ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Intimate partner violence and sexual dysfunction in women admitted to psychiatry outpatient clinic does culture affect outcomes? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2024; 27(1): 30-40 | DOI: 10.5505/kpd.2024.39260

Intimate partner violence and sexual dysfunction in women admitted to psychiatry outpatient clinic does culture affect outcomes?

Burcu Kök Kendirlioğlu1, Gozde Gundogdu Meydaneri2
1Maltepe University Faculy of Medicine Department Of Psychiatry
2Topkapı University Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences Department of Psychology

INTRODUCTION: Intimate partner violence (IPV) not only affects women's physical and mental health, but also affects their sexual health and causes various sexual dysfunctions. It was aimed to reveal the relationship between possible IPV and mental and sexual health in Turkish and Arabic women.
METHODS: The study was designed as cross-sectional and observational. The study included 105 (50 Arabic and 55 Turkish) women between the ages of 18-50 years old. Domestic Violence Against Women Scale, Golombok- Rust Inventory of Sexual Satisfaction Scale, Beck Depression and Anxiety Inventory were applied.
RESULTS: All women participating in the study were exposed to at least one of the subtypes of violence. A significant positive correlation was observed between Golombok-Rust total score and physical (p=0.003), emotional (p=0.006), verbal (p=0.027), sexual violence (p<0.001), and the total violence score (p=0.001). A significant positive correlation was observed between the total violence score and the infrequency (p=0.004), non-communication (p=0.024), avoidance (p=0.003), non-sensuality (p<0.001) scores. The scores of sexual communication, satisfaction, and anorgasmia were significantly higher and the score of sexual avoidance, touching, and vaginismus was significantly lower in the Arabic women than in the Turkish women.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IPV and cultural differences are related to sexual functions. The possibility of IPV exposure should be considered and questioned in women applying to psychiatric outpatient clinics, taking into account the effects of different cultures.

Keywords: Culture, domestic violence, intimate partner violence, sexual dysfunctions, women’s mental health

Psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastalarda yakın partner şiddeti ve cinsel işlev bozukluğu kültür sonuçları etkiler mi?

Burcu Kök Kendirlioğlu1, Gozde Gundogdu Meydaneri2
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Topkapı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Yakın partner şiddeti (YPŞ) kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediği gibi cinsel sağlıklarını da etkilemekte ve çeşitli cinsel işlev bozukluklarına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türk ve Arap kadınlarda olası YPŞ ile ruhsal ve cinsel sağlık arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel ve gözlemsel tasarlanmıştır. Çalışmaya 18-50 yaş arası 105 (50 Arap ve 55 Türk) kadın dahil edilmiştir. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ölçeği, Golombok- Rust Cinsel Doyum Envanteri Ölçeği, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete değerlendirme ölçekleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan tüm kadınlar şiddetin alt türlerinden en az birine maruz kalmıştır. Golombok-Rust toplam puanı ile fiziksel (p=0.003), duygusal (p=0.006), sözel (p=0.027), cinsel şiddet (p<0.001) ve toplam şiddet puanı (p=0.001) arasında anlamlı pozitif korelasyon gözlenmiştir. Toplam şiddet puanı ile seyreklik (p=0.004), iletişimsizlik (p=0.024), kaçınma (p=0.003), cinsellikten kaçınma (p<0.001) puanları arasında anlamlı pozitif korelasyon gözlenmiştir. Arap kadınlarda cinsel iletişim, doyum ve anorgazmi puanları Türk kadınlara göre anlamlı derecede yüksek, cinsel kaçınma, dokunma ve vajinismus puanları ise anlamlı derecede düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: YPŞ ve kültürel farklılıklar cinsel işlevleri etkilemektedir. Psikiyatri polikliniklerine başvuran kadınlarda farklı kültürlerin etkisi de gözetilerek YPŞ maruziyeti olasılığı düşünülmeli ve sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, aile içi şiddet, yakın partner şiddeti, cinsel işlev bozukluğu, kadın ruh sağlığı

Burcu Kök Kendirlioğlu, Gozde Gundogdu Meydaneri. Intimate partner violence and sexual dysfunction in women admitted to psychiatry outpatient clinic does culture affect outcomes?. J Clin Psy. 2024; 27(1): 30-40

Corresponding Author: Burcu Kök Kendirlioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale