensions, were significantly higher in women. The area under the curve was 0.847 for MDRS and 0.868 for GSDS in the ROC analysis.
.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The analyses revelaed that Turkish forms of MDRS and GSDS were valid and reliable. Male-type depression symptoms were not specific to men, but the results pointed to a separate type in which externalizing symptoms are dominant. These scales are thought to be valuable and useful for studies to be conducted in our country with male-type depression.

Keywords: Male-type depression, externalization symptoms, depression, validity, reliability

Erkek Depresyon Risk Ölçeği ve Cinsiyete Duyarlı Depresyon Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (tur)

Emre Mısır1, Sedat Batmaz2, Meral Oran Demir3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Tokat Medical Park Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Tokat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Erkek Depresyon Risk Ölçeği (EDRÖ) ve Cinsiyete Duyarlı Depresyon Ölçeği (CDDÖ)’nün Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yozgat Şehir Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran ve majör depresif bozukluk tanı ölçütlerini karşılayan 108 hasta ve 98 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara EDRÖ, CDDÖ ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) ölçekleri verilmiştir. Geçerlilik analizleri için açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizleri, gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U ve t-testleri kullanılmıştır. Hasta-sağlıklı grupları ayırt ediciliğini test etmek için ROC analizi yapılmıştır. Güvenilirlik için iç tutarlılık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmıştır.

BULGULAR: Açıklayıcı faktör analizi sonrasında her iki ölçek için üç faktörlü çözüm elde edilmiştir. Bu faktörler EDRÖ için Alkol, Madde ve Depresyon; CDDÖ için Disfori-İrritabilite, Dürtüsellik-Utanç, Alkol alt boyutları olarak isimlendirilmiştir. Madde faktör yükleri EDRÖ’de 0,347-0,893, CDDÖ’de 0,377-0,962 arasında bulunmuştur. Ölçekler birlikte ve ayırt-edici geçerlilik açısından geçerli olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda ölçekler güvenilir bulunmuş olup iç tutarlılıkları katsayıları EDRÖ ve CDDÖ için sırasıyla 0,912 ve 0,917 bulunmuştur. Alt ölçeklerin güvenilirlikleri de kabul edilir düzeydedir. Her iki ölçek için alkol ve madde boyutları dışındaki alt ölçek puanları kadınlarda daha yüksek bulunmuştur. ROC analizi sonucunda hastaları kontrollerden ayırt etme gücü açısından eğri altında kalan alan EDRÖ 0,847 ve CDDÖ için 0,868 olup ayırt ediciliğin mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ: EDRÖ ve CDDÖ Türkçe formlarının geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. Erkek tipi depresyon belirtilerinin kadınlarda daha fazla görülmesi bu belirtilerin erkeklere özgü olmadığını, dışsallaştırma belirtilerinin baskın olduğu ayrı bir tipe işaret ettiklerini göstermektedir. Bu ölçeklerin erkek tipi depresyon ile ülkemizde yapılacak çalışmalar açısından değerli ve kullanışlı olduğu düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Erkek tipi depresyon, dışsallaştırma belirtileri, depresyon, geçerlilik, güvenilirlik

Emre Mısır, Sedat Batmaz, Meral Oran Demir. Validity and reliability study of the Turkish Version of The Male Depression Risk Scale and The Gender-Sensitive Depression Scale (tur). J Clin Psy. 2022; 25(3): 289-299

Corresponding Author: Emre Mısır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale