ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Beliefs of health workers in Istanbul towards individuals with mental health problems (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 278-288 | DOI: 10.5505/kpd.2022.34033

Beliefs of health workers in Istanbul towards individuals with mental health problems (tur)

Özlem Özaydın1, Hande Perk Gürün2, Sabanur Çavdar3, Seda Tanrıverdi4, Begüm Dağ5, Seçil Yüzal6, Osman Akay4
1Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital
2Maltepe District Health Directorate
3Üsküdar District Health Directorate
4İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital
5Nişantaşı Community Mental Health Center
6Bakırköy Youth Health and Counseling Center

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate the beliefs and thoughts of healthcare workers in Istanbul about individuals with mental health problems from a social inclusion perspective.
METHODS: This cross-sectional study is the field research of a Strategic Partnership for Vocational Education and Training Erasmus+ Project named "Linking Partners: Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems" (2018-1-TR01-KA202-058379) coordinated by Istanbul Provincial Health Directorate. Healthcare workers who voluntarily participated in the research conducted through official announcement channels were included (n=588). Questions investigating sociodemographic characteristics and the views of the participants on the subject were asked, and the “Beliefs Towards Mental Illness Scale” (BMI) was applied. An increase in BMI score indicates negative belief towards individuals with mental health problems.
RESULTS: The participants’ BMI score was 49.2±17.3; subscale scores were 25.9±10.5 for "incurability/poor social and interpersonal skills"; 21.6±7.0 for “dangerousness”; 1.6±2.2 for “embarrassment”. BMI scores differ according to gender, occupational group, education level, marital status, having a child, and having a diagnosed mental illness in himself/hersel for a relative.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The negative beliefs towards individuals with mental health problems of healthcare workers working at public institutions in Istanbul are moderate; most of them agreed with the view that mental health services should be more community-based; It can be said that there is a need for training on social inclusion. Since this study includes both healthcare professionals and non-health professionals working in healthcare institutions, it is more inclusive than studies in the literature.

Keywords: Beliefs Towards Mental Illness Scale, healthcare professionals, social inclusion, social exclusion, Linking Partners

İstanbul’daki kamu sağlık çalışanlarının ruh sağlığı sorunu olan bireylere yönelik inançları (tur)

Özlem Özaydın1, Hande Perk Gürün2, Sabanur Çavdar3, Seda Tanrıverdi4, Begüm Dağ5, Seçil Yüzal6, Osman Akay4
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü
3Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü
4İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Nişantaşı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
6Bakırköy Gençlik Sağlık ve Danışma Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: İstanbul’da kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının ruh sağlığı sorunu olan bireylerle ilgili inançları ve görüşlerinin sosyal içerme perspektifiyle değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu araştırma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün “LinkingPartners: Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Bir Araya Getirme” Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi’nin (2018-1-TR01-KA202-058379) saha araştırmasıdır. Kurum içi resmi duyuru kanallarıyla yapılan araştırmaya gönüllü olarak katılan 588 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. Sosyodemografik özellikler ve konuyla ilgili görüşlerini araştıran 25 soru sorulmuş ve “Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği” (RHYİÖ) uygulanmıştır. RHYİÖ puanında artış olumsuz inanç göstermektedir.
BULGULAR: Katılımcıların RHYİÖ puanı 49,2±17,3; alt ölçek puanları ise “Çaresizlik, kişilerarası ilişkilerde bozulma” için 25,9±10,5; “Tehlikelilik” için 21,6±7,0; “Utanma” için 1,6±2,2’dir. Ölçek puanları cinsiyet, meslek grubu, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, kendisinde veya bir yakınında tanı konulmuş ruhsal hastalığı olma durumuna göre farklıdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İstanbul’daki kamu sağlık çalışanlarının ruh sağlığı sorunu olan bireylere yönelik olumsuz inançlarının orta düzeyde olduğu; çoğunun ruh sağlığı hizmetlerinin daha toplum temelli olması görüşüne katıldığı; sosyal içerme konusunda eğitim ihtiyaçları olduğu söylenebilir. Bu çalışma hem sağlık meslek mensupları hem de sağlık kurumlarında çalışan sağlık dışı meslek mensuplarını içerdiği için literatürdeki çalışmalara göre daha kapsayıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği, sağlık çalışanları, sosyal içerme, sosyal dışlanma, Linking Partners

Özlem Özaydın, Hande Perk Gürün, Sabanur Çavdar, Seda Tanrıverdi, Begüm Dağ, Seçil Yüzal, Osman Akay. Beliefs of health workers in Istanbul towards individuals with mental health problems (tur). J Clin Psy. 2022; 25(3): 278-288

Corresponding Author: Özlem Özaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale