ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 2016
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfa 155
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Obsesif Kompulsif Bozuklukta bilişsel işlevlerin Adas-Cog ölçeği ile değerlendirilmesi: Sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma
Evaluation of neurocognitive deficits in obsessive compulsive disorder with Adas-cog: A comparative study with the healthy control group
Ayşe Döndü, Çağdaş Öykü Memiş, Levent Sevinçok
doi: 10.5505/kpd.2016.10820  Sayfalar 156 - 166

3.
Bipolar bozukluk tip I'de romatoid artrite kıyasla evlilik uyumu ve aile işlevselliği
Marital adjustment and family functioning in bipolar disorder type I in comparison with rheumatoid arthritis
Öznur Taşdelen, Rugül Köse Çınar, Yasin Taşdelen, Yasemin Görgülü, Ercan Abay
doi: 10.5505/kpd.2016.48568  Sayfalar 167 - 175

4.
Cerrahi ve dahili branş hekimlerinde tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler ve tükenmişliğin işe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi
Variables affecting burnout levels among medical doctors working in internal and surgical branches and the relationship of burnout with work engagement and organizational commitment
Reyhan Algül, Doğan Yılmaz, Ürün Özer, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2016.92485  Sayfalar 176 - 184

5.
Davranım bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi
Comorbidity in children and adolescents with conduct disorder: A retrospective analysis of 6-month period of time
Zeynep Göker, Çağatay Uğur, Gülser Dinç, Özlem Hekim Bozkurt, Özden Şükran Üneri
doi: 10.5505/kpd.2016.57966  Sayfalar 185 - 193

6.
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Psikiyatrik Konsültasyonların Değerlendirilmesi
Psychiatric Disorders in Medically Ill Inpatients Referred for Consultation in a University Hospital
Evnur Kahyacı Kılıç, Rugül Köse Çınar, Mehmet Bülent Sönmez, Yasemin Görgülü
doi: 10.5505/kpd.2016.07108  Sayfalar 194 - 201

DERLEME
7.
Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolüne İlişkin Bir Gözden Geçirme
A Review about the Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Childhood Emotional Abuse and Depression
Reyhan Arslan
doi: 10.5505/kpd.2016.42714  Sayfalar 202 - 210

OLGU SUNUMU
8.
Esrar Kullanımına Bağlı Gelişen Amotivasyonel Sendrom: Testosteron Ekleme Tedavisiyle Belirtileri Düzelen Bir Olgu Sunumu
Amotivational Syndrome Caused by Cannabis Use: A Case Who Improved with Additional Testosterone Combination Treatment
Suat Ekinci, Hanife Uğur Kural
doi: 10.5505/kpd.2016.88597  Sayfalar 211 - 214

LookUs & Online Makale