ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Pandeminin ruh sağlığına etkileri
Effects of pandemic on mental health
Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2020.64325  Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ergenlerde madde kullanım bozukluklarının umutsuzluk, anksiyete duyarlılığı, dürtüsellik ve heyecan arama kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi (eng)
Investigation of the relationship of substance use disorders with hopelessness, anxiety sensitivity, impulsivity and sensation seeking personality traits in adolescents (eng)
Sabide Duygu Uygun, Esra Çöp, Kadir Özdel, Mustafa Tunçtürk, Arzu Çiftçi, Gül Karaçetin, Özden Şükran Üneri
doi: 10.5505/kpd.2020.13008  Sayfalar 125 - 131

3.
Tik bozukluğu tanılı çocuklarda farmakoterapi uygulamaları: Retrospektif, kesitsel bir çalışma (tur)
Pharmacotherapy profiles of children with tic disorders: A cross-sectional retrospective study (tur)
Gülser Dinç, Ebru Sekmen, Zeynep Goker, Esra Çöp, Özden Üneri
doi: 10.5505/kpd.2020.69672  Sayfalar 132 - 141

4.
Depresif belirti düzeyleri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin araya girici anılarının deneyimsel özellikler, yeniden yapılandırılma süreci ve algılanan zaman mesafesi bağlamında incelenmesi (eng)
Examination of the phenomenological characteristics, reconsolidation update, and perceived temporal distance of intrusive memories in university students with high and low depressive symptoms (eng)
Ekin Öztekin, Banu Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2020.58569  Sayfalar 142 - 152

5.
Bipolar bozuklukta duygulanım değişkenliği dürtüsellik ve agresyonla ilişkili mi? (tur)
Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder? (tur)
Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç
doi: 10.5505/kpd.2020.30085  Sayfalar 153 - 160

6.
Kişilerarası ihtiyaçlar anketi ve edinilmiş intihar yeterliliği-ölüm korkusuzluğu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin araştırılması (tur)
An Investigation of the psychometric properties of the Turkish Versions of the Interpersonal Needs Questionnaire and Acquired Capability for Suicide-Fearlessness about Death Scale (tur)
Mehmet Eskin, Hülya Arslantaş, Cennet Şafak Öztürk, Berke Eskin
doi: 10.5505/kpd.2020.30922  Sayfalar 161 - 169

7.
Sigara içmeye devam eden ve sigara içmeyi kesen gebelerde nöropsikolojik faktörlerin karşılaştırılması (eng)
Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking (eng)
Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, Mahmut Güngör, İbrahim Taymur
doi: 10.5505/kpd.2020.25349  Sayfalar 170 - 180

8.
Vajinismus tanısı konulan kadınlarda obsesif inanışlar ve yaşam kalitesi (tur)
Obsessive beliefs and quality of life in women with vaginismus (tur)
Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Saglam Aykut, Filiz Civil Arslan, Ayşe Çakır, Aykut Karahan, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2020.78557  Sayfalar 181 - 187

9.
Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı (tur)
The prevalance of separation anxiety disorder in patients with generalised anxiety disorder who applied to an university hospital outpatient clinic (tur)
Nevlin Özkan Demir, Yasemin Görgülü
doi: 10.5505/kpd.2020.16046  Sayfalar 188 - 195

10.
Çevrimiçi oyun oynayanların sosyodemografik özellikleri ve oyun bağımlılığının bazı psikososyal etmenlerle ilişkisi (tur)
Sociodemographic characteristics of online game players and the relationship of game addiction with some psychosocial factors (tur)
Erkan Baysak, Fatma Duygu Kaya Yertutanol, İsmail Volkan Şahiner, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2020.10337  Sayfalar 196 - 203

DERLEME
11.
Kannabis, tıbbi kullanımı ve ilişkili politikaların topluma yansımaları (tur)
Cannabis, medical use and related policies reflections on society (tur)
Ebru Aldemir, Rukiye Döğer, Melike Aydoğdu, Betül Akyel, Demet Havaçeliği Atlam, Serap Annette Akgür, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2020.46547  Sayfalar 204 - 213

OLGU SUNUMU
12.
Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi (eng)
The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed with cancer (eng)
Sema Yurduşen, Canan Akyüz, Faruk Gençöz
doi: 10.5505/kpd.2020.27870  Sayfalar 214 - 228

13.
Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu (tur)
Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report (tur)
Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kpd.2020.24572  Sayfalar 229 - 231

14.
Atomoksetin ilişkili kırmızı kulak: Olgu sunumu (eng)
Atomoxetine associated red ear: A case report (eng)
Hande Ayraler Taner, Burcu Akın Sarı
doi: 10.5505/kpd.2020.49932  Sayfalar 232 - 235

15.
Uzun etkili paliperidon palmitat kullanımı sonrası gelişen infertilite: Olgu sunumu (tur)
Infertility after long-acting paliperidone palmitate treatment: A case report (tur)
Kerim Uğur, Sevler Yıldız
doi: 10.5505/kpd.2019.94803  Sayfalar 236 - 238

16.
Depresyon öyküsü olan bir hastada Vareniklin tedavisi ile ilişkili manik nöbet (eng)
Manic episode associated with Varenicline treatment in a patient with a history of depression (eng)
Pınar Kızılay Çankaya, Evrim Özkorumak Karagüzel, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2020.61214  Sayfalar 239 - 243

LookUs & Online Makale