ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 1999
DERLEME
1.
Nörotransmiterlere Yönelik İşlevsel Beyin Görüntüleme Yöntemleri
Functional Imaging of the Neurotransmission Systems in Brain
Neşe KARABACAK, Selahattin Şenol
Sayfalar 143 - 152

2.
Bilimsel Yayın Etiği
Ethical Issues in Scientific Publishing
Yasemin OĞUZ
Sayfalar 153 - 159

3.
Şizofreni Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar
Cognitive-Behavioral Approaches in Schizophrenia Treatment
Mehmet SUNGUR
Sayfalar 160 - 166

4.
Hızlı Sikluslu Bipolar Bozukluklar
Rapid Cycling Bipolar Disorders
Nevzat Yüksel
Sayfalar 167 - 171

5.
Bulimia Nervozada Tedavi
Treatment in Bulimia Nervosa
Atila EROL, Fadime YAZICI
Sayfalar 172 - 178

6.
Şiddet Riskinin Değerlendirilmesi ve Saldırgan Hastaya Yaklaşım
The Assessment of the Violence Risk and Management of Violent Patient
Nesrin DİLBAZ
Sayfalar 179 - 188

7.
Uçucu Bağımlılığı ve Kötüye Kullanımı: Epidemiyoloji, Risk Grupları ve Önleme Programlarının Gerekliliği
Inhalant Abuse and Dependence: Epidemiology, High Risk Groups and Necessity for Prevention Studies
Burhanettin Kaya, Erkan ÖZCAN
Sayfalar 189 - 196

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Genç Kadınlarda Premenstrüel Disforik Bozukluk Prevalansı#
The Prevalence of Premenstrual Dysphoric Disorder Young Woman
İptisam İpek MÜDERRİS, Ali Saffet GÖNÜL, Seher SOFUOĞLU, Sultan TAŞÇI, Meral BAYATLI
Sayfalar 197 - 201

LookUs & Online Makale