ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye'de Endişe, Stres, Öfke ve Korkudaki Değişim: Seri-Kesitsel Takip Bulguları [J Clin Psy]
J Clin Psy. Baskıdaki Makaleler: KPD-48108 | DOI: 10.5505/kpd.2021.48108

COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye'de Endişe, Stres, Öfke ve Korkudaki Değişim: Seri-Kesitsel Takip Bulguları

Başar Demir1, Sila Demir2, Ata Cantürk Doğrul3
1Akdeniz Üniversitesi
2Antalya Bilim Üniversitesi
3Hacettepe Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin seyrindeki ve alınan önlemlerdeki değişikliklerle ilişkili olarak toplumda ortaya çıkan endişe, stres, öfke ve korku gibi duygusal etkilerin zaman içindeki değişimini takip etmek amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, beş farklı dalgada (28-29 Temmuz 2020, 14-15 Ağustos 2020, 6-7 Eylül 2020, 2-3 Ekim 2020, 11-12 Kasım 2020) COVID-19’a yönelik endişe, stres, öfke ve korkuya ilişkin çevrimiçi veri toplanan seri-kesitsel bir araştırmadır. Analizlere Türkiye’nin farklı bölgelerinde ikamet eden ve yaşları 18-73 arasında değişen 5474 katılımcı dahil edilmiştir. Dalgalar arasındaki duygu değişimleri tüm duygular için dört ayrı tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: COVID-19’a yönelik endişe, stres, öfke ve korku bakımından dalgalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p <.05). Genel olarak tüm duygularda üçüncü dalgaya kadar yükselmenin ardından öfke dışındaki duygularda azalma eğilimi görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Salgın yönetimi, belirsizlik, aşılama gibi bağlamsal faktörlerdeki gelişmeler stres unsuru olarak ortaya çıkmakta ve korku ve kaygı ortamı yaratıp bireyleri duygusal yönden etkileyebilmektedir. Bu durumların sonucu olarak önümüzdeki yıllarda duygudurum ve kaygı bozuklukları gibi birçok problemin artış göstermesi olasıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, endişe, stres, öfke, korku, duygu.

Fluctuations in Worry, Stress, Anger, and Fear During the COVID-19 Pandemic in Turkey: Findings of a Serial Cross Sectional Study

Başar Demir1, Sila Demir2, Ata Cantürk Doğrul3
1Akdeniz University
2Antalya Bilim University
3Hacettepe University

INTRODUCTION: This study aims to follow the fluctuations in affective responses to COVID-19 such as anxiety, stress, anger, and fear of the community parallel to the changes in the regulations and the course of the pandemic.

METHODS: In a serial cross-sectional study, online data were collected on COVID-19–related anxiety, stress, anger, and fear. 5474 participants, who were aged between 18-73 and residing in different regions of Turkey, are included in the analyses. Emotional fluctuations across five waves were analyzed with four separate one-way ANOVAs for all emotions.
RESULTS: Statistically significant differences were observed between waves in terms of COVID-19 related anxiety, stress, anger, and fear (p <.05). As all emotions tended to increase up until the third wave, where all emotions tended to decrease except anger after the third wave.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Changes in the contextual factors, such as managing the pandemic, uncertainty, and vaccination, emerge as stressors and create an atmosphere of fear and worry, and affect individuals emotionally. Consequently, psychological problems such as mood and anxiety disorders may increase in the coming years.

Keywords: COVID-19, worry, stress, anger, fear, emotion.Sorumlu Yazar: Başar Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale