ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Investigation of the relationships between cybercondria, anxiety sensitivity, somatosensory amplification, and intolerance to uncertainty (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 450-458 | DOI: 10.5505/kpd.2021.40221

Investigation of the relationships between cybercondria, anxiety sensitivity, somatosensory amplification, and intolerance to uncertainty (tur)

Yavuz Yılmaz1, Erdi Bahadır1, Ali Erdoğan2
1Gumushane State Hospital, Department of Psychiatry, Gumushane
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry

INTRODUCTION: Siberkondria is the behavior of people looking for information about their health on the internet in a repetitive and continuous manner. This concept is more common in the field of mental health in recent years due to the more use of technology in our daily lives. In this study, it was aimed to examine the demographic variables that affect cyberchondria behavior and to investigate the related concepts.
METHODS: A total of 430 people, 254 women and 176 men, participated in this study. A questionnaire form including demographic data form, Cyberchondria Severity Scale, Anxiety Sensitivity Index-3, Intolerance to Uncertainty Scale and Somatosensory Amplification Scale was applied to the participants.
RESULTS: Cyberchondria mean scores were found to be significantly higher for female participants (t(428)=3,445; p<0,01), participants seeking health information on the internet (t(428)=7,720; p<0,001), participants using drugs other than a doctor's recommendation (t(428)=2,669; p<0,01), and those who think they have found sufficient information about health on the internet (t(428)=5,155; p<0,001). The relationships between cyberchondria and anxiety sensitivity (r=0,49; p<0,001), intolerance to uncertainty (r=0,27; p<0,001), and somatosensory amplification (r=0,38; p<0,001) were found to be significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Demographic features and concepts thought to be related to the cyberchondria were found in the study. It is thought that this study provides current knowledge to the literature in understanding the concept of cyberchondria.

Keywords: Cyberchondria, anxiety sensitivity, intolerance to uncertainty, somatosensory amplification

Siberkondria, anksiyete duyarlılığı, bedensel duyumları abartma ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkilerin incelenmesi (tur)

Yavuz Yılmaz1, Erdi Bahadır1, Ali Erdoğan2
1Gümüşhane Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Gümüşhane
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya.

GİRİŞ ve AMAÇ: Siberkondria, kişilerin sağlıkları ile ilgili internet ortamında tekrarlayan ve sürekli bir şekilde bilgi arama davranışıdır. Bu kavram son yıllarda teknolojinin günlük hayatımızda daha fazla kullanılması nedeni ile ruh sağlığı alanında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, siberkondria davranışına etki eden demografik değişkenlerin incelenmesi ve ilişkili kavramların araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla yapılan çalışmaya 254 kadın ve 176 erkek toplam 430 kişi katılmıştır. Katılımcılara, içerisinde demografik veri formu, Siberkondria Şiddet Ölçeği, Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ve Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği’nin bulunduğu anket formu uygulanmıştır.
BULGULAR: Kadın katılımcıların (t(428)=3,445; p<0,01), internetten sağlık bilgisi arayan katılımcıların(t(428)=7,720; p<0,001), hekim önerisi dışında ilaç kullanan katılımcıların (t(428)=2,669; p<0,01) ve internette sağlık ile ilgili yeterli bilgi bulduğunu düşünen katılımcıların (t(428)=5,155; p<0,001) siberkondria puan ortalamaları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Siberkondria ile anksiyete duyarlılığı (r=0,49; p<0,001), belirsizliğe tahammülsüzlük (r=0,27; p<0,001) ve bedensel belirtileri abartma (r=0,38; p<0,001) arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışmada siberkondria kavramı ile ilişkisi olduğu düşünülen demografik özellikler ve kavramlar bulunmuştur. Bu çalışmanın, siberkondria kavramının anlaşılmasında literatüre güncel bilgiler kazandıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siberkondria, anksiyete duyarlılığı, belirsizliğe tahammülsüzlük, bedensel belirtileri abartma

Yavuz Yılmaz, Erdi Bahadır, Ali Erdoğan. Investigation of the relationships between cybercondria, anxiety sensitivity, somatosensory amplification, and intolerance to uncertainty (tur). J Clin Psy. 2021; 24(4): 450-458

Corresponding Author: Yavuz Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale