ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2009
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Demans Şiddeti Derecelendirme Ölçeğine Bağımlıdır: Kısa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeğinin Karşılaştırılması
Severity of Dementia Depends on the Rating Scale: Comparison of Mini Mental State Examination and Reisberg Global Deterioration Scale
H. Can, Ceyla İrkeç, Sirel Karakaş
Sayfalar 5 - 20

2.
Cornell Demansta Depresyon Ölçeğinin Türk Demans Hastalarında Geçerlik ve Güvenilirliği
Reliability and Validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in Turkish Demented Patients
Okan Taycan, Engin Eker
Sayfalar 21 - 34

3.
Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
The Relationship Between Self-esteem Levels and some Sociodemographic Characteristics of the Students of College of Physical Education and Sports E. Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan
E. Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan
Sayfalar 35 - 42

DERLEME
4.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları
The Reflections of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Through Adultood
Nakşidil Yazıhan Torun, Aytekin Özşahin, Levent Sütçigil
Sayfalar 43 - 50

OLGU SUNUMU
5.
Karmaşık Bir Katatoni Olgusu
A Complex Catatonia Case
Osman Vırıt, Mehmet Hanifi Kokaçya, Aysun Kalenderoğlu, Abdurrahman Altındağ, Haluk Asuman Savaş
Sayfalar 51 - 55

LookUs & Online Makale