ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The validity and reliability of the Turkish Version of Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire (ATTID) – Short Form (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 270-277 | DOI: 10.5505/kpd.2022.39297

The validity and reliability of the Turkish Version of Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire (ATTID) – Short Form (eng)

Sevil Akbulut Zencirci1, Selma Metintas2, Ferdi Kosger3, Meral Melekoğlu4
1Bilecik Provincial Health Directorate, Bilecik, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University, Department of Public Health, Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
3Eskisehir Osmangazi University, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
4Eskisehir Osmangazi University, Department of Special Education, Faculty of Education, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Despite the excessive healthcare needs, persons with Intellectual Disability (ID) experience an inadequate access to healthcare services. Evaluating the attitudes of health personnel and community toward ID is important in terms of determining the factors affecting the social inclusion of persons with ID and the effectiveness of the services provided to these persons. The aim of this study was to adapt the Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire (ATTID)-Short Form to Turkish, which consists of cognitive, emotional and behavioural dimensions of attitude, and to evaluate its validity and reliability.
METHODS: This study is a methodological type of research conducted on 1-6th grade medical faculty students studying in 2019. Exploratory factor analysis, simultaneously applied scale correlation analysis, Cronbach's alpha and test-retest correlation analysis were carried out in data analyses.
RESULTS: In this study, as a result of the exploratory factor analysis, five factors were determined whose items were compatible with the original items of the questionnaire. The factor loads of the items in the five factors were between 0.33-0.80, and five factors explained 52.49% of the total variance. As a result of the reliability analysis, the Cronbach’s alpha coefficient in the factors of the Turkish version of the ATTID-Short Form varied between 0.76-0.87, and it was 0.88 in the whole questionnaire.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Analyses conducted to determine the validity and reliability of the Turkish version of the ATTID-Short Form demonstrated that the questionnaire was accepted as a valid and reliable measurement tool.


Keywords: Attitudes, intellectual disability, validity, reliability, medical students

Zihinsel Yetersizliğe Yönelik Tutumlar Anketi (ZYYTA)-Kısa Form Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği (eng)

Sevil Akbulut Zencirci1, Selma Metintas2, Ferdi Kosger3, Meral Melekoğlu4
1Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık hizmeti ihtiyaçlarının fazlalığına karşılık Zihinsel Yetersizlik (ZY)’i olan bireyler sağlık hizmetlerine erişimde yetersizlikler yaşamaktadır. Toplumun ve sağlık personelinin ZY’e yönelik tutumlarının değerlendirilmesi, ZY’i olan bireylerin topluma dahil olmasını etkileyen faktörlerin ve bu bireylere verilen hizmetlerin etkinliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Çalışmanın amacı tutumun bilişsel, duygusal, davranışsal boyutlarından oluşan Zihinsel Yetersizliğe Yönelik Tutumlar Anketi (ZYYTA)-Kısa Form’un Türkçeye uyarlanarak geçerlik güvenirliğinin değerlendirilmesiydi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2019 yılında öğrenim gören 1-6. Sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan metodolojik tipte bir araştırmadır. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi, eş zamanlı uygulanan ölçek korelasyon analizi, Cronbach alfa ve test-tekrar test korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada açımlayıcı faktör analizi sonucunda maddeleri anketin orijinal maddeleriyle uyumlu olan beş faktör belirlenmiştir. Beş faktörde maddelerin faktör yükleri 0.33-0.80 arasında olup, beş alt alan toplam varyansın % 52.49’ini açıklamaktaydı. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ZYYTA-Kısa Form’un alt alanlarında Cronbach alfa katsayısı 0.76-0.87 arasında değişmekte olup anketin tamamında 0.88 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, ZYYTA-Kısa Form’un geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesine yönelik yapılan analizlerde, anketin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kabul edildi.

Anahtar Kelimeler: Tutumlar, zihinsel yetersizlik, geçerlik, güvenirlik, tıp fakültesi öğrencileri

Sevil Akbulut Zencirci, Selma Metintas, Ferdi Kosger, Meral Melekoğlu. The validity and reliability of the Turkish Version of Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire (ATTID) – Short Form (eng). J Clin Psy. 2022; 25(3): 270-277

Corresponding Author: Sevil Akbulut Zencirci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale