ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Clinical, genetic, and epigenetic markers associated with lithium response in bipolar disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2024; 27(1): 83-96 | DOI: 10.5505/kpd.2024.55632

Clinical, genetic, and epigenetic markers associated with lithium response in bipolar disorder

Bilge Targıtay Öztürk1, Nese Direk2
1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Izmir, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey

Bipolar disorder is a chronic and common psychiatric disease that causes poor quality of life and loss of functionality. Although lithium remains in the first place in the acute mania and maintenance treatment of bipolar disorder, its mechanism of action is still unclear. In addition, the response to lithium varies widely among patients. Up to 30-55% of patients with bipolar disorder do not benefit from lithium treatment or experience side effects that cause them to discontinue the treatment. As a result of the studies carried out to date, some clinical variables that predict the difference in lithium response among individuals have been identified, but consistent results have not been obtained. Difficulties in detecting lithium response over clinical variables, lack of consistent peripheral and neuroimaging markers, and familial clustering of the disease and treatment response led researchers to conduct genetic studies. Researchers have primarily focused on candidate gene studies. However, whole genome association studies have begun to be performed due to the inadequacy of candidate gene studies in detecting the lithium response, which is estimated to be polygenic. Data on lithium response and some single nucleotide polymorphisms, noncoding RNAs, and polygenic risk score associations were acquired from these studies. Recently, researchers have been working to elucidate the epigenetic mechanisms involved in gene-environment interaction. In this article, both clinical features and both prominent genetic and epigenetic markers associated with lithium response are reviewed and critical points that should be considered in future research are emphasized.

Keywords: lithium, bipolar disorder, genetic, epigenetic, biomarker

Bipolar bozuklukta lityum yanıtıyla ilişkili klinik, genetik ve epigenetik belirteçler

Bilge Targıtay Öztürk1, Nese Direk2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bipolar bozukluk yaşam kalitesinde azalma ve işlevsellik kaybına neden olan, kronik seyirli ve yaygın bir psikiyatrik hastalıktır. Lityum, bipolar bozukluğun akut mani ve sürdürüm tedavisinde ilk sıradaki yerini korumakla birlikte lityumun etki mekanizmaları günümüzde hala net olarak bilinmemektedir. Ayrıca lityum yanıtı hastalar arasında yüksek oranda değişkenlik göstermektedir. Bipolar bozuklukta %30-55 kadar hasta lityum tedavisinden fayda görmemekte veya tedaviyi bırakmasına neden olan yan etkiler yaşamaktadır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda kişiler arasında lityum yanıt farklılığını yordayan bazı klinik değişkenler saptanmış ancak tutarlı sonuçlar elde edilememiştir. Klinik değişkenler üzerinden lityum yanıtını saptamada yaşanan güçlükler, tutarlı periferik ve nörogörüntüleme belirteçlerinin bulunmayışı, hastalığın ve tedavi yanıtının ailesel kümelenmeler göstermesi araştırmacıları genetik araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Araştırmacılar öncelikle aday gen çalışmalarına odaklanmıştır. Ancak polijenik olduğu düşünülen lityum yanıtını saptamada aday gen çalışmalarının yetersiz kalması nedeni ile tüm genom ilişki çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalardan lityum yanıtı ile bazı tek nükleotid polimorfizmleri, kodlama yapmayan RNA’lar ve polijenik risk skoru ilişkilerine dair veriler elde edilmiştir. Son dönemde araştırmacılar gen-çevre etkileşiminde rol alan epigenetik mekanizmaların aydınlatılması için çalışmaktadır. Bu makalede lityum yanıtı ile ilişkili gerek klinik özellikler gerekse öne çıkan genetik ve epigenetik belirteçler gözden geçirilmiş ve gelecek araştırmalarda dikkat edilmesi gereken kritik noktalar vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: lityum, bipolar bozukluk, genetik, epigenetik, biyobelirteç

Bilge Targıtay Öztürk, Nese Direk. Clinical, genetic, and epigenetic markers associated with lithium response in bipolar disorder. J Clin Psy. 2024; 27(1): 83-96

Corresponding Author: Bilge Targıtay Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale